Uchwały strony pracowników i pracodawców RDS

 • Uchwała nr 85 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.
 • Uchwała nr 84 z dnia 17 października 2019 r. Strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie działań na rzecz poprawy konkurencyjności krajowej branży hutniczej.
 • Uchwała nr 83 z dnia 18 września 2019 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rekomendacji rozpoczęcia prac nad zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Uchwała nr 82 z dnia 1 lipca 2019 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie finansowania ochrony zdrowia.
 • Uchwała nr 81 z dnia 1 lipca 2019 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie przedłużającego się kryzysu społecznego w związku z sytuacją w oświacie.
 • Uchwała nr 80 z dnia 9 maja 2019 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. w zakresie tzw. zamówień klasycznych.
 • Uchwała nr 79 z dnia 9 maja 2019 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.
 • Uchwała nr 78 z dnia 9 maja 2019 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie pilotażu koordynowanej opieki nad pacjentem onkologicznym – ocena stanu początkowego.
 • Uchwała nr 77 z dnia 9 maja 2019 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu Narodowego Planu Szerokopasmowego.
 • Uchwała nr 76 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu ustawy z dnia 5 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy -Ordynacja podatkowa (nowa matryca stawek VAT).
 • Uchwała nr 75 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rozpoczęcia prac nad zmianą ustalenia wysokości i zasad przyznawania zasiłków dla bezrobotnych
 • Uchwała nr 74 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rekomendacji zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, w sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
 • Uchwała nr 73 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego  z dnia  18 września 2019 r. w sprawie utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji. Załącznik nr 1.
 • Uchwała nr 72 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie Komitetu Sterującego dla programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej
 • Uchwała nr 71 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wystąpienia przez stronę pracowników i stronę pracodawców Rady z wnioskiem o zmianę ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 1992 nr 54 poz. 254 ze zm.) do ministra właściwego ds. transportu. Załącznik nr 1, załącznik nr2.
 • Uchwała nr 70 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie problemów przedsiębiorstw działających w branży budownictwa infrastrukturalnego
 • Uchwała nr 69 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji inwestycji o długim okresie wykonania wynikających ze wzrostu kosztów wyrobów budowlanych i dostaw tych wyrobów
 • Uchwała nr 68 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku stażowego
 • Uchwała nr 67 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej
 • Uchwały nr 66 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 14 września 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
 • Uchwały nr 65 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i form prowadzenia dialogu w ochronie zdrowia
 • Uchwały nr 64 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych
 • Uchwały nr 63 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy.
 • Uchwała nr 62 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie uwzględnienia w budżecie państwa na rok 2019 środków na budowę systemu rejestrów medycznych.
 • Uchwała nr 61 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie uwzględnienia w planach działań oraz naborze środków finansowych ze źródeł UE zadań związanych z jakością w ochronie zdrowia realizowanych przez NFZ.
 • Uchwała nr 60 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie dokumentu „Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych”.
 • Uchwała nr 59 wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania trójstronnego zespołu do spraw prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich.
 • Uchwała nr 58 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Postulatów do nowej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych w zakresie tzw. zamówień klasycznych.
 • Uchwała nr 57 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie  warunków wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) i standardów interoperacyjności oraz ich znaczenia dla strategicznych projektów w obszarze jakości w opiece zdrowotnej z dnia 16 lutego 2018 r.
 • Uchwała nr 56 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 22 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych z dnia 16 lutego 2018 r.
 • Uchwała nr 55 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 11 października 2017 r. o zasadach wspierania nowych inwestycji. Załącznik do uchwały.
 • Uchwała nr 54 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego
 • Uchwała nr 53 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.
 • Uchwała nr 52 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.
 • uchwała nr 51 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rekomendacji zmian w finansowaniu kształcenia osób niepełnosprawnych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
 • Uchwała nr 50 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rządowego projektu z dnia 20 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (publiczny rejestr podatników VAT).
 • Uchwała nr 49 strony pracowników i strony pracodawców z dnia 11 października 2017 r. w sprawie korzystania ze środków funduszy celowych, finansowanych ze środków pracodawców, na cele niezgodne z ich zadaniami statutowymi.
 • Uchwała nr 48 strony pracowników i strony pracodawców z dnia 22 września 2017 r. w sprawie rekomendacji zmian w systemie edukacji w obszarze kształcenia zawodowego.
 • Uchwała nr 47 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie konieczności opracowania we współpracy ze stroną społeczną dokumentu „Polityka lekowa państwa”
 • Uchwała nr 46 strony pracowników i strony pracodawców z dnia 22 września 2017 r. w sprawie Planu Funduszu Pracy na rok 2018
 • Uchwała nr 45 strony pracowników i strony pracodawców z dnia 22 września 2017 r. w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 44 strony pracowników i strony pracodawców z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zapytania kierowanego do Ministra Zdrowia.
 • Uchwała nr 43 strony pracowników i strony pracodawców z dnia 22 września 2017 r. w sprawie raportowania po wejściu w życie tzw. sieci szpitali oraz kontynuacji zadań sprawozdawczych NFZ w ramach nowego systemu.
 • Uchwała nr 42 strony pracowników i strony pracodawców z dnia 22 września 2017 r. w sprawie koordynacji prac w zakresie IT oraz regulacji dotyczących NFZ
 • Uchwała nr 41 strony pracowników i strony pracodawców z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ciągłości operacyjnej baz danych NFZ
 • Uchwała nr 40 strony pracowników i strony pracodawców  z dnia 22 września 2017 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.
 • Uchwała nr 39 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 19 maja 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (wyciągi z rachunków bankowych JPK_WB)
 • Uchwała nr 38 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską;
 • Uchwała nr 37 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie emigracji zarobkowej pracowników wykonujących zawody medyczne;
 • Uchwała nr 36 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie;
 • Uchwała nr 35 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaleceń partnerów społecznych dotyczące jakości staży na otwartym rynku pracy;
 • Uchwała nr 34 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie rekomendacji zmian w Krajowym Funduszu Szkoleniowym;
 • Uchwała Nr 32 stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych w ochronie zdrowia.
 • Uchwała nr 31 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o
  zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 21 listopada 2016 r.).
 • Uchwała nr 30 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie zmiany interpretacji podatkowych
  dotyczących projektów dotacyjnych finansowanych z funduszy UE.
 • Uchwała nr 29 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie sposobu wdrożenia i skutków
  ustawy tworzącej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
  (sieć szpitali).
 • Uchwała nr 28 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie kierunków zmian w systemie
  ochrony zdrowia.
 • Uchwała nr 27 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie problemu
  niedoboru kierowców na polskim rynku transportu drogowego.
 • Uchwała nr 26 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu
  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg
  wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t
  oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej
  osi do 8 ton.
 • Uchwała nr 25 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie realizacji
  projektu pilotażowego testującego rekomendowane przez partnerów społecznych zmiany w instrumencie
  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017r.
 • Uchwała nr 24 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu
  ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
  żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 23 z dnia 19 stycznia 2017 r. wniosek strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
  powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu w sektorze kultury i mediów.
 • Uchwała nr 22 z dnia 19 stycznia 2017 r. wniosek strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
  powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu w branży spożywczej.
 • Uchwała nr 21 wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego do spraw transportu drogowego.
 • Uchwała nr 20 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
 • Uchwała nr 19 wniosek strony pracowników i strony pracodawców powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw przemysłu motoryzacyjnego.
 • Uchwała nr 18 strony pracowników i strony pracodawców w  sprawie projektu zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 • Uchwała Nr 17 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support