Organizacja RDS

Rada Dialogu Społecznego (RDS) działa w oparciu o ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), która weszła w życie z dniem 11 września 2015 r. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego została znowelizowana Ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r
o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Nowe przepisy wprowadziły usprawnienia zasad prowadzenia dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym.

Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników i strony pracodawców oraz strony rządowej.

Cele Rady:

 1. Rada prowadzi dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej.
 2. Rada działa na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.
 3. Rada działa na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej.
 4. Rada wspiera prowadzenie dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

 

SKŁAD RADY

Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych.

Obecnie Rada składa się z 67 osób.

 • po 8 przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych
 • po 4 przedstawicieli reprezentatywnych organizacji pracodawców: Konfederacji Lewiatan, Związku Rzemiosła Polskiego, Business Centre Club, Pracodawców RP, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich
 • 11 przedstawicieli strony rządowej

Do reprezentatywnych organizacji związkowych wchodzących w skład Rady należą: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ”Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych.

Do reprezentatywnych organizacji pracodawców wchodzących w skład Rady należą: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Pracodawców Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Aktualnie stronę rządową reprezentują: Pani Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej; Pan Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury; Pan Mariusz Kamiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji; Pan Adam Niedzielski – Minister Zdrowia; Pan Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki; Pan Jacek Sasin – Minister Aktywów Państwowych; Pani Anna Moskwa – Minister Klimatu i Środowiska; Pan Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej; Pan Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

 W pracach Rady biorą udział z głosem doradczym również przedstawiciele:

 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
 • Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Głównego Inspektora Pracy.

 W ramach Rady funkcjonują Zespoły problemowe, zespoły doraźne, podzespoły oraz grupy robocze.

 • Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych
 • Zespół problemowy ds. prawa pracy
 • Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy
 • Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych
 • Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego
 • Zespół problemowy ds. funduszy europejskich
 • Zespół problemowy ds. usług publicznych
 • Podzespół ds. służb mundurowych
 • Podzespół ds. reformy polityki rynku pracy
 • Zespół problemowy ds. międzynarodowych
 • Grupa robocza ds. europejskiego dialogu społecznego
 • Podzespół problemowy ds. Krajowej Administracji Skarbowej
 • Doraźny Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Radzikowski, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Na czele Rady stoi Przewodniczący Rady, który m.in. reprezentuje Radę na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Prezydium i Rady. Przewodniczącym Rady jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników, strony pracodawców lub strony rządowej. Jego kadencja trwa 1 rok. Do jego obowiązków należy również przedstawianie corocznie Sejmowi RP i Senatowi RP sprawozdania z działalności Rady oraz informacji za okres swojej kadencji.

Dotychczasowi Przewodniczący RDS:

 1. Piotr Duda, Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
 2. Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan
 3. Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 4. Dorota Gardias, Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych.
 5. Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.
 6. Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.
 7. Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

 PREZYDIUM RADY

Prezydium i Sekretarze RDS

Prezydium koordynuje pracę Rady i jej zespołów problemowych, o których mowa w art. 34 ustawy, w szczególności ustala harmonogram prac Rady, porządek posiedzenia Rady oraz rozpatruje sprawy przekazane przez Radę. Prezydium Rady przy wykonywaniu zadań korzysta z pomocy sekretarzy Prezydium Rady.

SEKRETARZE PREZYDIUM

Za zapewnienie współpracy pomiędzy Prezydium i członkami Rady odpowiedzialni są Sekretarze wskazywani przez członków Prezydium. Zobowiązani są oni również do zgłaszania propozycji zmian organizacyjnych oraz monitorowania realizacji uchwał Rady i decyzji Prezydium. Sekretarze pełnią również zasadniczą rolę w sprawnym przepływie informacji pomiędzy członkami Rady a Biurem.

BIURO RADY

Biuro zapewnia obsługę techniczną, organizacyjną i kancelaryjną oraz ekspercką Rady. Pracami Biura kieruje dyrektor, który jest powoływany przez ministra właściwego do spraw pracy, na wniosek Rady. Dyrektor podlega bezpośrednio przewodniczącemu Rady. Do obowiązków dyrektora należy koordynacja prac Biura w zakresie wskazanym w regulaminie uchwalonym przez Radę oraz przygotowanie projektu planu finansowego Biura na dany rok.

 WOJEWÓDZKIE RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

W każdym województwie została utworzona Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (WRDS). W skład WRDS wchodzi: marszałek województwa oraz dwie wskazane przez niego osoby spośród przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego albo organizacji zrzeszających samorządy;  przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych; przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców; wojewoda oraz dwie wskazane przez niego osoby. Do właściwości WRDS należy m.in. wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. Dodatkowo WRDS może rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support