Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego

Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących dialogu społecznego, w szczególności poprzez:

 1. Opiniowanie projektów aktów prawnych, opracowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z problematyką dialogu społecznego.
 2. Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania instytucji dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym oraz przebiegu tego dialogu – na potrzeby rocznego sprawozdania z działalności Rady.
 3. Współpraca z wojewódzkimi radami dialogu społecznego, w tym w szczególności w zakresie rozpatrywania wniosków, o których mowa w art. 11 ustawy.
 4. Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania dialogu branżowego (sektorowego) dwu- i trójstronnego.
 5. Prowadzenie prac związanych z wdrażaniem w Polsce efektów Europejskiego Dialogu Społecznego, zwłaszcza wdrażaniem porozumień ramowych i ramowych planów działań.
 6. Tworzenie platformy współpracy z innymi podmiotami, nie zaangażowanymi bezpośrednio w dialog społeczny, z Polski i z zagranicy.
 7. Monitorowanie i kształtowanie europejskiego dialogu społecznego.
 8. Prowadzenie działań na rzecz popularyzacji dialogu społecznego oraz edukowania na temat dialogu społecznego.
 9. Dokonywanie analiz rozwiązań prawnych umożliwiających rozszerzenie prowadzonego dialogu społecznego strony rządowej z partnerami społecznymi (organizacjami związkowymi i pracodawców) na dialog obywatelski (cywilny) z udziałem innych podmiotów: instytucji społecznych, izb gospodarczych i zawodowych.
 10. Monitorowanie i analiza doświadczeń dotyczących prowadzenia dialogu społecznego i jego instytucji na szczeblu centralnym, regionalnym i branżowym w innych państwach.
 11. Przenoszenie na grunt polski dobrych praktyk funkcjonowania dialogu.
 12. Wypracowywanie zasad usprawniających dialog społeczny.
Ilnicki Wojciech – Przewodniczący Zespołu NSZZ „Solidarność”
Semeniuk Olga Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – Podsekretarz Stanu
Włodarska Sylwia Konfederacja Lewiatan
Męcina Jacek Konfederacja Lewiatan
Doboszyńska Edyta Związek Rzemiosła Polskiego
Odzimek Antoni Związek Rzemiosła Polskiego
Lutkowski Waldemar Forum Związków Zawodowych
Studencki Bogusław Forum Związków Zawodowych
Żurek Zbigniew ZP Business Centre Club

Spytek-Bandurska Grażyna

Kucharska Małgorzata

Federacja Przedsiębiorców Polskich
Owsiak Barbara Pracodawcy RP
Siemienkiewicz Katarzyna Pracodawcy RP
Paultkiewicz Piotr Związek Przedsiębiorców
i Pracodawców
Sotomska Kamila Związek Przedsiębiorców
i Pracodawców
Gołąb Janusz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Stefańczyk Janusz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Miara Mirosław NSZZ „Solidarność”
Sopata Waldemar NSZZ „Solidarność”

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support