Aktualności

Informacja Przewodniczącej RDS za okres swojej kadencji

Dnia 17 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP.

Dorota Gardias Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego podczas posiedzenia Komisji przedstawiła Informację o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres swojej kadencji, która upływa 23 października 2019 r. Zgodnie z art. 32 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z dnia 25 lipca 2015 r., Przewodnicząca Rady obligatoryjnie przedstawia Sejmowi i Senatowi corocznie, nie później niż do dnia 15 października, informację o działalności Rady za okres swojej kadencji. Informacja następnie jest podawana do wiadomości publicznej.

Pełny tekst Informacji jest dostępny po tym Linkiem.

Dorota Gardias Przewodnicząca RDS wskazała, że Rada Dialogu Społecznego spełnia istotną funkcję i z pewnością jest jednym z najważniejszych fundamentów demokratycznego państwa szanującego europejskie standardy dialogu społecznego. Podkreśliła, że możliwość dyskutowania o projekcie ustawy budżetowej, opiniowania tego projektu pozostaje istotnym uprawnieniem Rady. Naszym wspólnym sukcesem i zarazem wyzwaniem na przyszłość jest doprowadzenie do momentu, w którym uwagi zgłaszane przez partnerów społecznych będą brane pod uwagę. Jednocześnie przypomniała, że w 2019 r. Biuro Rady Dialogu Społecznego sporządziło Raport legislacyjny wraz z przykładami naruszeń zasad konsultacji aktów prawnych RDS za lata 2016-2018. Do Rady nie trafiają projekty poselskie w stopniu satysfakcjonującym. W następstwie raportu, Przewodnicząca wystąpiła do Marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego z prośbą o nowelizację Regulaminu Sejmu, który uwzględniałby potrzeby w zakresie partycypacji partnerów społecznych w ważnych projektach społeczno-gospodarczych. Podsumowując  Rada Dialogu Społecznego, bez względu na tarcia i momenty zaostrzonego sporu musi opierać się na silnych przekonaniach partnerów i rządu co do słuszności czy wręcz konieczności zabiegania i rozwoju trójstronnej formuły RDS.

Podczas dyskusji Senatorowie oraz przedstawiciele partnerów społecznych poruszyli m.in. następujące tematy:

  1. Negocjacje dot. zmian systemowych w oświacie w tym warunków pracy i płacy nauczycieli.
  2. Dalszy los kodeksu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy wypracowanego przez Komisję Kodyfikacją Prawa Pracy.
  3. Likwidacja limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tzw. trzydziestokrotność.
  4. Wykorzystywanie środków Funduszu Pracy niezgodnie z przeznaczeniem.
  5. Powrót do dyskusji nad zmianą Regulaminu Sejmu, który był proponowany przez Przewodniczącą RDS, podczas nowej kadencji Parlamentu.
  6. Pluralizm związkowy w służbach mundurowych.

Podsumowując posiedzenie Przewodniczący Komisji Mieczysław Augustyn wskazał, że Komisja rozpatrzyła „Informację o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres kadencji Pani Doroty Gardias, przewodniczącej Forum Związków Zawodowych”. Informacja zostanie przekazana Marszałkowi Senatu celem wniesienia przedmiotowego tematu do porządku obrad posiedzenia plenarnego Senatu, które odbędzie się 18 października 2019 r.

Wektor Nadziei dla Rady Dialogu Społecznego

Wektorem 30-lecia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej została uhonorowana Rada Dialogu Społecznego.

Wręczono też Wektora Specjalnego, którego otrzymał prof. dr hab. Henryk Skarżyński. Galę wręczenia nagród poprzedziła międzynarodowa konferencja. Patronat Honorowy nad jubileuszem 30-lecia Pracodawców RP objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

– Mijające trzy dekady udowodniły, że samorządy to najlepsza i najefektywniejsza forma administracji publicznej. Jubileusz 30-lecia to znakomita okazja, by samorządom podziękować – powiedział rozpoczynając uroczystość wręczenia Wektorów Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. – Samorządy zawsze były najbliżej ludzi i przedsiębiorczości. Dbały o nasze „małe ojczyzny” najlepiej jak to możliwe. Walczyły o pokonanie przeszkód na drodze rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – stwierdził.

W kategorii Samorządów Województw, Wektory 30-lecia otrzymały samorządy Mazowsza oraz Pomorza. W kategorii Metropolii i Miast powyżej 500 tys. – samorządy Łodzi oraz Wrocławia, a w kategorii Gmin Miejskich oraz Miejsko-Wiejskich – Nowa Sól. Wszystkie uhonorowane samorządy zostały nagrodzone za „szczególne osiągnięcia w tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości”.

Kapituła nagród Wektorów 30-lecia Pracodawców RP przyznała także Wektora Nadziei – dla Rady Dialogu Społecznego. Odebrała go Dorota Gardias, Przewodnicząca Rady. „Z nadzieją, że stanie się wzorcem, że nada właściwy kierunek relacjom między rządem a stroną społeczną oraz że wyznaczy standardy nowoczesnego i partnerskiego dialogu” – napisano w laudacji.

„Za pomoc tysiącom osób cierpiącym z powodu wad słuchu, która zmieniła ich życie na lepsze. Za opracowanie metod tak pionierskich i tak skutecznych, że stały się one wzorcem dla lekarzy na całym świecie” – Wektora Specjalnego otrzymał profesor dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, światowej sławy specjalista chorób słuchu, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz twórca Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach.

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z okazji 30-lecia Pracodawców RP odczytał podczas otwarcia gali minister Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Poprzedziła ją międzynarodowa konferencja „Pracodawcy Europy Środkowej i Wschodniej. Trzydzieści lat doświadczeń i przyszłość”, zorganizowana na Zamku Królewskim w Warszawie. Zgromadziła przedstawicieli wielu krajów Europy, zwłaszcza Środkowo-Wschodniej, które razem z Polską 30 lat temu rozpoczęły proces transformacji.

– Patrzyliśmy wtedy w przyszłość, widząc tytaniczne wyzwania – powiedział otwierając konferencję Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. – Mieliśmy w sercach wiarę, a w rękach siłę. Po 30 latach mamy teraz więcej siwych włosów, ale możemy powiedzieć, że daliśmy radę. Zrobiliśmy to, czego wymagał od nas historyczny moment w dziejach Polski. Dokonaliśmy gospodarczej transformacji. To wspólne dzieło pracodawców i pracowników. Każdy, kto po 1989 roku przyczynił się do rozwoju gospodarczego Polski, może dziś poczuć się dumny – podkreślił.

– Polska przeszła rewolucyjna przemianę. To historia wielkiego sukcesu na miarę Europy. Pracodawcy RP mogą być dumni, że stworzyli cenioną organizację i zaczynając „od zera” przeprowadzili zmiany w kraju – powiedział Prezydent Międzynarodowej Organizacji Pracy (IOE) Erol Kiresepi. – Sukces Polski to również sukces waszej organizacji. Dziękujemy za zaangażowanie na forach międzynarodowych, w tym w ramach grupy B20 – zaznaczył.

Sukces polskiej transformacji chwalił też Phill O’Reilly, Prezydent Business at OECD. – Pracodawcy RP odegrali kluczową rolę w przejściu od gospodarki centralnej do rynkowej – powiedział.

– Nasz kraj bardzo się zmienił i jest co świętować, ale z umiarem i patrząc na to, co czeka nas w najbliższym czasie – zaznaczył w swoim wystąpieniu Jacek Krawczyk, Prezydent Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES). – Widzimy wewnątrz UE coraz więcej tendencji protekcjonistycznych i to jest coś, czemu musimy się przeciwstawić. Gratuluję Pracodawcom RP roli, jaka odegrali dotąd. Wzywam wszystkich do współpracy, Bruksela bez naszego głosu nie będzie tak efektywna, jak powinna – zakończył.

W części panelowej zorganizowano osiem debat dotyczących zarówno analizy minionych trzech dekad, jak i spojrzenia w przyszłość. W panelu „Rozwój gospodarki rynkowej, rozwój przedsiębiorczości, powstanie niezależnych organizacji pracodawców” Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Bank Polski SA przypomniał, że 30 lat temu w Polsce nie było kapitału, nie było dostępu do finansowania zagranicznego, a poziom innowacji był niski. – Dziś zbudowaliśmy kapitał, mamy nieograniczone możliwości finansowania, ale nadal mamy niski poziom innowacji – zauważył prezes Jagiełło.

– Wbrew powszechnym opiniom, „szklany sufit” dla kobiet na rynku pracy nadal istnieje, a rolą liderek biznesu jest jak najszybsze zlikwidowanie tej bariery – powiedziała Wioletta Kandziak, dyrektor wykonawcza ds. kadr w PKN Orlen, podczas panelu „Kobiety sukcesu. Doświadczenia i wyzwania kolejnych lat”.

W ostatnim panelu pt. „Biznesowy cel XXI wieku – neutralność klimatyczna” wzięli m.in. udział Wiceminister Środowiska, Prezydent COP24 Michał Kurtyka oraz Wiceminister Energii Tomasz Dąbrowski. Wiceminister Kurtyka przypomniał, że dotychczasowe rozumienie neutralności klimatycznej jako kwestii energetyczno-klimatycznych stało się niepełne. Doszły do nich obszary transportowa oraz rolnicza co wymusza dodatkowe działania. W dyskusji podniesiono też wątek niezbędnych analiz, które muszą poprzedzić decyzje dot. np. odejścia od węgla w energetyce. – W związku ze zmianami mogą zniknąć całe gałęzie przemysłu. Jeśli wyeliminujemy węgiel, coś musi w jego miejsce powstać – powiedział wiceminister Dąbrowski. – Nie ma jednej ścieżki rozwoju i zmian, które byłyby dostosowane do wszystkich krajów członkowskich UE.

Partnerem strategicznym jubileuszu był PKN Orlen, nowoczesny gracz na rynku paliw i energetyki, największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej, notowana w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, Platts TOP250 czy Thomson Reuters TOP100. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, w Kanadzie i na Słowacji.

Partnerami głównymi jubileuszu byli Provident oraz Profbud. Partnerami 30-lecia Pracodawców RP byli: Coca-Cola HBC Polska, Enea, Grupa Luxmed, Impel Group, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie, Murapol, Orange Polska, Pfizer, PGE Narodowy, PKO Bank Polski, Strabag, Terma Bania oraz VIVUS Finance.

(Źródło: Pracodawcy RP)

Sytuacja polskiej tranplantologii

Na wniosek Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. ochrony zdrowia temat polskiej transplantologii został przekazany do kompleksowego przeanalizowania na forum Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele TZB ds. ochrony zdrowia zwracali uwagę przede wszystkim na malejącą liczbę potencjalnych dawców, aspekty finansowe transplantologii, kierunki wydatkowania środków budżetowych z narodowego programu medycyny transplantacyjnej, konieczność systematycznego nowelizowania ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, tak aby ustawa odpowiadała aktualnemu stanowi wiedzy medycznej, potrzebę stworzenia w szpitalach korzystnego środowiska pracy dla koordynatorów transplantacyjnych, a także intensyfikowanie działań na rzecz zwiększania świadomości społecznej.

Czytaj więcej

Europejski Filar Praw Socjalnych i 108 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. międzynarodowych RDS w dniu 3 października 2019 roku poświęcono realizacji zasad i praw Europejskiego Filara Praw Socjalnych oraz 108 Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, która odbyła się w dniach 10 – 21 czerwca 2019 r. w Genewie.

Podczas posiedzenia Zespołu problemowego przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowali sposób opracowywania dokumentu „Realizacja zasad i praw Europejskiego Filara Praw Socjalnych”, który opublikowano pod koniec lipca 2019 r. Wskazano na szeroki zakres tematyczny dokumentu oraz współpracę przy jego tworzeniu z innymi resortami. Podkreślono, że planowane jest cykliczne aktualizowanie dokumentu.

Partnerzy społeczni wskazali obszary przedstawione w wymienionym raporcie, które powinny być szczególnie wzięte pod uwagę w dyskusji. Były to między innymi kwestie: ochrony socjalnej, równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, warunków zatrudnienia, aktywnego starzenie się, bilansu migracyjnego.

Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej przestawili również przebieg 108 Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy. Przekazali najważniejsze informacje wynikające z dyskusji przeprowadzonej w trakcie sesji plenarnej Konferencji, podczas której poruszono między innymi problematykę związaną z przyszłością pracy.

Andrzej Radzikowski Przewodniczącym OPZZ

Przewodniczący Andrzej Radzikowski posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne na kierunku matematyka i informatyka nauczycielska. W swojej zawodowej karierze pełnił zarówno rolę pracownika jak i pracodawcy. Był nauczycielem i dyrektorem szkoły. Sprawował także kierownicze funkcje w administracji państwowej.
We wszystkich miejscach pracy dał się poznać jako bardzo dobry kolega dbający o właściwą atmosferę pracy oraz sprawny i kompetentny organizator. W swoim zawodowym życiorysie ma też udany epizod w działalności biznesowej, która dostarczała mu wiedzy i umiejętności z zakresu kierowania firmą, dokonywania analiz finansowych oraz stosowania prawa gospodarczego.

Posiada duże doświadczenie w działalności związkowej. W Związku Nauczycielstwa Polskiego, do którego należy od 1978 roku, przeszedł wszystkie szczeble organizacyjne od Prezesa Ogniska, poprzez Prezesa Oddziału i Okręgu do członka Prezydium Zarządu Głównego. W tej działalności dał się poznać jako człowiek wrażliwy na ludzkie problemy, konsekwentnie zabiegający o realizację programu i idei związków zawodowych. Był organizatorem i uczestnikiem wielu akcji protestacyjnych. Dał się też poznać jako sprawny negocjator zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym. Posiada dużą umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Systematycznie pogłębia swoją wiedzę, a zdobytym doświadczeniem i umiejętnościami chętnie dzieli się z innymi. Był organizatorem i prowadzącym na wielu szkoleniach. Przygotował liczne publikacje do prasy, występował w mediach.
W strukturach OPZZ pełni funkcje od 1994 roku. Między innymi jako członek Rady OPZZ, a w kadencji 2002-2006 członek Prezydium OPZZ. VIII Kongres OPZZ to już szósty, w którym brał udział.

Za swoją pracę zawodową i działalność społeczną był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Otrzymał między innymi: Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż za zasługi dla ZHP, Złotą Honorową odznakę ZMW, Złotą Odznakę ZNP.

Źródło strona internetowa OPZZ

Nowi członkowie Rady Dialogu Społecznego

Dnia 20 września 2019 r. Prezydent RP Pan Andrzej Duda powołał nowych członków w skład Rady Dialogu Społecznego: Pana Mariusza Kamińskiego – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pana Witolda Michałka – członka Business Centre Club.

fot. Igor Smirnow, KPRP

Europejski wymiar dialogu społecznego

W dniach 18 do 19 września 2019 r. w Gdańsku odbyło się Seminarium współorganizowane przez Radę Dialogu Społecznego oraz Eurofound. Tematem Seminarium było wsparcie budowania zaangażowania oraz udziału partnerów społecznych w trójstronnym kształtowaniu polityki publicznej.

Eurofound jest agencją trójstronną UE zapewniająca wiedzę, która pomaga kształtować politykę społeczną, politykę zatrudnienia oraz politykę rynku pracy. Seminarium było częścią projektu, którego celem jest wsparcie pracy partnerów społecznych i strony rządowej w zakresie promowania dialogu społecznego i ich wspólnych starań na rzecz dalszego wzmocnienia dialogu społecznego na poziomie UE i krajowym. Pierwsze Seminarium odbyło się w Rydze w dniach 2-3 lipca 2019 r., debata obejmowała zagadnienia związane z dialogiem branżowym. Kolejne w Gdańsku było poświęcone dialogowi trójstronnemu i kształtowaniu polityki publicznej.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci ze strony pracowników/pracodawców/rządu z Polski, Grecji, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Litawy, Łotwy i Estonii oraz Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Organizacji Pracy, BusinessEurope oraz SMEunited.

Kilka tematów, które były poruszone podczas Seminarium:

– pozytywne i negatywne elementy efektywnego dialogu na poziomie krajowym, oraz próba wypracowania rekomendacji dla państw członkowskich w tym zakresie;

– pozytywne i negatywne elementy związane ze skutecznym zaangażowaniem się w kształtowanie polityki publicznej w tym w Semestr Europejski oraz jakie elementy należy potraktować jako priorytetowe;

– jakie działania mogą podjąć organizacje i instytucje, które uczestniczyły w Seminarium;

– jakie działania powinny zostać podjęte na poziomie krajowym oraz europejskim;

– rola Eurofound we wspieraniu partnerów społecznych.

Rekomendacje wypracowane podczas Seminarium znajdą się w dokumencie opublikowanym przez Eurofound w listopadzie br. Zachęcamy do zapoznania się z dotychczasowymi raportami i analizami, które zostały opracowane przez Eurofound i Międzynarodową Organizację Pracy.

Projekt ustawy budżetowej i problemy przemysłu ciężkiego na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego

Dnia 18 Września 2019 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Doroty Gardias. Podczas posiedzenia odbyła się debata na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2020, omówiono długoterminowe wyzwania dla hutnictwa i przemysłu ciężkiego oraz przeprowadzono dyskusję o projekcie rządowego dokumentu „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem prac zainicjowanych w roku 2018)”.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Dialogu Społecznego oraz zaproszeni goście.

Debatę zapoczątkował Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, przedstawiając prezentację na temat wyzwań dla hutnictwa i przemysłu ciężkiego. Jako główne problemy sektora wymienił: rosnące ceny emisji CO2, konkurencyjne ceny surowców spoza Unii Europejskiej oraz rosnące ceny energii elektrycznej. Zgodnie z ustaleniami Rady, kwestia problemów hutnictwa i przemysłu ciężkiego została skierowana do Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

W kolejnej części spotkania Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za budżet przedstawił projekt Ustawy budżetowej na rok 2020. Zgodnie z przekazanymi informacjami, przyszłoroczny budżet ma być zrównoważony. Wiceminister finansów zwrócił uwagę na działania państwa ukierunkowane na uszczelnienie systemu podatkowego, malejące bezrobocie oraz rosnące transfery socjalne. Henryk Nakonieczny Przewodniczący Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego poinformował, że stronie społecznej nie udało się wypracować wspólnego stanowiska do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok. Najważniejsze kwestie poruszane przez partnerów społecznych w tym temacie to: wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2,6 tys. zł oraz wzrost stawki godzinowej do 17 zł za godzinę, koszty realizacji programów społecznych.

W trakcie rozmów dotyczących planowanych finansów poruszano także sprawę górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wskazano, że zniesienie górnego limitu składek może przyczynić się do spowolnienia wzrostu inwestycji w kraju, z uwagi na znaczny wzrost kosztów utrzymania pracowników. Zwrócono także uwagę na zwiększenie deficytu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jako konsekwencję naliczania wysokich emerytur, nieproporcjonalnych do przychodów Funduszu.

Ostatnia część sesji plenarnej objęła dyskusję na temat kierunków polityki państwa wobec pielęgniarstwa i położnictwa. Założenia projektu dokumentu rządowego dotyczącego wskazanego tematu omówiła Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Podczas posiedzenia przyjęte zostały trzy uchwały: Uchwała nr 35 Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wpisu mediatorów na listę ustaloną przez ministra właściwego do spraw pracy w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi i organizacjami pracodawców reprezentatywnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, Uchwała nr 73 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia  18 września 2019 r. w sprawie utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji, Uchwała nr 83 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego
z dnia 18 września 2019 r. w sprawie rekomendacji rozpoczęcia prac nad zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Nowy członek Prezydium RDS

Uprzejmie informujemy, że BCC nominowało Pana Łukasza Bernatowicza, na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego .

Projekt budżetu państwa

Dnia 5 września 2019 r. Zespół ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS rozpatrzył projekt ustawy budżetowej na 2020 r.

W trakcie posiedzenia dyskutowano o wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, realizacji podwyżek w tym w państwowej sferze budżetowej oraz wysokości płacy minimalnej w 2020 r.

Jednocześnie w trakcie dyskusji zwrócono uwagę na zmiany dot. systemu ubezpieczeń społecznych: zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (trzydziestokrotność); przebudowa modelu funkcjonowania OFE; uszczelnienie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; skutki działań w zakresie uszczelnienia ściągalności składek (efekty wprowadzenia e-składki, poprawa odzyskiwania zaległych składek, efekty wprowadzenia elektronicznych zwolnień lekarskich). Temat trzydziestokrotności był szczegółowo omawiany przez partnerów społecznych, ze względu na negatywne skutki w tym społeczne, które może wywołać. Jednocześnie podkreślano potrzebę zmiany mechanizmu waloryzacji emerytur i rent, ponieważ do tej pory emeryci i renciści w niedostatecznym stopniu uczestniczyli we wzroście gospodarczym.

Jednocześnie strona społeczna otrzymała zapewnienie dot. zwiększenia wydatków z państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z kwoty 3 mld 300 tys. do kwoty 2 mld 600 tys. zł. jest to wyraz realizacji postulatów środowiska pracodawców, którzy uważają, że środki na poziomie 3 mld 300 tys. zł były niewystarczające. Zachodzi potrzeba dofinansowania do wynagrodzeń pracowników ze schorzeniami specjalnymi.

Ostatecznie strona pracowników i pracodawców nie wypracowano projektu wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2020.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support