Aktualności

Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy o problemach branży spożywczej, hotelarskiej i gastronomicznej

10 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS w formie wideokonferencji. Spotkanie poświęcono zapowiadanej przez stronę rządową reformie administracji publicznej oraz problemom branży spożywczej.

W posiedzeniu stronę rządową reprezentowali Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Alina Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Minister Michał Dworczyk przedstawił plan reformy administracji publicznej. Poinformował partnerów społecznych o prowadzonych we wszystkich ministerstwach analizach dotyczących zakresu ich kompetencji. Wskazał także na konieczność optymalizacji pracy administracji publicznej, jednocześnie deklarując stopniowe wprowadzanie zmian.

Strona pracowników negatywnie zaopiniowała planowaną reformę administracji publicznej powołując się na prognozy wzrostu wskaźnika bezrobocia.

W trakcie dyskusji odniesiono się do problemów, z jakimi borykają się w związku z pandemią koronawirusa branże: spożywcza, hotelarska i gastronomiczna. W tej kwestii partnerzy społeczni zwrócili uwagę na konieczność podjęcia rozmów we właściwym Trójstronnym Zespole Branżowym. Jednocześnie ustalono wstępny zarys procedowania nad Stanowiskiem strony pracowników i strony pracodawców Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego w sprawie problemów branży spożywczej i turystycznej.

Członkowie Zespołu odnieśli się również krótko do propozycji zmiany wcześniej przyjętego Stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego w sprawie udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy firmom transportowym. Uzgodniono, iż zostanie ono poddane ponownemu głosowaniu.

Kontynuacja debaty Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na temat projektu budżetu państwa na rok 2021

Podczas posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego w dniu 8 września 2020 r. kontynuowano dyskusję rozpoczętą podczas spotkania w dniu 4 września 2020 r. na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2021 oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.  

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów, Sekretarz Stanu Sebastian SKuza oraz przedstawicielka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Podsekretarz Stanu Barbara Socha odnieśli się do pytań, które zgłosiła strona pracodawców i strona pracowników Zespołu. Strona rządowa, zgodnie z wnioskiem partnerów społecznych, omówiła między innymi kwestie dotyczące: wysokości składki na Fundusz Pracy, środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2021 roku, likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych, środków przeznaczonych na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz wzrostu wymiaru składki na Fundusz Solidarnościowy. Partnerzy społeczni nie wypracowali wspólnego stanowiska w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2021.

W dalszej części spotkania omówiono dodatkowe kwestie związane z projektem ustawy z dnia 29 lipca 2020 r.  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych o projekcie budżetu państwa na rok 2021

W dniu 4 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w formie wideokonferencji. Zespół pracował nad projektem ustawy budżetowej na rok 2021. Debatowano także na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Przedstawicielami strony rządowej w posiedzeniu byli Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Jako pierwszy zabrał głos Wiceminister Sebastian Skuza. Zadeklarował, że strona rządowa projektując ustawę budżetową na 2021 rok wzięła pod uwagę wszystkie zmiany spowodowane pandemią COVID-19. Zaznaczył, że zabezpieczono środki na wydatki będące kontynuacją poprzednich zobowiązań oraz na podejmowanie nowych działań. Wiceminister wymienił planowane operacje związane ze zwiększeniem w przyszłym roku środków na finansowanie ochrony zdrowia, które wyniosą 5,3% PKB. Ponadto wskazał na zwiększenie wydatków na obszary szkolnictwa wyższego i nauki oraz waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2021 r. Przewidywał, że wskaźnik poziomu rejestrowanego bezrobocia podniesie się z 5,2% (grudzień 2019 r.) do 8,0% na koniec 2020 r. i w dalszej kolejności osiągnie 7,5% pod koniec 2021 r. Poinformował o planowanym o 3,4 %. wzroście przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wskazał, że poziom dochodów budżetu państwa w 2021 r. będzie uzależniony od powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu. W prognozie dochodów uwzględniono m.in. planowaną zmianę – estoński CIT.

Wiceminister Iwona Michałek przekazała informację parterom społecznym o zabezpieczeniu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej funduszy na kompleksową realizację działań oraz na zaplanowaną kontrolę progów dochodowych z pomocy społecznej w ramach wydatków na 2021 r.

Podczas posiedzenia Zespołu partnerzy społeczni poruszali w rozmowie problemy związane z planowanymi oszczędnościami w administracji publicznej oraz związanymi z tym zwolnieniami pracowników. Ponadto poruszono kwestie Funduszu Pracy, środków na przewidywaną w 2021 r. weryfikację progów dochodowych z pomocy społecznej oraz środków na PPK i podwyżki dla kadry pedagogicznej.

W następnej kolejności dyskutowano nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Jako główny cel projektu zakładana jest realizacja zapowiedzi deklarowanej przez Rząd, w sprawie zaimplementowania systemu opodatkowania, którego zadaniem jest wspieranie mniejszych przedsiębiorstw. Głównymi odbiorcami są pomioty w szczególnie dotknięte problemami związanymi z płynnością finansową.

Partnerzy społeczni ustalili, że dyskusja będzie kontynuowana podczas kolejnego posiedzenia Zespołu, które zostało zaplanowane na dzień 8 września br.

Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego omówił wysokość minimalnego wynagrodzenia i wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2021 roku

Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2020 roku, realizując zobowiązanie wypracowania stanowiska w sprawie wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2021 rok oraz w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, po odbyciu dyskusji nad prognozowanymi przez stronę rządową wskaźnikami makroekonomicznymi na 2021 rok oraz propozycjami w sprawie wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2021 rok oraz w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej na 2021 rok stwierdził po przeprowadzeniu dyskusji i prezentacji stanowisk poszczególnych organizacji –  brak porozumienia w sprawie wymienionych wskaźników.

Podczas spotkania przedstawiciel Ministerstwa Finansów omówił założenia projektu budżetu państwa na 2021 rok. Zgodnie z prezentacją, na koniec 2021 r. zakłada się osiągnięcie stopy bezrobocia na poziomie 7,5%,. W roku 2021 planowany jest również spadek inflacji bazowej z uwagi na wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń  oraz średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8%.

Strona Rządowa przedstawiała także propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na rok 2021. Zgodnie z przekazanymi informacjami minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. ma wynieść 2 800 zł. Zaznaczono, iż proponowana w 2021 roku minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych to 18,30 zł.

Zespół ds. funduszy europejskich RDS o przyszłej perspektywie finansowej UE

W dniu 21 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego w formie wideokonferencji, które poświęcono rozmowom na temat stanu negocjacji przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 oraz działań  partnerów społecznych w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Minister Anna Schmidt-Rodziewicz przedstawiła przekazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej propozycje w zakresie dotyczącym dialogu społecznego oraz partnerstwa w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. Wśród nich znalazły się między innymi: realizacja w trybie konkursowym projektów mających na celu wzmocnienie dialogu społecznego, wzmocnienie kompetencji przedstawicieli organizacji partnerów społecznych, przygotowanie pracowników oraz pracodawców do funkcjonowania w warunkach kryzysowych, dostosowanie systemu szkoleń pracowników do zmieniających się warunków na rynku pracy, promocja pozakodeksowych regulacji w zakresie warunków pracy mających na celu stworzenie powszechnych standardów współpracy pracowników i pracodawców w zakresie zarządzania warunkami pracy.

Minister Grzegorz Puda przedstawił najważniejsze uwarunkowania procesu negocjacyjnego perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 w tym propozycję budżetu Wieloletnich Ram Finansowych i pakietu legislacyjnego dla Polityki Spójności na lata 2021-2027 Komisji Europejskiej z maja 2018 r. oraz proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W obecnym stanie negocjacji wskazał na brak rozstrzygnięć finansowych oraz modyfikacje w zakresie Polityki Spójności wynikające z pandemii COVID-19. Wymienił zmiany w Polityce Spójności na okres 2021-2027 w tym między innymi: wzrost kwot transferów z EFRR, EFS+ oraz FS, zmniejszenie dla Polski do 25% koncentracji tematycznej dla CP 1 oraz zwiększenie koncentracji tematycznej środków EFS+ w zakresie zatrudnienia osób młodych i likwidacja zarządzanego centralnie komponentu Zdrowie EFS+, a także zwiększenie budżetu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do 40 mld euro.

Partnerzy społeczni w swoich pytaniach do strony rządowej skupili się przede wszystkim na wpływie pandemii koronawirusa na aktualność dotychczasowych negocjacji, a także konsultacjach społecznych ustawy wdrażającej przepisy dotyczące Polityki Spójności.

Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS o problemach przemysłu motoryzacyjnego

W dniu 8 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego w formie wideokonferencji. Spotkanie poświęcono kwestii problemów w przemyśle motoryzacyjnym wywołanych pandemią koronawirusa.

W wideokonferencji udział wzięli pani Alina Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pan Zbigniew Gryglas Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, członkowie Zespołu oraz zgłoszeni przez organizacje RDS eksperci.

Podczas pierwszej części posiedzenia omówiono krótko dwa przyjęte przez stronę pracowników i strony pracodawców Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS dokumenty: Stanowisko z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy firmom transportowym oraz stanowisko z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie pogarszającej się kondycji finansowej przedsiębiorstw energochłonnych. Poruszono również kwestie prac Trójstronnych Zespołów Branżowych.

Następnie przedstawiciel Konfederacji Lewiatan nakreślił aktualną sytuację w branży przemysłu motoryzacyjnego. Podkreślił, że kryzys dotknął nie tylko producentów, ale również powiązanych z nimi dostawców. Jako dodatkową przyczynę zapaści omawianej branży, oprócz trwającego od kilku do kilkunastu tygodni zamknięcia produkcji, wskazał znaczący spadek popytu oraz wysokie koszty środków ochrony pracowników.

Wśród propozycji pomocy dla branży wskazano: wprowadzenie dopłat do zakupu nowych samochodów, zmianę Kodeksu pracy celem wydłużenia maksymalnych okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy oraz uregulowania kwestii pracy zdalnej, stworzenie kompleksowego programu pozwalającego przedsiębiorcom dostosowanie produkcji do norm Europejskiego Zielonego Ładu.

Strona pracowników w odniesieniu do propozycji zmian Kodeksu pracy jednoznacznie podkreśliła konieczność włączenia do nowelizacji ochrony miejsc pracy oraz zmiany w zakresie układów zbiorowych pracy. Odniesiono się także do problemów pracowników związanych z automatyzacją stanowisk pracy.

Dyskusja Doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego na temat ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19

W dniu 19 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie poświęcone tzw. ustawom Covidowym przeprowadzono w formie wideokonferencji.

Podczas dyskusji przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych przedstawił praktykę stosowania artykułu 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z którym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. W tym kontekście poinformowano o publikacji zaleceń oraz wykładni dotyczącej artykułów ustawy o zwalczaniu COVID-19 na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Partnerzy społeczni odnieśli się do konieczności oceny skutków regulacji, która z uwagi na wyjątkową sytuację powinna zostać przedstawiona po wejściu przepisów w życie. Jednocześnie zawnioskowano o monitorowanie korzystania z przepisów. Strona społeczna odniosła się jednocześnie do obowiązku udowodnienia przez wykonawcę wpływu sytuacji epidemicznej na realizację umowy, kwestię potrąceń kary umownej oraz wydłużenia terminu realizacji umowy.

W ostatniej części spotkania przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych poinformował o pracach nad komentarzem do nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support