Aktualności

Konferencja „Idealny pracodawca – idealny pracownik”

Od miesięcy pogłębia się w Polsce niedobór pracowników. Przedsiębiorcy z coraz większym trudem znajdują środki na rosnącą presję płacową, coraz bardziej sięgają do coraz głębszych rezerw. Prognozowane spowolnienie gospodarcze może tylko tę sytuację pogłębić. Dlatego też coraz ważniejsze staje się wykorzystywanie istniejących rezerw, których szukać należy także w optymalizacji więzi pracownik – pracodawca, do czego niezbędna jest wzajemna wiedza o dających pracę oraz

o tych, którzy ją wykonują. Wychodząc naprzeciw nadchodzącym potrzebom, postanowiliśmy przyjrzeć się relacjom w firmach – stąd pomysł tej konferencji i tych badań, o których piszemy poniżej.

Zapraszamy na konferencję

IDEALNY PRACODAWCA – IDEALNY PRACOWNIK

Podczas konferencji przedstawimy wyniki badań, jakie Business Centre Club przeprowadził wspólnie z Akademią Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie. Badania prezentują wzajemnie oceny i oczekiwania, jakie mają pracodawcy wobec pracowników oraz pracownicy wobec pracodawców. Wyniki badań mogą być cenną wskazówką do kreowania polityki zatrudnienia w firmie czy prognozowania  popytu i podaży pracy: w skali mikro i makro.

Konferencja będzie efektywnym źródłem pozyskania praktycznej wiedzy, kim są nasi pracownicy (pracodawcy), jacy są oni a jacy chcieliby (mogliby) być. Pomoże także w budowie właściwych stosunków pracy oraz właściwej atmosfery w przedsiębiorstwie. Wskaże, jak optymalnie wykorzystywać środki, przeznaczone na wydatki pracownicze, nie tylko te socjalne czy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wreszcie, wielu przypadkach wpłynie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 2 grudnia 2019 roku

w Pałacu Lubomirskich – siedzibie Business Centre Club

w Warszawie przy Placu Żelaznej Bramy 10. Początek o godz. 11.00.

Do udziału w konferencji zapraszamy Członków Busines Centre Club i/lub Ich przedstawicieli oraz inne osoby, zainteresowane powyższą tematyką.

Zapraszamy pracodawców i pracowników, szczególnie tych związanych z zasobami ludzkimi – ale nie tylko. Zapraszamy także świat nauki,

w tym instytuty badawcze, przedstawicieli ministerstw, urzędów pracy, członków Rady dialogu Społecznego i Rady Ochrony Pracy, dziennikarzy, studentów. Wszystkich zainteresowanych relacjami pomiędzy jednostkami i grupami pracowniczymi. Wszystkich, którzy chcą poznać portrety pracowników i pracodawców, jakie powstały w wyniku przeprowadzonych przez nas badań.

Konferencję poprowadzi Zbigniew Żurek, Wiceprezes BCC.

Wyniki badań przedstawi dr Barbara Sypniewska z Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie.

Ewentualne pytania oraz potwierdzenia udziału w konferencji (prosimy o nadsyłanie ich do 27.11.2019.) prosimy kierować na adres: zbigniew.zurek@bcc.org.pl

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej

Dyskusja na temat zmiany zasad przyznawania dodatków kontrolerskich oraz omówienie prac nad założeniami programu modernizacji w Ministerstwie Finansów ze szczególnym uwzględnieniem finansowania i podziału środków na wynagrodzenia i uposażenia ze środków na modernizację KAS były przedmiotem posiedzenia Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej w dniu 7 listopada br.

Czytaj więcej

Debata „Młodzi na rynku pracy – zmiany, perspektywy, oczekiwania”

Serdecznie zapraszamy na debatę pt.:

„Młodzi na rynku pracy – zmiany, perspektywy, oczekiwania”

Debata odbędzie się 14 listopada 2019 r., (czwartek) w godz. 11:00-13:30 w siedzibie CPS „Dialog” w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23, sala A. Rejestracja rozpocznie się
o godz. 10:30.

Debata poświęcona jest osobom młodym, dla których wejście na rynek pracy jest trudnym doświadczeniem oraz tym, którzy są zatrudnieni, bezrobotni i prowadzą własną działalność gospodarczą.

Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy, ich perspektywy zawodowe w powiązaniu
z kwalifikacjami, wykształceniem i formami zatrudnienia, nadal wymagają rzetelnego omówienia i próby uzyskania odpowiedzi na wiele, nurtujących pytań.

Jakie oczekiwania mają młodzi ludzie od rynku pracy? Czy długotrwałe bezrobocie komplikuje życie młodym? Czy praca młodych rodziców wpływa na ich życie rodzinne?

Zapraszamy do twórczego dialogu w gronie przedstawicieli partnerów społecznych, świata nauki, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Prosimy o potwierdzenie udziału w debacie do dnia 12 listopada 2019 r. na adres e-mail: a.skladanowska@cpsdialog.gov.pl

Konferencja „Świat (bez) pracy”

Konferencja „Świat (bez) pracy” odbyła się 18 października 2019 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wydarzenie rozpoczęło krótkie wystąpienia dr hab. Piotra Wachowiaka prof. SGH, prof. dr hab. Wojciecha Morawskiego (SGH) oraz prof. dr hab. Jerzego Hausnera (UEK). Mówili oni o potrzebie dialogu pomiędzy instytucjami, w celu wypracowania wspólnej strategii radzenia sobie z obecnymi problemami wynikającymi ze zmian na rynku pracy jak i przygotowań do możliwych wyzwaniach i zagrożeń związanych z rozwojem technologii i zmian w gospodarce. Część wstępną krótkim przemówieniem zakończyła Dorota Gardias, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego i Forum Związków Zawodowych.

Uczestnikami paneli, oprócz reprezentantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, byli przedstawiciele organizacji reprezentatywnych partnerów społecznych z Rady Dialogu Społecznego: Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Business Centre Club, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Związku Rzemiosła Polskiego, Konfederacji Lewiatan NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych.

Pierwszy panel prowadzony przez dr Jana Czarzastego (SGH) wywiązał ciekawą dyskusję na temat cyfryzacji gospodarki oraz zmian związanych z nowymi formami zatrudnienia wynikającymi z nowych możliwości technologicznych. Debata dotyczyła również potrzeb reform oraz zmian w szkolnictwie jak i edukacji aby te były dostosowana do obecnych i przyszłych wyzwań rynku pracy. W dyskusję włączyło się również sporo słuchaczy konferencji.

Drugi panel, którego moderatorem był prof. dr hab. Andrzej Zybała (SGH), tematycznie nawiązywał do wcześniej poruszanych zagadnień. Paneliści podjęli próbę analizy obecnej sytuacji systemu oświaty i szkolnictwa, zadając sobie pytanie czy ten wspiera zdolność młodzieży do podejmowania adekwatnych wyborów zawodowych w sytuacji dynamicznych zmian na rynku pracy. Szczególny nacisk został położony na opis priorytetowych kompetencji zawodowych.

Trzeci i ostatni panel moderowany przez dr Macieja Frączka (UEK) dotyczył działań w ramach polityk publicznych prowadzonych na rzecz pracy ukierunkowanych na wyzwania współczesności. Dyskutowane były w nim wyzwania stojące przed polityką rynku pracy. Podkreślana była tutaj m.in. potrzeba mocniejszego oddziaływania na organy prawodawcze w celu przeprowadzenia reform, gdyż – jak zgodnie stwierdzili wszyscy paneliści – istnieje bardzo silna potrzeba zmian prawnych w zakresie elastyczności rynku pracy (rodzaje umów, wymiar czasu pracy). Omawiano także kwestie związane z wynagrodzeniami, wiekiem emerytalnym, migracjami oraz funkcjonowaniem dialogu społecznego w Polsce.

Konferencję zakończyło krótkie przemówienie prof. dr hab. Jerzego Hausnera oraz podsumowanie wydarzenia wygłoszone przez prof. dr hab.  Juliusza Gardawskiego (SGH). Zauważono potrzebę dalszej dyskusji, wymiany myśli oraz proponowania rozwiązań. Zaproponowano także kolejne ścieżki możliwej debaty społecznej na temat przyszłości rynku pracy.

Materiał organizatora

Kształtowanie wysokości wynagrodzeń nauczycieli w perspektywie roku 2020

Dyskusja na temat kształtowania wynagrodzeń nauczycieli była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS w dniu 29 października 2019 roku. Stronę rządową reprezentował Pan Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej

Andrzej Malinowski Przewodniczącym RDS

Uprzejmie informujemy, że w kolejnym roku przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego objęła strona pracodawców, która jako organizacje przewodniczącą wskazała Pracodawców RP.

Funkcje przewodniczącego Rady pełnić będzie Pan Andrzej Malinowski Prezydent Pracodawców RP.

Ustawa o radzie dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, art. 32 stanowi, że Przewodniczącym Rady jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników i strony pracodawców, wskazany przez daną stronę i będący członkiem Rady, oraz strony rządowej, wskazany przez Prezesa Rady Ministrów spośród członków Rady Ministrów będących w składzie Rady. Wybór kolejności przewodniczenia Radzie uzgadniają strony Rady.

Najważniejsze kierunki działań na rzecz poprawy konkurencyjności branży hutniczej

W dniu 14 października 2019 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Zostało ono poświęcone omówieniu propozycji stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Zespołu w sprawie działań na rzecz poprawy konkurencyjności krajowej branży hutniczej.

Podczas spotkania Andrzej Malinowski Przewodniczący Zespołu przedstawił założenia projektu stanowiska. Odniósł się również do omawianych poprzednio czynników krajowych oraz europejskich wpływających na sytuację przemysłu ciężkiego.

W czasie debaty partnerzy społeczni zarekomendowali między innymi włączenie do stanowiska kwestii takich jak: dostosowanie unijnych narzędzi ochrony handlu przed nieuczciwą konkurencją w przemyśle ciężkim spoza UE, obniżenie stawek za przesył i dystrybucję energii elektrycznej dla odbiorców energochłonnych, prowadzenie działań służących obniżeniu hurtowych cen energii elektrycznej, zwiększenie wsparcia finansowego dla pracodawców oraz wprowadzenie zachęt finansowych dla samorządów w celu rozwoju szkolnictwa zawodowego, w tym w zawodach technicznych.

Po wskazaniu przez stronę pracodawców i stronę pracowników swoich uwag, partnerzy społeczni zdecydowali o korespondencyjnym głosowaniu nad omówionym stanowiskiem.

Informacja Przewodniczącej RDS za okres swojej kadencji

Dnia 17 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP.

Dorota Gardias Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego podczas posiedzenia Komisji przedstawiła Informację o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres swojej kadencji, która upływa 23 października 2019 r. Zgodnie z art. 32 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z dnia 25 lipca 2015 r., Przewodnicząca Rady obligatoryjnie przedstawia Sejmowi i Senatowi corocznie, nie później niż do dnia 15 października, informację o działalności Rady za okres swojej kadencji. Informacja następnie jest podawana do wiadomości publicznej.

Pełny tekst Informacji jest dostępny po tym Linkiem.

Dorota Gardias Przewodnicząca RDS wskazała, że Rada Dialogu Społecznego spełnia istotną funkcję i z pewnością jest jednym z najważniejszych fundamentów demokratycznego państwa szanującego europejskie standardy dialogu społecznego. Podkreśliła, że możliwość dyskutowania o projekcie ustawy budżetowej, opiniowania tego projektu pozostaje istotnym uprawnieniem Rady. Naszym wspólnym sukcesem i zarazem wyzwaniem na przyszłość jest doprowadzenie do momentu, w którym uwagi zgłaszane przez partnerów społecznych będą brane pod uwagę. Jednocześnie przypomniała, że w 2019 r. Biuro Rady Dialogu Społecznego sporządziło Raport legislacyjny wraz z przykładami naruszeń zasad konsultacji aktów prawnych RDS za lata 2016-2018. Do Rady nie trafiają projekty poselskie w stopniu satysfakcjonującym. W następstwie raportu, Przewodnicząca wystąpiła do Marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego z prośbą o nowelizację Regulaminu Sejmu, który uwzględniałby potrzeby w zakresie partycypacji partnerów społecznych w ważnych projektach społeczno-gospodarczych. Podsumowując  Rada Dialogu Społecznego, bez względu na tarcia i momenty zaostrzonego sporu musi opierać się na silnych przekonaniach partnerów i rządu co do słuszności czy wręcz konieczności zabiegania i rozwoju trójstronnej formuły RDS.

Podczas dyskusji Senatorowie oraz przedstawiciele partnerów społecznych poruszyli m.in. następujące tematy:

  1. Negocjacje dot. zmian systemowych w oświacie w tym warunków pracy i płacy nauczycieli.
  2. Dalszy los kodeksu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy wypracowanego przez Komisję Kodyfikacją Prawa Pracy.
  3. Likwidacja limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tzw. trzydziestokrotność.
  4. Wykorzystywanie środków Funduszu Pracy niezgodnie z przeznaczeniem.
  5. Powrót do dyskusji nad zmianą Regulaminu Sejmu, który był proponowany przez Przewodniczącą RDS, podczas nowej kadencji Parlamentu.
  6. Pluralizm związkowy w służbach mundurowych.

Podsumowując posiedzenie Przewodniczący Komisji Mieczysław Augustyn wskazał, że Komisja rozpatrzyła „Informację o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres kadencji Pani Doroty Gardias, przewodniczącej Forum Związków Zawodowych”. Informacja zostanie przekazana Marszałkowi Senatu celem wniesienia przedmiotowego tematu do porządku obrad posiedzenia plenarnego Senatu, które odbędzie się 18 października 2019 r.

Wektor Nadziei dla Rady Dialogu Społecznego

Wektorem 30-lecia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej została uhonorowana Rada Dialogu Społecznego.

Wręczono też Wektora Specjalnego, którego otrzymał prof. dr hab. Henryk Skarżyński. Galę wręczenia nagród poprzedziła międzynarodowa konferencja. Patronat Honorowy nad jubileuszem 30-lecia Pracodawców RP objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

– Mijające trzy dekady udowodniły, że samorządy to najlepsza i najefektywniejsza forma administracji publicznej. Jubileusz 30-lecia to znakomita okazja, by samorządom podziękować – powiedział rozpoczynając uroczystość wręczenia Wektorów Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. – Samorządy zawsze były najbliżej ludzi i przedsiębiorczości. Dbały o nasze „małe ojczyzny” najlepiej jak to możliwe. Walczyły o pokonanie przeszkód na drodze rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – stwierdził.

W kategorii Samorządów Województw, Wektory 30-lecia otrzymały samorządy Mazowsza oraz Pomorza. W kategorii Metropolii i Miast powyżej 500 tys. – samorządy Łodzi oraz Wrocławia, a w kategorii Gmin Miejskich oraz Miejsko-Wiejskich – Nowa Sól. Wszystkie uhonorowane samorządy zostały nagrodzone za „szczególne osiągnięcia w tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości”.

Kapituła nagród Wektorów 30-lecia Pracodawców RP przyznała także Wektora Nadziei – dla Rady Dialogu Społecznego. Odebrała go Dorota Gardias, Przewodnicząca Rady. „Z nadzieją, że stanie się wzorcem, że nada właściwy kierunek relacjom między rządem a stroną społeczną oraz że wyznaczy standardy nowoczesnego i partnerskiego dialogu” – napisano w laudacji.

„Za pomoc tysiącom osób cierpiącym z powodu wad słuchu, która zmieniła ich życie na lepsze. Za opracowanie metod tak pionierskich i tak skutecznych, że stały się one wzorcem dla lekarzy na całym świecie” – Wektora Specjalnego otrzymał profesor dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, światowej sławy specjalista chorób słuchu, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz twórca Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach.

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z okazji 30-lecia Pracodawców RP odczytał podczas otwarcia gali minister Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Poprzedziła ją międzynarodowa konferencja „Pracodawcy Europy Środkowej i Wschodniej. Trzydzieści lat doświadczeń i przyszłość”, zorganizowana na Zamku Królewskim w Warszawie. Zgromadziła przedstawicieli wielu krajów Europy, zwłaszcza Środkowo-Wschodniej, które razem z Polską 30 lat temu rozpoczęły proces transformacji.

– Patrzyliśmy wtedy w przyszłość, widząc tytaniczne wyzwania – powiedział otwierając konferencję Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. – Mieliśmy w sercach wiarę, a w rękach siłę. Po 30 latach mamy teraz więcej siwych włosów, ale możemy powiedzieć, że daliśmy radę. Zrobiliśmy to, czego wymagał od nas historyczny moment w dziejach Polski. Dokonaliśmy gospodarczej transformacji. To wspólne dzieło pracodawców i pracowników. Każdy, kto po 1989 roku przyczynił się do rozwoju gospodarczego Polski, może dziś poczuć się dumny – podkreślił.

– Polska przeszła rewolucyjna przemianę. To historia wielkiego sukcesu na miarę Europy. Pracodawcy RP mogą być dumni, że stworzyli cenioną organizację i zaczynając „od zera” przeprowadzili zmiany w kraju – powiedział Prezydent Międzynarodowej Organizacji Pracy (IOE) Erol Kiresepi. – Sukces Polski to również sukces waszej organizacji. Dziękujemy za zaangażowanie na forach międzynarodowych, w tym w ramach grupy B20 – zaznaczył.

Sukces polskiej transformacji chwalił też Phill O’Reilly, Prezydent Business at OECD. – Pracodawcy RP odegrali kluczową rolę w przejściu od gospodarki centralnej do rynkowej – powiedział.

– Nasz kraj bardzo się zmienił i jest co świętować, ale z umiarem i patrząc na to, co czeka nas w najbliższym czasie – zaznaczył w swoim wystąpieniu Jacek Krawczyk, Prezydent Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES). – Widzimy wewnątrz UE coraz więcej tendencji protekcjonistycznych i to jest coś, czemu musimy się przeciwstawić. Gratuluję Pracodawcom RP roli, jaka odegrali dotąd. Wzywam wszystkich do współpracy, Bruksela bez naszego głosu nie będzie tak efektywna, jak powinna – zakończył.

W części panelowej zorganizowano osiem debat dotyczących zarówno analizy minionych trzech dekad, jak i spojrzenia w przyszłość. W panelu „Rozwój gospodarki rynkowej, rozwój przedsiębiorczości, powstanie niezależnych organizacji pracodawców” Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Bank Polski SA przypomniał, że 30 lat temu w Polsce nie było kapitału, nie było dostępu do finansowania zagranicznego, a poziom innowacji był niski. – Dziś zbudowaliśmy kapitał, mamy nieograniczone możliwości finansowania, ale nadal mamy niski poziom innowacji – zauważył prezes Jagiełło.

– Wbrew powszechnym opiniom, „szklany sufit” dla kobiet na rynku pracy nadal istnieje, a rolą liderek biznesu jest jak najszybsze zlikwidowanie tej bariery – powiedziała Wioletta Kandziak, dyrektor wykonawcza ds. kadr w PKN Orlen, podczas panelu „Kobiety sukcesu. Doświadczenia i wyzwania kolejnych lat”.

W ostatnim panelu pt. „Biznesowy cel XXI wieku – neutralność klimatyczna” wzięli m.in. udział Wiceminister Środowiska, Prezydent COP24 Michał Kurtyka oraz Wiceminister Energii Tomasz Dąbrowski. Wiceminister Kurtyka przypomniał, że dotychczasowe rozumienie neutralności klimatycznej jako kwestii energetyczno-klimatycznych stało się niepełne. Doszły do nich obszary transportowa oraz rolnicza co wymusza dodatkowe działania. W dyskusji podniesiono też wątek niezbędnych analiz, które muszą poprzedzić decyzje dot. np. odejścia od węgla w energetyce. – W związku ze zmianami mogą zniknąć całe gałęzie przemysłu. Jeśli wyeliminujemy węgiel, coś musi w jego miejsce powstać – powiedział wiceminister Dąbrowski. – Nie ma jednej ścieżki rozwoju i zmian, które byłyby dostosowane do wszystkich krajów członkowskich UE.

Partnerem strategicznym jubileuszu był PKN Orlen, nowoczesny gracz na rynku paliw i energetyki, największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej, notowana w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, Platts TOP250 czy Thomson Reuters TOP100. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, w Kanadzie i na Słowacji.

Partnerami głównymi jubileuszu byli Provident oraz Profbud. Partnerami 30-lecia Pracodawców RP byli: Coca-Cola HBC Polska, Enea, Grupa Luxmed, Impel Group, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie, Murapol, Orange Polska, Pfizer, PGE Narodowy, PKO Bank Polski, Strabag, Terma Bania oraz VIVUS Finance.

(Źródło: Pracodawcy RP)

Sytuacja polskiej tranplantologii

Na wniosek Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. ochrony zdrowia temat polskiej transplantologii został przekazany do kompleksowego przeanalizowania na forum Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele TZB ds. ochrony zdrowia zwracali uwagę przede wszystkim na malejącą liczbę potencjalnych dawców, aspekty finansowe transplantologii, kierunki wydatkowania środków budżetowych z narodowego programu medycyny transplantacyjnej, konieczność systematycznego nowelizowania ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, tak aby ustawa odpowiadała aktualnemu stanowi wiedzy medycznej, potrzebę stworzenia w szpitalach korzystnego środowiska pracy dla koordynatorów transplantacyjnych, a także intensyfikowanie działań na rzecz zwiększania świadomości społecznej.

Czytaj więcej
Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support