Rada Dialogu Społecznego

 

RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO

Rada Dialogu Społecznego (RDS) działa w oparciu o ustawę z dnia 24 listopada 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), która weszła w życie z dniem 11 września 2015 r. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego
w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników i strony pracodawców oraz strony rządowej.

Cele Rady:

 • Rada prowadzi dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej.
 • Rada działa na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.
 • Rada działa na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej.
 • Rada wspiera prowadzenie dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

 

SKŁAD RADY

Obecnie Rada składa się z 58 osób:

 • po 8 przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych
 • po 6 przedstawicieli reprezentatywnych organizacji pracodawców
 • 10 przedstawicieli strony rządowej

Do reprezentatywnych organizacji związkowych wchodzących w skład Rady należą: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ”Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych.

Do reprezentatywnych organizacji pracodawców wchodzących w skład Rady należą:

Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Pracodawców Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Aktualnie stronę rządową reprezentują: Pani Bożena Borys-Szopa– Minister Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej; Pan Marian Banaś – Minister Finansów; Pan Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury; Pani Elżbieta Witek – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji; Pan Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia; Pan Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii; Pan Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej; Pan Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju; Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Pan Tomasz Robaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

 

W pracach Rady biorą udział z głosem doradczym również przedstawiciele:

 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Narodowego Banku Polskiego,
 • Głównego Urzędu Statystycznego,
 • Państwowej Inspekcji Pracy.

 

W ramach Rady funkcjonują Zespoły problemowe, zespoły doraźne, podzespoły oraz grupy robocze.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Na czele Rady stoi Przewodniczący Rady, który m.in. reprezentuje Radę na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Prezydium i Rady. Przewodniczącym Rady jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników, strony pracodawców lub strony rządowej. Jego kadencja trwa 1 rok. Do jego obowiązków należy również przedstawianie corocznie Sejmowi RP i Senatowi RP sprawozdania z działalności Rady. Obecnym Przewodniczącym Rady jest Pan Andrzej Malinowski Prezydent Pracodawców RP.

 

PREZYDIUM RADY

Prezydium koordynuje pracę Rady i jej zespołów problemowych, o których mowa w art. 34 ustawy, w szczególności ustala harmonogram prac Rady, porządek posiedzenia Rady oraz rozpatruje sprawy przekazane przez Radę. Prezydium Rady przy wykonywaniu zadań korzysta z pomocy sekretarzy Prezydium Rady.

SEKRETARZE PREZYDIUM

Za zapewnienie współpracy pomiędzy Prezydium i członkami Rady odpowiedzialni są Sekretarze wskazywani przez członków Prezydium. Zobowiązani są oni również do zgłaszania propozycji zmian organizacyjnych oraz monitorowania realizacji uchwał Rady i decyzji Prezydium. Sekretarze pełnią również zasadniczą rolę w sprawnym przepływie informacji pomiędzy członkami Rady a Biurem.

BIURO RADY

Biuro zapewnia obsługę techniczną, organizacyjną i kancelaryjną oraz ekspercką Rady. Pracami Biura kieruje dyrektor, który jest powoływany przez ministra właściwego do spraw pracy, na wniosek Rady. Dyrektor podlega bezpośrednio przewodniczącemu Rady. Do obowiązków dyrektora należy koordynacja prac Biura w zakresie wskazanym w regulaminie uchwalonym przez Radę oraz przygotowanie projektu planu finansowego Biura na dany rok.

 

WOJEWÓDZKIE RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

W każdym województwie została utworzona Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (WRDS). W skład WRDS wchodzi: marszałek województwa oraz dwie wskazane przez niego osoby spośród przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego albo organizacji zrzeszających samorządy;  przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych; przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców; wojewoda oraz dwie wskazane przez niego osoby. Do właściwości WRDS należy m.in. wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. Dodatkowo WRDS może rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support