Propozycje zmian w systemie ochrony zdrowia

W dniu 9 lipca br. odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS poświęcone m.in. omówieniu raportu NIK pt. „System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian”.

W posiedzeniu uczestniczyli: Pan Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pan Andrzej Jacyna – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Pan Piotr Wasilewski – Dyrektor Departamentu Zdrowia w NIK.

Najwyższa Izba Kontroli przygotowała kompleksowy raport wskazujący na potrzebę opracowania długookresowej strategii rozwoju systemu ochrony zdrowia. Raport sformułował także szereg rekomendacji zmierzających do poprawy funkcjonowania systemu w następujących obszarach:organizacji systemu ochrony zdrowia, finansowania, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, praw pacjenta i jego bezpieczeństwa oraz zasobów informacyjnych systemu.

Według NIK długookresowa strategia powinna wyznaczać kierunki rozwoju systemu wynikające z wyzwań demograficznych i epidemiologicznych oraz uwzględniajace zakres zadań i odpowiedzialności poszczególnych uczestników systemu, źródła finansowania, plan wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, w połączeniu ze zwiększeniem jakości i dostępności świadczonych usług.

W trakcie dyskusji partnerzy społeczni jednoznacznie poparli proponowane rekomendacje oraz wskazali na potrzebę działań międzyresortowych oraz określenia terminu wprowadzania zmian.

Pan Maciej Miłkowski, Wiceminister Zdrowia podkreślił, że raport zawiera zbiór bardzo istotnych kierunków rozwoju ochrony zdrowia, które mogą być przedmiotem analizy i wdrożenia.

W dalszej kolejności odbyła się dyskusja na temat bieżącej realizacji wydatków w ochronie zdrowia w ujęciu krótkoterminowym w zakresie potrzeb i zagrożeń.