Aktualności

Kondycja przemysłu hutniczego w Polsce

W dniu 22 lipca br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Pan Marcin Ociepa – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, przedstawiciele Ministerstwa Energii oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wniosek OPZZ dot. omówienia aktualnej kondycji przemysłu hutniczego na przykładzie sytuacji w spółce ArcelorMittal Poland S.A.

Spółka ArcelorMittal Poland S.A. zapowiedziała tymczasowe wstrzymanie prac wielkiego pieca oraz stalowni w swoim krakowskim oddziale. W związku z tym OPZZ wystosowało wniosek do Andrzeja Malinowskiego Przewodniczącego Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy o zwołanie posiedzenia celem omówienia problemów funkcjonowania sektora stalowego.

Strona pracowników wskazała na bezpośrednie przyczyny pogorszenia sytuacji w hutnictwie, czyli wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz energii elektrycznej i konkurencyjność cen stali importowanej do kraju. Opisane zostały również skutki społeczne tymczasowego wstrzymania wyżej wskazanych prac w ArcelorMittal Poland S.A. W podsumowaniu strona pracowników zaznaczyła, iż ich zdaniem, nie ma konieczności wprowadzania aż tak radykalnych oszczędności.

Przedstawiciele Zarządu ArcelorMittal Poland S.A. oraz Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w swojej prezentacji potwierdzili przyczyny kryzysu sektora stalowego wymienione przez pracowników. W prezentacji znalazły się także postulaty branży hutniczej stawiane wobec Rządu. Szef Biura Dialogu Społecznego ArcelorMittal Poland S.A. zapewnił, że osoby zatrudnione w spółce zostaną przeniesione do jej innych oddziałów.

Przewodniczący Zespołu podsumował aktualną sytuację w przemyśle hutniczym. Zarekomendował wypracowanie porozumienia między pracownikami i pracodawcą opisywanej spółki, a także wskazał na konieczność udziału Rządu w poprawie funkcjonowania sektora stalowego. Odniósł się także do uchwały nr 8 strony pracowników i strony pracodawców z 7 kwietnia 2016 roku w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego, która zawiera szereg rekomendacji dotyczących podejmowanego na posiedzeniu problemu. Przewodniczący zaproponował również przeprowadzenie analizy wykorzystania wyżej wskazanej uchwały przez stronę rządową oraz  jej uzupełnienie o dodatkowe kwestie.

Rekomendacja zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

W kolejnej części spotkania odniesiono się do wcześniejszych prób wypracowania stanowiska strony pracowników i strony pracodawców w kwestii rekomendacji rozpoczęcia prac nad zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przedstawicielka Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przedstawiła wyliczenia dotyczące dotacji budżetowej. Wskazała jednak na konieczność zwrócenia się w sprawie uwzględnienia kosztów wzrostu w budżecie państwa do Ministerstwa Finansów. W dyskusji uwzględniono także stanowisko Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, które nie wskazuje na negatywne skutki wprowadzenia zmian proponowanych przez NSZZ „Solidarność”. W tej kwestii Zespół podjął decyzję o przyjęciu stanowiska zawartego w projekcie uchwały nr 83 poprzez procedurę obiegowego głosowania.

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS

W dniu 28 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Pan Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pan Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Agnieszka Lenartowicz – Łysik – przedstawiciel Prezydenta RP w Radzie Dialogu Społecznego.

Czytaj więcej

Uchwała modernizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej

W dniu 23 maja br. odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS. Spotkaniu przewodniczył Pan Tomasz Ludwiński, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentował Pan Piotr Walczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Czytaj więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS

W dniu 20 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. Spotkaniu przewodniczył Pan Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP. Stronę rządową reprezentowali: Pan Mariusz Orion Jędrysek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz przedstawiciele MŚ i MON.

Czytaj więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS

W dniu 17 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS poświęcone wypracowaniu projektu Uchwały RDS w sprawie przedłużającego się kryzysu społecznego w związku z sytuacją w oświacie. W spotkaniu uczestniczyli Pan Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Tomasz Robaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Pan Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Pani Agnieszka Lenartowicz – Łysik – Doradca Prezydenta RP.

Czytaj więcej

6 % PKB na zdrowie

W 2018 roku, na mocy porozumienia Ministerstwa Zdrowia z lekarzami rezydentami, uchwalono ustawę, która ma doprowadzić do skokowego wzrostu finansowania ochrony zdrowia poprzez coroczne zwiększanie odsetka PKB przeznaczanego na służbę zdrowia, aż do osiągnięcia 6 procentowego udziału w 2024 roku.

Czytaj więcej

RDS o systemie oświaty

Dnia 8 maja 2019 r. w CPS Dialog w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Pani Doroty Gardias.

Czytaj więcej

Kontynuacja dyskusji w sprawie reformy onkologii

Celem jest poprawa wyników leczenia onkologicznego.

O działaniach rządu zmierzających do poprawy systemu organizacyjnego opieki onkologicznej i powszechnego dostępu do niej dyskutowano na posiedzeniu Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia w dniu 12 marca 2019 roku.

Czytaj więcej

Rada Dialogu Społecznego na temat obniżenia wieku emerytalnego

Dnia 5 marca 2019 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Doroty Gardias poświęcone omówieniu społecznych i ekonomicznych skutków przywrócenia wieku emerytalnego.

Czytaj więcej

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support