Aktualności

Premier Mateusz Morawiecki na Radzie Dialogu Społecznego o kryzysie wywołanym pandemią

W dniu 19 listopada 2020 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Pana Jarosława Gowina.

Premier Mateusz Morawiecki we wstępie wskazał na starania strony rządowej o stabilne wyjście z kryzysu spowodowanego COVID-19. Położył duży nacisk na rynek pracy i jego przyszłość. Powiedział, że niski poziom bezrobocia ukazuje Polskę w korzystnym świetle na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Podkreślił potrzebę rozwoju cyfryzacji oraz zachęcił do pracy zdalnej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Zapowiedział także wprowadzenie nowelizacji aktów prawnych w celu poprawy sytuacji w jakiej znalazła się służba zdrowia oraz zapewnił o odpowiednim wyposażeniu szpitali. Przypomniał o wzroście nakładów na służbę zdrowia o 50% od momentu objęcia rządów przez PiS oraz o zwiększeniu w ostatnim czasie o 400 złotych kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Zadeklarował otwartość na dialog i wypracowanie wspólnych rozwiązań ze stroną społeczną.

Rzecznik MŚP Pan Adam Abramowicz wyraził obawy o branże szczególnie odczuwające skutki kryzysu, które nie zostały ujęte w nowej tarczy pomocowej. Wskazał na potrzebę dialogu z GIS. Wyraził nadzieję na szybkie zniesienie ograniczeń, które zostały nałożone na część przedsiębiorstw. Zadeklarował chęć dialogu oraz wysunął propozycje zmian w formie tak zwanej „dziesiątki rzecznika”.

Partnerzy społeczni odnieśli się do potrzeby rozpoczęcia rozmów o odnowie gospodarki po okresie pandemii. Podkreślono, iż wypracowane rekomendacje powinny odnosić się zarówno do aktualnych działań, jak i rozwiązań obejmujących perspektywę najbliższych kilku lat.

Ponadto strona społeczna zwróciła uwagę na kwestie związane z potrzebą zwiększenia transparentności informacji przekazywanych przez rząd; potrzebę modernizacji zapisów dotyczących ochrony zdrowia, w tym dotyczących dodatków dla personelu medycznego; kwestię szkolnictwa; kwestię emerytur stażowych oraz wysunęła pomysł przeprowadzania testów na obecność COVID-19 u pracowników wracających z kwarantanny.

Strona pracodawców dodatkowo zwróciła uwagę na brak stosownych badań będących podstawą sektorowego wyłączania gospodarki; kwestię wprowadzenia planowanych nowych opłat i podatków oraz na zagrożenie upadku sektora MŚP w przypadku wprowadzenia ponownego, pełnego zamknięcia gospodarki. Organizacje pracodawców zasugerowały stronie rządowej, aby ich działania skupiły się na obszarach, które zachęcą przedsiębiorców do pozostania na rynku, a w przyszłej perspektywie do inwestycji.

Zespół ds. funduszy europejskich RDS o Krajowym Planie Odbudowy

W dniu 4 listopada br. odbyło się spotkanie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego w formie wideokonferencji. Spotkanie zostało poświęcone kwestii założeń do Krajowego Planu Odbudowy.

Stronę rządową reprezentowała pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pan Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu, zgłoszeni przez partnerów społecznych eksperci oraz zaproszeni goście.

W pierwszej części posiedzenia pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak przedstawiła prezentację dotyczącą założeń Krajowego Planu Odbudowy oraz założeń do Umowy Partnerstwa. W swojej wypowiedzi wymieniła cele polityki spójności realizowane w Umowie Partnerstwa takie jak: „Bardziej inteligenta Europa”, „Bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa” oraz „Europa o silniejszym wymiarze społecznym”. W odniesieniu do Krajowego Planu Odbudowy przedstawiona prezentacja zawierała kwestie związane z Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) dotyczące spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE, łagodzenia społecznych oraz gospodarczych skutków kryzysu, wspierania reform i inwestycji. Zgodnie z przedstawionymi informacjami środki z RRF miałyby być przeznaczone na: edukację, walkę z ubóstwem, poprawę sytuacji na rynku pracy, zwiększenie spójności terytorialnej oraz osiągnięcie celu związanego z czystym i zrównoważonym transportem.

Partnerzy społeczni odnieśli się do kwestii przepływu informacji dotyczących Programów Operacyjnych i środków z RRF przeznaczonych na poprawę jakości edukacji. Podkreślono również wagę jak najszybszego przekazania środków Krajowego Planu Odbudowy na cel związany z edukacją w związku z pracą zdalną placówek szkolnych. W swoich wypowiedziach strona społeczna odniosła się do obszaru KPO obejmującego poprawę jakości rządzenia w kontekście wzmocnienia konsultacji publicznych oraz zwiększenia udziału partnerów społecznych w stanowieniu prawa.

Podczas kolejnej części spotkania partnerzy społeczni zwrócili uwagę na konieczność zdalnej realizacji części projektów unijnych oraz uszczegółowienia i uelastycznienia procedur związanych z ich realizacją ze względu na aktualne obostrzenia epidemiologiczne.

Debata dotycząca sytuacji gospodarczej kraju w związku z rozwojem pandemii COVID-19 na RDS

W dniu 29 października 2020 roku odbyło się pierwsze pod przewodnictwem Wiceprezesa Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Pana Jarosława Gowina posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne związane z pandemią COVID-19 spotkanie miało formę hybrydową. Członkowie RDS oraz zaproszeni goście uczestniczyli w spotkaniu osobiście w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” oraz w formie wideokonferencji.

Czytaj więcej

RDS o Krajowym Planie Odbudowy i neutralności klimatycznej

W dniu 22 października 2020 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone prezentacji założeń do Krajowego Planu Odbudowy oraz debacie na temat osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do 2050 roku. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

Czytaj więcej

Nowy Przewodniczący RDS

Uprzejmie informujemy, że w kolejnym roku przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego objęła strona rządowa.

Funkcję Przewodniczącego Rady pełnić będzie Pan Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy o cyberbezpieczeństwie i handlu w niedziele

W dniu 20 października 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Przez wzgląd na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. Obradom Zespołu przewodniczył Pan Leszek Miętek z OPZZ.

Strona rządowa była reprezentowana przez Pana Zbigniewa Gryglasa, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Pana Marka Waleśkiewicza, Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; Pana Jan Staniłko, Zastępcy Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii; Panią Bożenę Lenart z Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przez zespół ekspertów z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podczas dyskusji partnerzy społeczni wyrazili obawy wobec projektowanych rozwiązań dotyczących cyberbezpieczeństwa. Organizacje mówiły o potencjalnym zaburzeniu ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych; możliwości negatywnej ingerencji w swobodę konkurencyjności oraz o prawdopodobnej likwidacji miejsc pracy. Prognozowano także wzrost wykluczenia cyfrowego w Polsce po wprowadzeniu zapisów projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy –Prawo zamówień publicznych.

Strona rządowa zadeklarowała, że projektowane zapisy prawa nie wykluczają żadnej konkretnej firmy, a wskaźniki przyjęte do przeprowadzenia weryfikacji cyberbezpieczeństwa będą obiektywne.

W trakcie posiedzenia Zespołu poruszono także kwestię związaną z wprowadzeniem dodatkowej niedzieli handlowej w dniu 27 grudnia 2020r. Strona pracodawców przedłożyła argumenty związane z problemami logistycznymi dostawców i organizacyjnymi sklepów, kwestią marnowania żywności oraz możliwością naruszenia zasad dystansu społecznego wprowadzonego w związku z pandemią koronawirusa, podczas robienia przedświątecznych zakupów. Związki zawodowe zwróciły natomiast uwagę na niedobór pracowników w sektorze handlu.

W opozycji strona związkowa zaznaczyła, że przed Świętami Bożego Narodzenia konsumenci będą mogli zrobić zakupy zgodnie z reżimem sanitarnym ponieważ ustawa w okresie przedświątecznym przewiduje dwie niedziele handlowe. Ponadto organizacje związkowe wskazały iż w dniu 27 grudnia.2020r. konsumenci będą mogli skorzystać z usług mikroprzedsiębiorców. Podkreślono, iż prawo nie zabrania pracy centrów logistycznych i sklepów w celu wypakowywania towarów w niedzielę.

Budżet Państwa na Radzie Dialogu Społecznego

W dniu 30 września 2020 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Malinowskiego. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne związane z pandemią COVID-19 spotkanie miało formę hybrydową. Pozwoliło to na udział osobisty oraz zdalny poprzez wykorzystanie środków masowego przekazu.

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów przedłożył informacje dotyczące prognozowanych wielkości makroekonomicznych. Podniósł kwestie związane z pracami nad ustawą budżetową, projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, a także poinformował o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze 2020 roku. Zaznaczył, że ustawa budżetowa w obecnym kształcie nie uwzględnia reformy OFE. Podkreślił plany zamrożenia wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i asesorów. Oznajmił, że założenia strony rządowej są konserwatywne i istnieje możliwość prolongowania wydatków majątkowych z 2020 roku do listopada 2021 roku. 

Strona społeczna zwróciła uwagę na kwestie związane z Funduszem Pracy; Funduszem Wynagrodzeń; Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz Funduszem Rezerwy Demograficznej.  Strona pracodawców podkreśliła negatywny wpływ wprowadzenia planowanych opłat na sytuację przedsiębiorców, którzy starają się utrzymać rentowność firm w dobie kryzysu oraz zwróciła uwagę na wzrost liczby osób biernych zawodowo.

W posiedzeniu zabrał głos również Przewodniczący Zespołu Problemowego do spraw budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, Pan Jacek Męcina. Powiedział, że podczas ostatnich dwóch spotkań Zespołu podjęto szereg prac związanych z ustawą budżetową i ustawą okołobudżetową. Najbliżej osiągnięcia porozumienia strona społeczna była w kwestii Funduszu Pracy oraz Funduszu Celowego, ostatecznie jednak nie doszło do konsensusu.

W trakcie trwania obrad podjęto następujące uchwały:

-Uchwała nr 87 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy firmom transportowym.

-Uchwała nr 88 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie problemów branży spożywczej i turystycznej.

-Uchwała nr 89 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie redukcji zatrudnienia w administracji rządowej oraz możliwości wprowadzenia ograniczeń skutkujących mniej korzystnymi warunkami zatrudnienia pracowników niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy.

-Uchwała nr 90 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie problemów sektora motoryzacyjnego.

-Uchwała nr 91 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie projektu z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Dialogu Społecznego oraz zaproszeni goście. Stronę rządową reprezentowali: Pani Marlena Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Pan Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury; Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Pan Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; Pan Jacek Żalek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Pan Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pan Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Aktywów Państwowych. W posiedzeniu wzięli także udział Pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik – Przedstawicielka Prezydenta RP; Pan Bogdan Drzastwa – Zastępca Głównego Inspektora Pracy oraz Pan Ryszard Kokoszczyński – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

W posiedzeniu plenarnym udziału nie wzięli członkowie Rady z ramienia NSZZ „Solidarność” i ZPP.

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS

W dniu 29 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS. Spotkaniu przewodniczył Pan Henryk Nakonieczny, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentował Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS

W dniu 28 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS, pod przewodnictwem Pana Wojciecha Ilnickiego, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentował Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej
Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support