Komunikat ze wspólnego posiedzenia doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS i Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia w dniu 30 czerwca 2022 r.

W dniu 30 czerwca 2022 roku odbyło się w formie hybrydowej wspólne posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS oraz Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia. Spotkaniu przewodniczył Andrzej Mądrala (Pracodawcy RP).

W posiedzeniu wzięli udział: Piotr Bromber – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Maciej Miłkowski- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Małgorzata Dziemińska – Zastępca Głównego Inspektora Pracy; Wojciech Gonciarz – Dyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy; Jakub Bydłoń – Dyrektor Departamentu Dialogu z Ministerstwa Zdrowia.

Przedmiotem spotkania była dyskusja nad ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw a także kwestia podwyżek dla pracowników NFZ.

Podczas posiedzenia strona rządowa przekazała, że „Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw” została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 27 czerwca 2022 i weszła w życie 29 czerwca 2022.

W trakcie dyskusji omawiano kwestię realizacji artykułu 5. w/w ustawy. Strona związkowa zgłaszała wątpliwości co możliwości negocjacji z dyrektorami jednostek medycznych wypłat dla pracowników medycznych, w oparciu o dostępne dane i założone terminy. Strona rządowa zobowiązała się do przekazania wnioskowanych przez stronę związkową danych na piśmie, aby wyjaśnić wątpliwości w kwestii planowanych dotacji wynikających z ustawy.

Termin kolejnych spotkań doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS wraz z Zespołem Trójstronnym ds. Ochrony Zdrowia zostanie wyznaczony w późniejszym terminie.