Komunikat z posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego

Dnia 11 października 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Henryki Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady, Premier RP, Beata Szydło oraz zaproszeni goście w tym m.in. Doradca Prezydenta RP Konrad Dziobek; Prezes NFZ Andrzej Jacyna; Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz oraz Przedstawiciel Konwentu Marszałków RP.

W pierwszej części posiedzenia odbyła się dyskusja z udziałem Premiera RP Beaty Szydło, która w swoim wystąpieniu poinformowała o podjętych działaniach rządu w obszarze ochrony zdrowia. Przypomniała, że w 2017  roku przekazano 8 mld zł na ochronę zdrowia, które zostaną  przeznaczone na zakup dodatkowych świadczeń, w tym m.in. na leczenie zaćmy oraz na  wyposażenie gabinetów w szkołach. Działania te mają być prowadzone  wspólnie z samorządami. Natomiast w przyszłym roku do systemu ochrony  zdrowia trafi kolejne 6 mld  zł. Podkreśliła, że kończą się pracę nad  ustawą, która zagwarantuje zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do  poziomu 6% PKB. Odniosła się do przyjętej ustawy  podwyższającej pensje pracowników służby zdrowia i powiedziała, że  „dzięki zmianom, które zostały przyjęte w tej ustawie, w ciągu  najbliższych 5 lat na podwyżki zostanie przeznaczone dodatkowe 17 mld zł.” Beata Szydło w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że zmiany w  służbie zdrowia są konieczne i potrzebne, a temat wynagrodzeń wymaga  „nie tylko szczegółowej rozmowy, jak również odpowiedniego  przygotowania”. W celu poprawy sytuacji w ochronie zdrowia, należy  pamiętać, że zmiany powinny być systemowe. Powiedziała o  decyzji rządu,  że „w 2018 roku pula na wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów i stażystów  wzrośnie o ponad 40 proc. w porównaniu do wydatków realizowanych przez  naszych poprzedników. Na ten cel w 2015 roku przeznaczono 812 mln zł, a  w przyszłorocznym budżecie będzie to 1,179 mld zł”.

Ekspert FZZ przedstawił raport z wykonania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, apelując, że ustawa nie jest realizowana, ponieważ nie zabezpieczono odpowiednich środków finansowych na podwyżki.

W przebiegu dyskusji partnerzy społeczni zwracali uwagę na fakt, że podjęte przez stronę społeczną Uchwały dotyczące kierunków zmian w ochronie zdrowia nie były do tej pory brane pod uwagę przez rząd. Podkreślali, że nadszedł najwyższy czas na rozpoczęcie prac nad nowym systemem ochrony zdrowia przy aktywnym udziale reprezentatywnych organizacji strony pracowników i strony pracodawców. Postulowali o jak najszybszą nowelizacje omawianej ustawy, która powinna obejmować wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach służby zdrowia. Partnerzy społeczni wskazali, że proponowane przez rząd rozwiązania mogą powodować powstawanie konfliktów pomiędzy różnymi grupami zawodowymi w służbie zdrowia co wielokrotnie było sygnalizowane przez partnerów społecznych. Dodatkowo postulują wprowadzenie rozwiązań umożliwiających śledzenie przepływu środków wydatkowanych na ochronę zdrowia.

Maciej Sytek Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego w imieniu Konwentu Marszałów RP przestawił apel z dnia 15 września 2017 r. do Premier RP Beaty Szydło o podjęcie działań, które będą skutkowały zapewnieniem źródeł finansowania zobowiązań wynikających z ustawy o sposobie  ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne. 

Strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego podczas posiedzenia podjęła Uchwałę w sprawie korzystania ze środków funduszy celowych, finansowanych ze środków pracodawców na cele niezgodne z ich zadaniami statutowymi.