Aktualności

Rada Dialogu Społecznego o KPO i Umowie partnerstwa

W dniu 18 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Pana Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Spotkanie poświecono omówieniu przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kwestii Krajowego Planu Odbudowy oraz projektu Umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021 – 2027 w Polsce. Pani Małgorzata Jarosińska – Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, w pierwszej części posiedzenia przedstawiła prezentację zawierającą najważniejsze dane dotyczące omawianych kwestii.

Mówiąc o KPO wskazała, że jest to część programu Next generation EU o wartości około 770 mld euro. Poinformowała, iż jest to instrument realizujący reformy Semestru Europejskiego, którego Polska będzie jednym z większych beneficjentów. Wskazała, że planowany jest podział środków na granty i pożyczki, w celu wzmocnienia i odbudowy gospodarki, przy czym 57% środków ma być przeznaczone na zieloną transformację i cyfryzację. Zwróciła uwagę na mechanizm rozliczania za pomocą kamieni milowych w cyklu półrocznym. Powiedziała, że z KPO nie będą mogły być finansowane inwestycje oddziałujące negatywnie na środowisko, natomiast sama kwota dofinansowania może wynieść nawet 100% finansowania, chyba, że prawo stanowi inaczej. Podkreśliła, że zidentyfikowano potrzeby inwestycyjne Polski i powołano stosowne zespoły tematyczne. Zaznaczyła, że konsultacje społeczne rozpoczną się 26 lutego br.

Odnosząc się do projektu Umowy partnerstwa wskazała na jej rolę w postaci mandatu negocjacyjnego pomiędzy rządem, a Komisją Europejską w zakresie inwestowania i wydatkowania środków, między innymi z polityki spójności oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Poinformowała, że wartość środków z Umowy partnerstwa wyniesie 170 mld euro, z których będzie finansowany między innymi KPO oraz React EU. Wskazała na wzbogacenie polityki spójności o dodatkowy cel – łagodzenie skutków dążenia do neutralności klimatycznej dla mieszkańców. Zaznaczyła przy tym, że Polska otrzyma mniej środków niż w perspektywie 2014 – 2020, a poziom dofinansowania dla dróg i autostrad wyniesie 85% kwalifikowanych kosztów niezależnie od regionu. Zadeklarowała udzielenie wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie podniesienia produktywności gospodarki, wspomagania badań i procesu transformacji cyfrowej. Podkreśliła wymogi UE mające na celu ograniczanie emisji, łączenia dróg i kolei z siecią TNT oraz wyrównywanie szans w regionach. Wskazała, że do 22 lutego można składać uwagi do Umowy Partnerstwa. Poinformowała, iż jak dotąd wpłynęły 162 uwagi za pomocą specjalnego formularza.

Strona związkowa postulowała o włączenie partnerów społecznych w prace nad KPO oraz Umową partnerstwa, a także o realizację zasady partnerstwa i polityki UE polegającej na zwiększaniu roli dialogu. Związki zawodowe zwróciły szczególną uwagę na działania związane ze wzmocnieniem usług publicznych oraz odtwarzaniem i  podnoszeniem jakości miejsc pracy. Związkowcy nakreślili potrzebę przekazywania transparentnych informacji przez stronę rządową, w tym dotyczących podziału środków unijnych pomiędzy województwa, a także zmniejszenia poziomu biurokracji oraz zwiększenia środków przeznaczanych na szkolnictwo. Strona związkowa zwróciła uwagę, że Umowa partnerstwa powinna stanowić spójną, długoterminową wizję, w której środki unijne będą jedynie dopełnieniem.

Strona pracodawców odniosła się do aktualnie projektowanego stanowiska Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDS oraz poprosiła o możliwość przedłużenia terminu konsultacji Umowy partnerstwa. Organizacje pracodawców postulowały o pomoc dla przedsiębiorców w formie dotacji, o utworzenie nowego Zespołu ds. Krajowego Planu Odbudowy oraz o pochylenie się nad zagadnieniem dualnego systemu kształcenia zawodowego. Pracodawcy wyrazili obawy dotyczące jakości KPO, braku informacji na temat losów zgłoszonych projektów do KPO oraz o możliwość wystąpienia ograniczeń w dostępie do środków KPO dla prywatnych podmiotów.

W odpowiedzi na kwestie poruszone przez partnerów społecznych Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zapewniła, że partnerzy społeczni są włączani w prace nad programami oraz zadeklarowała wolę współpracy i dialogu. Zwróciła uwagę na ogólny charakter Umowy partnerstwa i podkreśliła, że kwestie szczegółowe zostaną uściślone w dodatkowych dokumentach. Oznajmiła, że strona rządowa nie zrezygnuje z programów pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców, jednakże nie będą one dominowały nad dotacjami. Podkreśliła starania strony rządowej związane ze wspieraniem innowacyjności oraz wspieraniem kobiet w ciąży i młodych mam na rynku pracy, poprzez wprowadzanie elastycznych form zatrudnienia. Zachęciła partnerów społecznych do składania uwag w procesie konsultacji Umowy partnerstwa i KPO oraz zadeklarowała, że wszystkie dokumenty, które wchodzą w skład KPO są aktualne, spójne i zawierają wszystkie cele nakreślone przez UE.

Zespół ds. ubezpieczeń społecznych RDS o emeryturach pomostowych

W dniu 16 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych. Spotkanie poświęcono kwestii niewygaszania emerytur pomostowych oraz ustaleniu najważniejszych tematów do prac Zespołu na bieżący rok.

W pierwszej części posiedzenia Dyrektor Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS przedstawiła najważniejsze wnioski z przekazanej przez ZUS informacji dotyczącej prac w szczególnych warunkach. Zgodnie z materiałem w 2010 r. było 7,5 tys. płatników, którzy złożyli dokumenty za 312,4 tys. pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, natomiast w 2019 r. dokument złożyło 8,5 tys. płatników za 317,0 tys. pracowników. Największą grupę osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze stanowili pracownicy wykonujący prace kierowców w transporcie publicznym, a także pracownicy wykonujący prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru.

Podczas spotkania partnerzy społeczni oraz strona rządowa podjęli decyzję o wyodrębnieniu roboczego zespołu ds. emerytur pomostowych, którego zadaniem będzie wypracowanie propozycji zmian z zakresu niewygaszania przedmiotowego świadczenia. Zespół przyjął także sposób dalszego procedowania nad tematami, które zostaną poruszone w 2021 roku.

Rada Dialogu Społecznego na temat planów Ministerstwa Edukacji i Nauki na 2021 rok

W dniu 28 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Pana Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Spotkanie poświecono omówieniu planów resortu edukacji na rok 2021. Pan Dariusz Piontkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, w pierwszej części posiedzenia zapowiedział działania związane z dalszym, stopniowym przywracaniem zajęć stacjonarnych w szkołach. Poinformował o działaniach strony rządowej mających na celu ograniczanie liczby zakażeń oraz o poddawaniu nauczycieli testom na obecność COVID-19, przed dopuszczeniem ich do pracy z dziećmi. Zasygnalizował, że w lutym być może zapadną kolejne decyzje dotyczące powrotu dzieci do nauki stacjonarnej. Zadeklarował, że ministerstwo pracuje nad kształtem i formą zbliżającego się egzaminu ósmoklasisty, tak by podczas jego przeprowadzania zachować wszystkie normy sanitarne. Poinformował o planach wprowadzenia działań monitorowania kariery uczniów szkół ponadpodstawowych, wzorowanych na monitorowaniu kariery absolwentów szkół wyższych. Podkreślił plany uruchomienia tak zwanej edukacji włączającej, mającej na celu polepszenie jakościowe nauki dzieci niepełnosprawnych lub z problemami edukacyjnymi. Poinformował o przeznaczeniu kwoty jednego miliarda złotych na potrzeby szkół związane z cyfryzacją i zdalnym nauczaniem oraz o planach wprowadzenia dokumentu strategicznego „Polityka naukowa państwa”, który miałby określać kierunek rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. Podkreślił starania Ministerstwa Edukacji i Nauki w celu zwiększenia swobody wypowiedzi na uczelniach wyższych oraz w badaniach naukowych.

Strona związkowa wyraziła obawy dotyczące terminów szczepień nauczycieli oraz kwestii podwyżek wynagrodzeń kadry szkolnej. Związkowcy poprosili o przedstawienie szczegółowych informacji na temat planu przywracania zajęć stacjonarnych, edukacji włączającej oraz kierunku, w jakim będą postępowały zmiany podstawy oświatowej.

Strona pracodawców zwróciła uwagę na kwestię instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy w świetle prawa nie są zaklasyfikowani jako nauczyciele, przez co są wyłączeni z programu szczepień. Zwrócono również uwagę na problemy dostępu do szczepień kadry wspomagającej. Pracodawcy wskazali na wysoki poziom biurokracji w szkołach i brak współpracy placówek edukacyjnych z zakładami pracy. Poruszono także problematykę związaną z niewystarczającym wsparciem uczniów w zakresie doradztwa zawodowego. Ponadto zwrócono uwagę na kwestie wsparcia cyfryzacyjnego dla kadry akademickiej oraz przyszłości poradni pedagogiczno-psychologicznych po wprowadzeniu edukacji włączającej. 

W drugiej części posiedzenia plenarnego Pan Dariusz Piontkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, powiedział, że liczba szczepionek na COVID-19 jest w tej chwili ograniczona i w momencie, kiedy do Polski zostanie dostarczony odpowiedni zapas szczepionek, nauczyciele przedszkolni oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu zostaną objęci programem szczepień. Zapewnił o braku planów przeprowadzania gruntownych zmian systemu edukacj. Oznajmił, że w niedługim czasie rozpocznie prace Zespół ds. statusu zawodowego nauczyciela. Podkreślił brak planów mających na celu modernizację programu nauczania wyższego. Odnosząc się do edukacji włączającej, wskazał, że prace w tym zakresie są dopiero na etapie powstawania projektu.

Strona związkowa nakreśliła potrzebę poznania szczegółowych, transparentnych informacji o stanie polskiego szkolnictwa oraz potrzebę pogłębienia dialogu społecznego.

Strona pracodawców postulowała o włączenie uczelni wyższych w dofinansowanie zmian cyfryzacyjnych z KPO. Pracodawcy zwrócili uwagę na rosnące bezrobocie młodzieży w wieku 15-24 lata, które wynosi aktualnie około 13%, niską jakość edukacji oraz problemy związane z praktyczną nauką zawodu.

Na zakończenie Pan Dariusz Piontkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, powiedział, że Ministerstwo Edukacji i Nauki nie może bezpośrednio wpływać na sposób wydatkowania unijnych pieniędzy oraz nie może kształtować zasad wprowadzania obostrzeń. Pozytywnie odniósł się do postulatów zwiększenia środków dla uczelni wyższych i podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli. Zadeklarował, że strona rządowa troszczy się o przyszłość zawodową absolwentów i wskazał na wysoki poziom szkolnictwa Zawodowego w Polsce. Poinformował o planach utworzenia Centrum Doskonalenia Zawodowego.

Powołania członków FPP w skład RDS

W dniu 25 stycznia 2021 r. Pan Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył powołania w skład Rady Dialogu Społecznego trzem przedstawicielom Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Do składu po stronie pracodawców RDS dołączyli:

 • Pan Marek Kowalski – Przewodniczący FPP
 • Pani Sylwia Szczepańska – FPP
 • Pan Łukasz Kozłowski – FPP
Źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,203,zmiany-w-radzie-dialogu-spolecznego.html
Autor: Igor Smirnow

Podczas uroczystości Prezydent RP wręczył również odwołania trzech przedstawicieli strony pracowników ze składu Rady.

Odwołani zostali:

 • Pan Władysław Jefremienko – ZRP
 • Pan Jan Stefanowicz – BCC
 • Pan Marek Zychla – Konfederacja Lewiatan

Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS na temat umowy społecznej

W dniu 14 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, podczas którego kontynuowano rozmowy dotyczące postulatów Zespołu do wypracowania umowy społecznej.

Zespół zarekomendował do dalszych prac Rady Dialogu Społecznego nad umową społeczną następujące obszary negocjacyjne:

 1. Klin podatkowy w szczególności dla najniżej zarabiających i zasady kształtowania płacy minimalnej.
 2. Deregulacja prawa  gospodarczego i podatkowego. Zapewnienie stabilności i przewidywalności prawa podatkowego  – odpowiednie vacatio legis.
 3. Efektywność systemu wynagrodzeń w sferze budżetowej.
 4. Przegląd przepisów podatkowych, w szczególności  VAT, PIT, w tym możliwość odliczenia  składek płaconych na rzecz  związków zawodowych w rozliczeniach podatkowych.

Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS o umowie społecznej

W dniu 13 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie zostało poświęcone omówieniu zagadnień do opracowania umowy społecznej.

Zespół zarekomendował do dalszych prac Rady Dialogu Społecznego nad umową społeczną następujące zagadnienia:

 1. Udział partnerów społecznych w nadzorze nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 2. Poprawa jakości regulacji prawnych i zmniejszenie barier administracyjnych, poprawa otoczenia regulacyjnego dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie stabilności i przewidywalności prawa oraz powstawania nowych firm i zwiększania zatrudnienia.
 3. Polityka migracyjna – wsparcie rynku pracy i rozwoju gospodarczego.

Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS o umowie społecznej i raporcie PLP dotyczącym kryzysu

W dniu 7 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego.

Spotkanie poświęcono prezentacji raportu Polskiego Lobby Przemysłowego na temat kryzysu wywołanego pandemią oraz wypracowaniu obszarów z zakresu gospodarki, które będą przedmiotem prac nad umową społeczną Rady Dialogu Społecznego.

W pierwszej części posiedzenia autorzy wyżej wymienionego raportu przedstawili dokument dokonując krótkiej charakterystyki obecnego kryzysu. Wskazano jego przyczyny oraz skutki. Nakreślono także potencjalne drogi poradzenia sobie z kryzysem w długiej perspektywie w obszarach: gospodarka, społeczeństwo, polityka, geopolityka.

Kolejna część posiedzenia została poświęcona dyskusji na temat obszarów do wypracowania umowy społecznej. Wśród dyskutowanych kwestii znalazły się między innymi: polityka migracyjna i zatrudnienie cudzoziemców, nadzór partnerów społecznych nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ochrona pracowników, a także prawo zamówień publicznych.

Podczas spotkania, po przeprowadzeniu dyskusji nad głównymi tematami rekomendowanymi do prac nad umową społeczną, strony uzgodniły, iż wyłonienie najistotniejszych obszarów z zakresu gospodarki odbędzie się podczas kolejnego posiedzenia Zespołu w dniu 13 stycznia 2021 r.

W ostatniej części posiedzenia strona pracowników i strona pracodawców Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego przyjęła  stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu w sprawie  projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS o umowie społecznej

W dniu 5 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze obszary z zakresu działalności Zespołu do wypracowania przez Radę Dialogu Społecznego umowy społecznej. Wśród dyskutowanych kwestii znalazły się między innymi: wprowadzenie ustawy regulującej mechanizm negocjacji w sprawie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców; obniżenie klina podatkowego dla osób najmniej zarabiających; wypracowanie instrumentów służących wydłużeniu aktywności zawodowej; prowadzenie jednolitej stawki podatku pobieranej przez pracodawcę od funduszu płac; wprowadzenie jednolitej stawki VAT.

Dodatkowo, strona pracodawców zwróciła uwagę na problem zbyt krótkiego vacatio legis dla ustaw zmieniających warunku prowadzenia działalności gospodarczej. Strona pracowników postulowała natomiast o rozwiązanie umożliwiające odliczenie składki związkowej od dochodu.

Podczas spotkania, po przeprowadzeniu dyskusji nad głównymi tematami rekomendowanymi do prac nad umową społeczną, strony uzgodniły, iż wyłonienie najistotniejszych kwestii odbędzie się podczas kolejnego posiedzenia Zespołu.

Rada Dialogu Społecznego na temat działań Rządu podejmowanych w związku z pandemią

W dniu 17 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Pana Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Spotkanie poświecono omówieniu kwestii działań strony rządowej podejmowanych w związku z pandemią COVID-19 oraz omówieniu stanowiska Rządu RP do projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej.

W pierwszej części posiedzenia Minister Zdrowia, Pan Adam Niedzielski wymienił działania strony rządowej i służby zdrowia związane ze zwalczeniem koronawirusa. Poinformował o procesie przebiegu pandemii COVID-19 na przestrzeni czasu, od wiosny br. do chwili obecnej. Przedstawił strategię Rządu, która miała na celu przygotowanie do drugiej fali pandemii a która polegała m.in. na doposażaniu szpitali w sprzęt medyczny. Powiedział, że od drugiej połowy października liczba zachorowań zaczęła niepokojąco rosnąć, a najgroźniejszym momentem był listopad, kiedy odnotowano blisko 28 000 zakażeń dziennie. Wskazał na ustabilizowanie się liczby zachorowań na poziomie 10 000 zakażeń tygodniowo. Zaznaczył, że są podejmowane starania w celu zapewnienia odpowiedniej liczby łózek szpitalnych dla chorych na koronawirusa, przy jednoczesnej trosce o zachowanie właściwego poziomu opieki dla pacjentów cierpiących na inne schorzenia. Podkreślił, że we wrześniu br. przeprowadzono 80 000 testów na COVID-19. Poinformował o objęciu 30 000 osób nowym systemem zdalnej opieki medycznej, wykorzystującym  pulsoksymetry, łączące się ze smartphonami i przekazujące online wyniki pomiarów do lekarzy prowadzących. Wskazał na pomoc żołnierzy WOT przy koordynowaniu liczby łóżek szpitalnych, co przekłada się na szybszy przepływ informacji między załogami karetek na temat wolnych miejsc w szpitalach.

Pan Waldemar Kraska, Wiceminister Zdrowia zaznaczył, że Ministerstwo Zdrowia stara się interweniować na bieżąco w sprawie wszystkich zgłoszeń dotyczących problemów szpitali. Wyraził zaniepokojenie możliwością wystąpienia trzeciej fali pandemii, spowodowanej wyjazdami na ferie i organizacją imprez sylwestrowych.

Partnerzy społeczni wyrazili niepokój o stan polskiej służby zdrowia. Wskazali na potrzebę przekazywania przez stronę rządową transparentnych, bardziej szczegółowych informacji dotyczących zmian w zakresie obowiązujących i nowych obostrzeń. Strona pracodawców zwróciła ponadto uwagę na kwestie związane z dodatkowymi opłatami, które uderzą w szpitale jak np. tzw. opłata mocowa, która obciąży niektóre placówki medyczne kwotą nawet 1,5 mln złotych. Odniesiono się również do potencjalnego pojawienia się nowych obostrzeń gospodarczych.

W odniesieniu do wypowiedzi Ministra Zdrowia, strona społeczna zwróciła uwagę na kwestie związane z umowami adhezyjnymi, które są zawierane z personelem medycznym; wysoką liczbę zgonów lekarzy i pielęgniarek podczas walki z pandemią; brakiem wzrostu wynagrodzeń dla personelu opiekującego się chorymi na COVID-19; niewystarczającym poziomem wyposażenia szpitali; przeciążeniem personelu medycznego.

W drugiej części spotkania Pani Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, poinformowała, że strona rządowa ustala z KE rozwiązania dotyczące wprowadzenia Europejskiej płacy minimalnej. Wskazała, że projekt Europejskiej płacy minimalnej stoi w sprzeczności z prawem traktatowym UE, oraz że Polska negatywnie ustosunkowuje się do ograniczania autonomii państw członkowskich. Podkreśliła, że obecnie w Polsce stosunek płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia wynosi około 51%.

Partnerzy społeczni podkreślali, że debata dotycząca europejskiej płacy minimalnej powinna odbyć się przed wysłaniem stanowiska strony rządowej do UE. Odniesiono się jednocześnie do ewentualnych utrudnień związanych z wprowadzeniem europejskiej płacy minimalnej, z uwagi na różniącą się sytuację społeczno-gospodarczą w poszczególnych krajach członkowskich UE.

Podczas spotkania Pani Minister Olga Semeniuk w imieniu strony rządowej oraz przewodniczący wszystkich organizacji pracowników i pracodawców reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego złożyli deklarację o przystąpieniu do prac nad umową społeczną.

W trakcie posiedzenia przyjęto następujące Uchwały:

 1. Uchwałę nr 43 Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 29 w sprawie zatwierdzenia liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Rady Dialogu Społecznego;
 2. Uchwałę nr 44 Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr 36 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na lata 2020, 2021, 2022 r.;
 3. Uchwałę nr 45 Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na rok 2023;
 4. Uchwałę 92 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support