Aktualności

Protest organizacji pracodawców i związków zawodowych

Protest organizacji pracodawców i związków zawodowych w sprawie zamachu na niezależność Rady Dialogu Społecznego i autonomię organizacji partnerów społecznych.

2020-03-28-protest-partnerow-spolecznych-ws-rds

Plik do pobrania

Posiedzenie Prezydium RDS w sprawie ustawy antykryzysowej

W poniedziałek 23 marca 2020 roku Prezydium Rady Dialogu Społecznego przeprowadzi wideokonferencję, podczas której partnerzy społeczni omówią projekt ustawy antykryzysowej.

Zespół ds. funduszy europejskich RDS o wspieraniu potencjału partnerów społecznych

W dniu 5 marca 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego.

Podczas spotkania przedstawiciele strony rządowej wskazali, iż oczekują na odpowiedź Pana Nicolasa Schmita Komisarza UE ds. miejsc pracy i praw socjalnych na wystosowane pismo w sprawie wsparcia budowy potencjału partnerów społecznych i rozwoju dialogu społecznego w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+. Następnie przekazali również informację na temat procedury negocjacji Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 oraz aktualnego stanu uzgodnień. Partnerzy społeczni otrzymali zapewnienie o przekazaniu projektu niniejszego dokumentu do ich konsultacji.

W trakcie posiedzenia poruszono także kwestię projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Podkreślono, iż środki przekazywane z Funduszu będą przeznaczane na łagodzenie skutków wynikających z konieczności osiągnięcia celów Nowego Zielonego Ładu. Wśród głównych obszarów działań w tym zakresie strona rządowa wskazała tworzenie miejsc pracy w sektorze MŚP oraz  tworzenie warunków sprzyjających przekwalifikowaniu pracowników.

Zespół podczas rozmów poruszył również kwestię ekspertyzy dotyczącej wsparcia na rzecz budowy potencjału partnerów społecznych w krajach UE. Przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki regionalnej odnosząc się do planowanego rozpoczęcia analizy wskazali na konieczność wyłonienia dobrych praktyk mających na celu wsparcie partnerów społecznych. Przedstawiciele strony społecznej w kontekście planowanego badania ewaluacyjnego wyrazili nadzieję na możliwość udziału w ocenie jego jakości.

Debata na temat spowolnienia gospodarczego na RDS

Dnia 4 marca 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Malinowskiego. Podczas posiedzenia odbyła się debata pt. „Spowolnienie gospodarcze – wyzwania i zagrożenia”.

Czytaj więcej

Pierwsze posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS po zmianie przewodnictwa

W dniu 12 lutego 2020 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw polityki gospodarczej i rynku pracy pod przewodnictwem pana Leszka Miętka przedstawiciela Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Spotkanie miało charakter organizacyjny. Członkowie Zespołu ustalili wspólnie terminarz posiedzeń Zespołu w 2020 roku. Omówiono także sposób przyjmowania przez Zespół procedowanej problematyki.

W posiedzeniu udział wziął pan Andrzej Malinowski Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego oraz były Przewodniczący Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. W swojej wypowiedzi przedstawił tematy prac rozpatrywane przez Zespół podczas jego przewodnictwa.

Członkowie Zespołu wskazali najważniejsze kwestie wymagające włączenia w prace Zespołu. Wśród nich znalazły się między innymi: ocena stanowiska Zespołu w sprawie utworzenia Funduszu Kompetencji i Kwalifikacji, problemy związane z Funduszem Pracy oraz ocena stanowiska Zespołu w sprawie działań na rzecz poprawy konkurencyjności krajowej branży hutniczej.

Emerytury pomostowe na Zespole ds. ubezpieczeń społecznych RDS

W dniu 11 lutego 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego.

Podczas spotkania strony uzgodniły ramowy plan tematów posiedzeń Zespołu w 2020 roku. Wśród proponowanej problematyki znalazły się między innymi kwestie: emerytur pomostowych, przeglądu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz oskładkowanie umów cywilnoprawnych.

W drugiej części posiedzenia członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście omówili problemy związane z wygaszającym charakterem emerytur pomostowych. W niniejszej sprawie strona rządowa wyraziła stanowisko, zgodnie z którym powinno się podtrzymać wygaszanie wskazanych świadczeń.

Strona związkowa wyraziła sprzeciw wobec opinii strony rządowej odnosząc się jednocześnie do problemów pracowników związanych ze spełnieniem warunków uzyskania emerytur pomostowych. W tej kwestii szczególną uwagę zwrócono na konieczność rozwiązania stosunku pracy bez uprzedniej informacji ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat spełnienia pozostałych wymagań warunkujących nabycie świadczeń.

Strona pracodawców w kwestii niewygaszania emerytur pomostowych wyraziła chęć dyskusji. Jednocześnie przedstawiciele organizacji pracodawców odnieśli się do wzrostu wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, które będzie konsekwencją utrzymania omawianego świadczenia. Jednocześnie pod rozwagę została poddana propozycja zmiany sposobu obliczania wysokości emerytur pomostowych.

RDS o Budżecie Państwa na 2020 rok

Dnia 6 lutego 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Malinowskiego. Podczas posiedzenia odbyła się debata na temat Budżetu Państwa na rok 2020 oraz planowanej polityki resortu w obszarze finansów publicznych.

Czytaj więcej

„Podatek cukrowy” w dyskusji Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS

W dniu 21 stycznia 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Podczas spotkania omówiono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Podczas debaty przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wskazali, że celem proponowanych zmian legislacyjnych ma być ograniczenie spożycia cukru oraz wzrost prozdrowotnych postaw wśród konsumentów. Jednocześnie poinformowali o wprowadzeniu zmiany do pierwotnego projektu ustawy, jaką jest usunięcie wprowadzenia opłat dla podmiotów uczestniczących w świadczeniu usługi będącej reklamą suplementu diety. Kwestia ta ma zostać uregulowana w odrębnym akcie prawnym.

W dyskusji strona związkowa zwróciła uwagę na wskaźniki i mechanizmy monitoringu wdrażania ustawy. Odniesiono się również do wzrostu kosztów utrzymania gospodarstw domowych, będącego wynikiem wprowadzenia projektowanych zmian legislacyjnych.

Strona pracodawców w szczególności podkreślała krótki termin vacatio legis zapisany w projekcie ustawy, który utrudni przedsiębiorcom wprowadzenie koniecznych zmian we właściwym czasie. Wśród argumentów przeciwko wprowadzeniu omawianego projektu ustawy wymieniano: obniżenie konkurencyjności polskich produktów na rynkach zewnętrznych oraz konieczność renegocjacji zawartych już umów.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support