Uchwały strony pracowników i pracodawców RDS

  • Uchwała Nr 33 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 13.04.2017 r. w sprawie wydania wiążących zaleceń dotyczących stosowania przepisów prawa pracy oraz klauzul społecznych przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.).
  • Uchwała Nr 32 stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych w ochronie zdrowia.
  • Uchwała nr 31 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o
   zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 21 listopada 2016 r.).
  • Uchwała nr 30 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie zmiany interpretacji podatkowych
   dotyczących projektów dotacyjnych finansowanych z funduszy UE.
  • Uchwała nr 29 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie sposobu wdrożenia i skutków
   ustawy tworzącej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
   (sieć szpitali).
  • Uchwała nr 28 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie kierunków zmian w systemie
   ochrony zdrowia.
  • Uchwała nr 27 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie problemu
   niedoboru kierowców na polskim rynku transportu drogowego.
  • Uchwała nr 26 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu
   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg
   wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t
   oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej
   osi do 8 ton.
  • Uchwała nr 25 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie realizacji
   projektu pilotażowego testującego rekomendowane przez partnerów społecznych zmiany w instrumencie
   Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017r.
  • Uchwała nr 24 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu
   ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
   żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.
  • Uchwała nr 23 z dnia 19 stycznia 2017 r. wniosek strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
   powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu w sektorze kultury i mediów.
  • Uchwała nr 22 z dnia 19 stycznia 2017 r. wniosek strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
   powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu w branży spożywczej.
  • Uchwała nr 21 wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego do spraw transportu drogowego.
  • Uchwała nr 20 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
  • Uchwała nr 19 wniosek strony pracowników i strony pracodawców powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw przemysłu motoryzacyjnego.
  • Uchwała nr 18 strony pracowników i strony pracodawców w  sprawie projektu zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  • Uchwała Nr 17 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.
  • Uchwałą nr 16 w sprawie powołania Zespołu branżowego ds. transportu lotniczego i obsługi lotniskowej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa.
  • Uchwała nr 15 w sprawie poselskiego projektu ustawy o Inspekcji Żywności.
  • Uchwała nr 14 w sprawie zmian systemowych w Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  • Uchwała nr 13 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (projekt z dnia 29 kwietnia 2016 r.)
  • Uchwała nr 12 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie negatywnych skutków gospodarczych i społecznych związanych z realizacją przepisów Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
  • Uchwała nr 11 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
  • Uchwała nr 10 z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie problemów funkcjonowania polskiego przemysłu cementowego w związku z nierówną konkurencją z producentami cementu z Rosji i Białorusi.
  • Uchwała nr 9 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2016 r.
  • Uchwała nr 8 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego.
  • Uchwała nr 7 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie opiniowania innych projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych.
  • Uchwała nr 6 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad uzgadniania wniosku o powoływanie zespołów dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego.
  • Uchwałę nr 5 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w kontekście projektu zmiany dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie w okresie 2021-2030 oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE. 
  • Uchwałę nr 4 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie opiniowania przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej członków projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych.
  • Uchwałę nr 3 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  • Uchwałę nr 2 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
  • Uchwała nr 1 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 18 lutego 2016 r. 

  Źródło: Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, MRPiPS

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support