Najważniejsze kierunki działań na rzecz poprawy konkurencyjności branży hutniczej

W dniu 14 października 2019 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Zostało ono poświęcone omówieniu propozycji stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Zespołu w sprawie działań na rzecz poprawy konkurencyjności krajowej branży hutniczej.

Podczas spotkania Andrzej Malinowski Przewodniczący Zespołu przedstawił założenia projektu stanowiska. Odniósł się również do omawianych poprzednio czynników krajowych oraz europejskich wpływających na sytuację przemysłu ciężkiego.

W czasie debaty partnerzy społeczni zarekomendowali między innymi włączenie do stanowiska kwestii takich jak: dostosowanie unijnych narzędzi ochrony handlu przed nieuczciwą konkurencją w przemyśle ciężkim spoza UE, obniżenie stawek za przesył i dystrybucję energii elektrycznej dla odbiorców energochłonnych, prowadzenie działań służących obniżeniu hurtowych cen energii elektrycznej, zwiększenie wsparcia finansowego dla pracodawców oraz wprowadzenie zachęt finansowych dla samorządów w celu rozwoju szkolnictwa zawodowego, w tym w zawodach technicznych.

Po wskazaniu przez stronę pracodawców i stronę pracowników swoich uwag, partnerzy społeczni zdecydowali o korespondencyjnym głosowaniu nad omówionym stanowiskiem.