Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki gospodarczej kraju oraz rynku pracy, w szczególności poprzez:

  1. Opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z: polityką gospodarczą kraju, prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów prowadzenia działalności i problematyką rynku pracy.
  2. Przeprowadzanie analiz i ocen oraz formułowanie zaleceń dla polityki gospodarczej, w tym w szczególności: procesów restrukturyzacyjnych, procesów prywatyzacyjnych, rozwoju przedsiębiorczości i warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w tym warunków i kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, rozwoju innowacyjności, inwestycji w B+R, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów prowadzenia działalności, wspierania innowacyjności, polityki regulacyjnej, polityki przemysłowej, polityki konkurencji, polityki regionalnej, polityki sektorowej i branżowej, polityki dotyczącej handlu międzynarodowego, zmian zachodzących w politykach państw współpracujących, funkcjonowanie sektora MŚP, zamówień publicznych, wraz z uwzględnieniem ich wpływu na rynek pracy.
  3. Dokonywanie analiz i ocen działań w zakresie polityki rynku pracy, szczególnie w zakresie: przeciwdziałania bezrobociu i jego negatywnym skutkom, okresowej oceny skuteczności i efektywności dotychczas stosowanych narzędzi, instytucji i programów polityki rynku pracy ukierunkowanych na wzrost zatrudnienia przy pomocy ustalonych wcześniej wskaźników.
  4. Dokonywanie analiz i formułowanie zaleceń odnośnie działań edukacyjnych w zakresie przygotowania osób młodych do wejścia na rynek pracy, a także stworzenia efektywnego systemu uczenia się przez całe życie, szczególnie w zakresie: określenia struktury zapotrzebowania na kwalifikacje na rynku pracy, współpracy instytucji edukacyjnych z pracodawcami i związkami zawodowymi, określania i implementacji ram jakości staży i praktyk, doskonalenia efektywności usług rozwojowych, w tym w szczególności szkoleń dla pracowników finansowanych i współfinansowanych ze środków publicznych (KFS, EFS).
  5. Poddawanie ocenie skuteczności stosowanych instrumentów polityki gospodarczej państwa oraz polityki rynku pracy ze względu na poziom bezrobocia, poziom zatrudnienia, poziom aktywności ekonomicznej ludności, poziom kwalifikacji zawodowych, ich zgodności z potrzebami rynku pracy oraz poziom adaptacji pracowników, ze szczególnym naciskiem na sytuację grup znajdujących się w gorszym położeniu na rynku pracy.
  6. Dokonywanie analiz i ocen procesów migracyjnych w Polsce oraz formułowanie zaleceń odnośnie polityki migracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na gospodarkę, w tym na rynek pracy.
  7. Monitorowanie i ocena przez partnerów społecznych procesu europejskiego zarządzania gospodarczego (semestr europejski).
  8. Opiniowanie, analiza i ocena oraz formułowanie zaleceń dla sposobu realizacji przez Polskę Strategii Europa 2020.

Skład zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support