Uchwały strony pracowników i pracodawców RDS

 • Uchwała nr 127 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie realizacji działań informacyjno-edukacyjnych przez partnerów społecznych w formule niekonkurencyjnej finansowanych z Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.
 • Uchwała nr 126 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie podjęcia przez właściwe organy państwa kontroli importu wyrobów gumowych
 • Uchwała nr 125 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 września 2023 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
 • Uchwała nr 124 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie wzrostu inwestycji zagranicznych i tworzenia jakościowych miejsc pracy
 • Uchwała nr 123 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 122 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie projektu Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)
 • Uchwała nr 121 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym + załącznik do uchwały nr 121
 • Uchwała nr 120 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie realizacji kamienia milowego z Krajowego Planu Odbudowy dotyczącego usprawnienia procesu stanowienia prawa + załącznik do uchwały nr 120
 • Uchwała nr 119 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie objęcia dużych przedsiębiorstw i branż szczególnie narażonych na wzrost kosztów energii i paliw programem wsparcia w ramach i na zasadach ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024 + załącznik nr 1
 • Uchwała nr 118 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie uwag dotyczących Regulaminu Komitetu Sterującego + załącznik nr 1
 • Uchwała nr 117 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 16 września 2022 r. w sprawie projektu ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze
 • Uchwała nr 116 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wsparcia przemysłu energochłonnego
 • Uchwała nr 115 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 września 2022 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (druk sejmowy 2449) (dalej: projekt ustawy lub nowelizacja Megaustawy)
 • Uchwała nr 114 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 września 2022 r. w sprawie rozszerzenia taryfowej ochrony odbiorców gazu
 • Uchwała nr 113 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 września 2022 r. w sprawie projektu ustawy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (druk 2476)
 • Uchwała nr 112 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 września 2022 r. w sprawie trudnej sytuacji przedsiębiorców Stacji Kontroli Pojazdów oraz zakresu projektu zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • Uchwała nr 111 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – VI etap
 • Uchwała nr 110 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie rosnących cen drewna z Lasów Państwowych dla przemysłu przetwórczego w Polsce
 • Uchwała nr 109 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (druk 2022)
 • Uchwała nr 108 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie oceny wpływu społecznego i gospodarczego wprowadzenia unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030
 • Uchwała nr 107 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie powołanie zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego do spraw pomocy społecznej
 • Uchwała nr 106 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie prac nad polityką migracyjną
 • Uchwała nr 105 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”
 • Uchwała nr 104 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie sprawiedliwej transformacji sektora przemysłu wyrobów i materiałów budowalnych w kontekście zmian w europejskim systemie handlu emisjami (EU ETS) i wprowadzenia CBAM w ramach pakietu „FIT for 55”
 • Uchwała nr 103 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (nr UA7 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).
 • Uchwała nr 102 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wniosku o zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Uchwała nr 101 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 października 2021 r.  w sprawie uruchomienia przez Rząd RP Programu pomocy i ochrony miejsc pracy i wynagrodzeń dla przedsiębiorców i pracowników  przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, na zasadach wprowadzonych ustawą antycovidową z 31 marca 2020 roku z późniejszymi zmianami
 • Uchwała nr 100 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw
 • Uchwała nr 99 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie projektu ustawy z dnia 2 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
 • Uchwała nr 98 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Rekomendacji wypracowanych przez doraźny Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia RDS dla Rady Dialogu Społecznego w okresie: luty 2021 r. – lipiec 2021 r. w zakresie problemów ochrony zdrowia w czasie pandemii. Załącznik nr 1
 • Uchwała nr 97 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie sytuacji w przemyśle lekkim w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19
 • Uchwała nr 96 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przedłożonych przez stronę rządową propozycji dotyczących:  wysokości kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz wysokości świadczeń rodzinnych, zasiłków i dodatków do zasiłków rodzinnych
 • Uchwała nr 95 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne
 • Uchwała nr 94 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
 • Uchwała nr 93 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Uchwała 92 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Uchwała nr 91 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie projektu z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 90 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie problemów sektora motoryzacyjnego.
 • Uchwała nr 89 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie redukcji zatrudnienia w administracji rządowej oraz możliwości wprowadzenia ograniczeń skutkujących mniej korzystnymi warunkami zatrudnienia pracowników niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy.
 • Uchwała nr 88 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie problemów branży spożywczej i turystycznej.
 • Uchwała nr 87 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy firmom transportowym.
 • Uchwała nr 86 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 czerwca 2020 r.  w sprawie pogarszającej się kondycji finansowej przedsiębiorstw energochłonnych.
 • Uchwała nr 85 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.
 • Uchwała nr 84 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie działań na rzecz poprawy konkurencyjności krajowej branży hutniczej.
 • Uchwała nr 83 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie rekomendacji rozpoczęcia prac nad zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Uchwała nr 82 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie finansowania ochrony zdrowia.
 • Uchwała nr 81 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie przedłużającego się kryzysu społecznego w związku z sytuacją w oświacie.
 • Uchwała nr 80 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. w zakresie tzw. zamówień klasycznych.
 • Uchwała nr 79 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.
 • Uchwała nr 78 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie pilotażu koordynowanej opieki nad pacjentem onkologicznym – ocena stanu początkowego.
 • Uchwała nr 77 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 9 maja 2019 r.  w sprawie projektu Narodowego Planu Szerokopasmowego.
 • Uchwała nr 76 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie projektu ustawy z dnia 5 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (nowa matryca stawek VAT).
 • Uchwała nr 75 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie rozpoczęcia prac nad zmianą ustalenia wysokości i zasad przyznawania zasiłków dla bezrobotnych
 • Uchwała nr 74 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie rekomendacji zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, w sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
 • Uchwała nr 73 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego  z dnia  18 września 2019 r. w sprawie utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji. Załącznik nr 1.
 • Uchwała nr 72 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Komitetu Sterującego dla programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej
 • Uchwała nr 71 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wystąpienia przez stronę pracowników i stronę pracodawców Rady z wnioskiem o zmianę ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 1992 nr 54 poz. 254 ze zm.) do ministra właściwego ds. transportu. Załącznik nr 1, załącznik nr2.
 • Uchwała nr 70 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie problemów przedsiębiorstw działających w branży budownictwa infrastrukturalnego.
 • Uchwała nr 69 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji inwestycji o długim okresie wykonania wynikających ze wzrostu kosztów wyrobów budowlanych i dostaw tych wyrobów.
 • Uchwała nr 68 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku stażowego.
 • Uchwała nr 67 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.
 • Uchwały nr 66 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 14 września 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.
 • Uchwały nr 65 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i form prowadzenia dialogu w ochronie zdrowia.
 • Uchwały nr 64 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych.
 • Uchwały nr 63 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 62 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie uwzględnienia w budżecie państwa na rok 2019 środków na budowę systemu rejestrów medycznych.
 • Uchwała nr 61 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie uwzględnienia w planach działań oraz naborze środków finansowych ze źródeł UE zadań związanych z jakością w ochronie zdrowia realizowanych przez NFZ.
 • Uchwała nr 60 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie dokumentu „Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych”.
 • Uchwała nr 59 wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania trójstronnego zespołu do spraw prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich.
 • Uchwała nr 58 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Postulatów do nowej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych w zakresie tzw. zamówień klasycznych.
 • Uchwała nr 57 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie warunków wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) i standardów interoperacyjności oraz ich znaczenia dla strategicznych projektów w obszarze jakości w opiece zdrowotnej
 • Uchwała nr 56 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 22 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych.
 • Uchwała nr 55 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 11 października 2017 r. o zasadach wspierania nowych inwestycji. Załącznik do uchwały.
 • Uchwała nr 54 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 25 października 2017 r. o jawności życia publicznego.
 • Uchwała nr 53 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.
 • Uchwała nr 52 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.
 • uchwała nr 51 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rekomendacji zmian w finansowaniu kształcenia osób niepełnosprawnych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
 • Uchwała nr 50 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rządowego projektu z dnia 20 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (publiczny rejestr podatników VAT).
 • Uchwała nr 49 strony pracowników i strony pracodawców z dnia 11 października 2017 r. w sprawie korzystania ze środków funduszy celowych, finansowanych ze środków pracodawców, na cele niezgodne z ich zadaniami statutowymi.
 • Uchwała nr 48 strony pracowników i strony pracodawców z dnia 22 września 2017 r. w sprawie rekomendacji zmian w systemie edukacji w obszarze kształcenia zawodowego.
 • Uchwała nr 47 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie konieczności opracowania we współpracy ze stroną społeczną dokumentu „Polityka lekowa państwa”
 • Uchwała nr 46 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie Planu Funduszu Pracy na rok 2018
 • Uchwała nr 45 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 44 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zapytania kierowanego do Ministra Zdrowia.
 • Uchwała nr 43 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie raportowania po wejściu w życie tzw. sieci szpitali oraz kontynuacji zadań sprawozdawczych NFZ w ramach nowego systemu.
 • Uchwała nr 42 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie koordynacji prac w zakresie IT oraz regulacji dotyczących NFZ
 • Uchwała nr 41 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ciągłości operacyjnej baz danych NFZ
 • Uchwała nr 40 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.
 • Uchwała nr 39 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 19 maja 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (wyciągi z rachunków bankowych JPK_WB).
 • Uchwała nr 38 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską.
 • Uchwała nr 37 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie emigracji zarobkowej pracowników wykonujących zawody medyczne.
 • Uchwała nr 36 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.
 • Uchwała nr 35 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaleceń partnerów społecznych dotyczące jakości staży na otwartym rynku pracy.
 • Uchwała nr 34 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie rekomendacji zmian w Krajowym Funduszu Szkoleniowym.
 • Uchwała nr 33 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania wiążących zaleceń dotyczących stosowania przepisów prawa pracy oraz klauzul społecznych przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.).
 • Uchwała nr 32 stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych w ochronie zdrowia.
 • Uchwała nr 31 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 21 listopada 2016 r.).
 • Uchwała nr 30 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany interpretacji podatkowych dotyczących projektów dotacyjnych finansowanych z funduszy UE.
 • Uchwała nr 29 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie sposobu wdrożenia i skutków ustawy tworzącej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
  (sieć szpitali).
 • Uchwała nr 28 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia.
 • Uchwała nr 27 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie problemu
  niedoboru kierowców na polskim rynku transportu drogowego.
 • Uchwała nr 26 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o  dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 ton.
 • Uchwała nr 25 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji projektu pilotażowego testującego rekomendowane przez partnerów społecznych zmiany w instrumencie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.
 • Uchwała nr 24 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie projektu
  ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 23 wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie
  powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego w sektorze kultury i mediów.
 • Uchwała nr 22 wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie
  powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego w branży spożywczej.
 • Uchwała nr 21 wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego do spraw transportu drogowego.
 • Uchwała nr 20 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
 • Uchwała nr 19 wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw przemysłu motoryzacyjnego.
 • Uchwała nr 18 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 października 2016 r. w  sprawie projektu zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 • Uchwała nr 17 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.
 • Uchwała nr 16 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu branżowego ds. transportu lotniczego i obsługi lotniskowej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa.
 • Uchwała nr 15 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o Inspekcji Żywności.
 • Uchwała nr 14 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmian systemowych w Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Uchwała nr 13 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (projekt z dnia 29 kwietnia 2016 r.)
 • Uchwała nr 12 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie negatywnych skutków gospodarczych i społecznych związanych z realizacją przepisów Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
 • Uchwała nr 11 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 10 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie problemów funkcjonowania polskiego przemysłu cementowego w związku z nierówną konkurencją z producentami cementu z Rosji i Białorusi.
 • Uchwała nr 9 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2016 r.
 • Uchwała nr 8 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego.
 • Uchwała nr 7 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie opiniowania innych projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych.
 • Uchwała nr 6 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad uzgadniania wniosku o powoływanie zespołów dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego.
 • Uchwała nr 5 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w kontekście projektu zmiany dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie w okresie 2021-2030 oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE.
 • Uchwała nr 4 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie opiniowania przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej członków projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów  prawnych.
 • Uchwała nr 3 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 • Uchwała nr 2 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
 • Uchwała nr 1 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support