Komunikat z posiedzenia Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS, w dniu 6 lipca 2022 r.

W dniu 6 lipca 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Spotkaniu przewodniczył Wojciech Ilnicki, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego.

Głównym punktem posiedzenia była dyskusja nad ekspertyzą w sprawie praktyki układów zbiorowych pracy w Polsce. Profesor UW Łukasz Pisarczyk przedstawił szczegółową informację na temat głównych założeń i wniosków płynących ze sporządzonej ekspertyzy.

Twórcy ekspertyzy odnieśli się do aktualnej sytuacji oraz przyszłej roli układów zbiorowych. Sporządzony dokument zawiera m.in. analizę aktualnych ram prawnych oraz rejestrów ponadzakładowych i zakładowych układów zbiorowych pracy, refleksję partnerów społecznych na temat kryzysu układów zbiorowych oraz propozycje zmian możliwych do wdrożenia w celu poprawy praktyki układowej w Polsce.

Uzgodniono, że dalsza dyskusja na temat ekspertyzy odbędzie się na wspólnym posiedzeniu Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego oraz Zespołu problemowego ds. prawa pracy w pierwszej połowie września 2022 r.

Następnie przedstawicielka Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej poinformowała o etapie prac nad projektem ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Projekt ustawy został przedstawiony na posiedzeniu Zespołu ds. Programowania Prac Rządu i aktualnie oczekuje na formalny wpis do wykazu prac programowych Rady Ministrów.

W dalszej części posiedzenia poruszono kwestię implementacji postanowień Porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych w sprawie cyfryzacji.

Prezydium Rady zarekomendowało do uwzględnienia w pracach Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego problematyki związanej z możliwością dostępu reprezentacji pracowników do udogodnień i narzędzi cyfrowych w celu prowadzenia działalności związkowej na terenie zakładu pracy.

Zainicjowanie dyskusji w ramach Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego ma być punktem wyjścia do wypracowania konkretnych rekomendacji/propozycji rozwiązań w celu wdrożenia w Polsce Porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych w sprawie cyfryzacji.

Zaproponowano, aby ta tematyka została podjęta na wspólnym posiedzeniu Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego oraz Zespołu problemowego ds. prawa pracy.

W ramach spraw różnych posiedzenia rozpatrzono następujące punkty:

  1. Informacja o działalności Trójstronnych Zespołów Branżowych.
  2. Informacja na temat posiedzenia Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Andrzeja Radzikowskiego z Przewodniczącymi Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
  3. Kwestia reprezentatywności organizacji pozarządowych III sektora.