Aktualności

Kampania „ToGether at work” promująca układy zbiorowe

UKŁADY ZBIOROWE

CO TO JEST I DLACZEGO JEST DOBRE DLA NAS WSZYSTKICH

W zależności od kraju, z którego jesteś, termin „układy zbiorowe” może być mniej lub bardziej znany. Ten żargon kryje dość prostą koncepcję: jego sercem są negocjacje zbiorowe. Pracownicy się spotykają i tworzą związek zawodowy gotowy do negocjacji z pracodawcą na stopie partnerskiej. Oznacza to, że pracownicy nie mogą być przez szefa zwalniani, degradowani ani karani obniżeniem płacy za to, że bronią swoich praw.

Korzyści z układów zbiorowych są dobrze udokumentowane w całej Europie. Gwarantują one lepsze warunki dla członków związków zawodowych czy lepsze warunki w firmach z układami zbiorowymi, na przykład, w formie wyższego wynagrodzenia lub krótszego czasu pracy. Zaletą przynależności do związku zawodowego jest to, że układy zbiorowe zapewniają regularne podwyżki wynagrodzeń.

Negocjacje zbiorowe promują równość, uwzględniając w szczególności świadczenia dla nisko opłacanych pracowników, takich jak niepełnoletni pracownicy oraz kobiety. Przystępując do związku dostają najwyższe świadczenia socjalne w porównaniu z każdą inną grupą. Poza tym związki zawodowe oznaczają bardziej stabilne i godne zatrudnienie stabilność w miejscach pracy objętych układami zbiorowymi.

Negocjacje zbiorowe zawsze mają pozytywny efekt, również w krajach, w których wszystkie umowy krajowe mają ogólne zastosowanie, czyli w Finlandii, Belgii czy Francji. W tych krajach wszyscy pracownicy korzystają z wysiłków związków zawodowych, negocjujących lepsze warunki pracy i płacy. Dzięki związkom wszyscy odnoszą korzyści społeczne.

Nie chodzi tylko o lepsze płace, ale też o warunki pracy. Dane z OECD pokazują, że w krajach z układami zbiorowymi krajowymi i sektorowymi, wskaźniki zatrudnienia są wyższe, a stopy bezrobocia – niższe w porównaniu z krajami o negocjacjach scentralizowanych.

Statystyki rządowe, placówki badawcze i centrale związków zawodowych udowadniają, że istnieją znaczne różnice płac na korzyść członków związków zawodowych i umów zbiorowych. Takie różnice w wynagrodzeniach istnieją we wszystkich krajach, z których mamy dane, nawet jeśli istnieją znaczące różnice w odniesieniu do liczby członków związków zawodowych, zasięgu  czy systemu układów zbiorowych.

DANIA

Członkowie związków zawodowych z CO-Industri mają o 25% więcej świadczeń, które składają się z wyższych płac, krótszych godzin pracy i innych zalet w firmach ze zbiorowymi układami pracy.

NIEMCY

W firmach bez zbiorowych układów pracy płace są średnio o 24% niższe, według niemieckiego związku IG Metall. W przypadku niewykwalifikowanych pracowników różnica jest nawet większa o 32%. Godziny pracy są o 14% dłuższe dla osób nieobjętych umową zbiorową.

WIELKA BRYTANIA

Członkowie związków zawodowych UNITE zarabiają średnio o 10% więcej niż pracownicy niebędący ich członkami.

CZECHY

Członkowie związku zawodowego OSZ KOVO w branży metalowej zarabiają o 15% więcej dzięki układowi zbiorowemu. Oznacza to dodatkowe 200 euro miesięcznie dzięki negocjacjom zbiorowym.  Ta różnica płac po trzech latach zsumuje się do kwoty około 6700 euro, co jest kwotą wystarczającą na kupno małego samochodu. W spółkach z układami zbiorowymi różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest mniejsza.

W 2018 r. różnica w płacy kobiet i mężczyzn wynosiła 26% w firmach bez porozumień zbiorowych, oraz 23,1% w firmach z układami zbiorowymi.

Czas pracy jest rocznie o 55 godzin krótszy, co odpowiada siedmiu zmianom. Między 2016 a 2018 rokiem pracownik ze zbiorowymi układami pracy pracował o 154,8 godzin krócej, czyli o 20,5 zmiany, tj. prawie cały miesiąc kalendarzowy.

Przewodniczący RDS odebrał specjalne podziękowania podczas gali 35-lecia OPZZ

27 listopada w teatrze „Sabat” w Warszawie odbyła się jubileuszowa gala z okazji 35-lecia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Galę poprowadzili wiceprzewodniczący OPZZ:  Barbara Popielarz i Piotr Ostrowski.

Podczas gali Andrzej Malinowski Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego otrzymał od OPZZ specjalne podziękowania za prowadzenie dialogu społecznego i odnajdywanie kompromisów mimo wielu, często fundamentalnych różnic pomiędzy punktem widzenia pracodawców i związków zawodowych.

Uroczystość rozpoczęto uczczeniem minutą ciszy przedwcześnie zmarłego, wieloletniego przewodniczącego OPZZ Jana Guza.

Następnie wysłuchano wystąpienia przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego. Jak podkreślił, dzięki konsekwentnej pracy OPZZ, z inicjatywy posłów OPZZ, znowelizowano między innymi prawo pracy, wprowadzając 5-dniowy, 40 godzinny tydzień pracy, doprowadzono do ograniczenia umów śmieciowych, zwiększono płacę minimalną i wprowadzono minimalną stawkę godzinową. To przedstawiciele OPZZ budowali podstawy systemu dialogu społecznego, począwszy od Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, aż do obecnej Rady Dialogu Społecznego.

Na ręce przewodniczącego OPZZ złożono wiele listów gratulacyjnych i życzeń m.in. od prezydenta Konfederacji Lewiatan, prezesa Business Centre Club, prezesa zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Pracy, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Federacji Związków Zawodowych Służby Mundurowych, Prezydenta miasta stołecznego Warszawa, przewodniczącego zarządu krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” oraz zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza. 

Życzenia i gratulacje składali również goście uczestniczący w gali m.in. Aleksander Kwaśniewski, Luka Visentini, Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg, Dariusz Mińkowski. Marszałek województwa mazowieckiego – Adam Struzik uhonorował OPZZ medalem pamiątkowym „Pro-Mazovia”.

Źródło: http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/35-lat-minelo-jak-jeden-dzien-jubileusz-opzz

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS

Podczas posiedzenia Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego w dniu 26 listopada 2019 roku omówiono projekt dokumentu „Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717)”.

Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej krótko przedstawił projekt dokumentu. Zwrócił uwagę na mechanizmy wprowadzone do systemu emerytalnego dzięki ustawom nowelizującym: waloryzację emerytur, dziedziczenie zaoszczędzonych środków, tzw. suwak bezpieczeństwa oraz dobrowolność uczestnictwa w OFE.

Partnerzy społeczni w nawiązaniu do projektu omawianego dokumentu odnieśli się do konieczności ograniczenia reform systemu emerytalnego, jego stabilizacji, przejrzystości oraz ujednolicenia. Podkreślili, iż głównym celem funkcjonowania systemu emerytalnego ma być przeciwdziałanie ubóstwu wśród osób starszych.

W drugiej części posiedzenia Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych rozpatrzono kwestię problematyki emerytur stażowych i nie wygaszania emerytur pomostowych. Partnerzy społeczni zgodzili się rozpocząć dyskusję nad wskazanym tematem. Wyrazili gotowość do uzgodnienia wraz ze stroną rządową wspólnej propozycji rozwiązań dotyczących emerytur stażowych oraz nie wygaszania emerytur pomostowych.

Konferencja „Idealny pracodawca – idealny pracownik”

Od miesięcy pogłębia się w Polsce niedobór pracowników. Przedsiębiorcy z coraz większym trudem znajdują środki na rosnącą presję płacową, coraz bardziej sięgają do coraz głębszych rezerw. Prognozowane spowolnienie gospodarcze może tylko tę sytuację pogłębić. Dlatego też coraz ważniejsze staje się wykorzystywanie istniejących rezerw, których szukać należy także w optymalizacji więzi pracownik – pracodawca, do czego niezbędna jest wzajemna wiedza o dających pracę oraz

o tych, którzy ją wykonują. Wychodząc naprzeciw nadchodzącym potrzebom, postanowiliśmy przyjrzeć się relacjom w firmach – stąd pomysł tej konferencji i tych badań, o których piszemy poniżej.

Zapraszamy na konferencję

IDEALNY PRACODAWCA – IDEALNY PRACOWNIK

Podczas konferencji przedstawimy wyniki badań, jakie Business Centre Club przeprowadził wspólnie z Akademią Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie. Badania prezentują wzajemnie oceny i oczekiwania, jakie mają pracodawcy wobec pracowników oraz pracownicy wobec pracodawców. Wyniki badań mogą być cenną wskazówką do kreowania polityki zatrudnienia w firmie czy prognozowania  popytu i podaży pracy: w skali mikro i makro.

Konferencja będzie efektywnym źródłem pozyskania praktycznej wiedzy, kim są nasi pracownicy (pracodawcy), jacy są oni a jacy chcieliby (mogliby) być. Pomoże także w budowie właściwych stosunków pracy oraz właściwej atmosfery w przedsiębiorstwie. Wskaże, jak optymalnie wykorzystywać środki, przeznaczone na wydatki pracownicze, nie tylko te socjalne czy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wreszcie, wielu przypadkach wpłynie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 2 grudnia 2019 roku

w Pałacu Lubomirskich – siedzibie Business Centre Club

w Warszawie przy Placu Żelaznej Bramy 10. Początek o godz. 11.00.

Do udziału w konferencji zapraszamy Członków Busines Centre Club i/lub Ich przedstawicieli oraz inne osoby, zainteresowane powyższą tematyką.

Zapraszamy pracodawców i pracowników, szczególnie tych związanych z zasobami ludzkimi – ale nie tylko. Zapraszamy także świat nauki,

w tym instytuty badawcze, przedstawicieli ministerstw, urzędów pracy, członków Rady dialogu Społecznego i Rady Ochrony Pracy, dziennikarzy, studentów. Wszystkich zainteresowanych relacjami pomiędzy jednostkami i grupami pracowniczymi. Wszystkich, którzy chcą poznać portrety pracowników i pracodawców, jakie powstały w wyniku przeprowadzonych przez nas badań.

Konferencję poprowadzi Zbigniew Żurek, Wiceprezes BCC.

Wyniki badań przedstawi dr Barbara Sypniewska z Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie.

Ewentualne pytania oraz potwierdzenia udziału w konferencji (prosimy o nadsyłanie ich do 27.11.2019.) prosimy kierować na adres: zbigniew.zurek@bcc.org.pl

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej

Dyskusja na temat zmiany zasad przyznawania dodatków kontrolerskich oraz omówienie prac nad założeniami programu modernizacji w Ministerstwie Finansów ze szczególnym uwzględnieniem finansowania i podziału środków na wynagrodzenia i uposażenia ze środków na modernizację KAS były przedmiotem posiedzenia Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej w dniu 7 listopada br.

Czytaj więcej

Debata „Młodzi na rynku pracy – zmiany, perspektywy, oczekiwania”

Serdecznie zapraszamy na debatę pt.:

„Młodzi na rynku pracy – zmiany, perspektywy, oczekiwania”

Debata odbędzie się 14 listopada 2019 r., (czwartek) w godz. 11:00-13:30 w siedzibie CPS „Dialog” w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23, sala A. Rejestracja rozpocznie się
o godz. 10:30.

Debata poświęcona jest osobom młodym, dla których wejście na rynek pracy jest trudnym doświadczeniem oraz tym, którzy są zatrudnieni, bezrobotni i prowadzą własną działalność gospodarczą.

Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy, ich perspektywy zawodowe w powiązaniu
z kwalifikacjami, wykształceniem i formami zatrudnienia, nadal wymagają rzetelnego omówienia i próby uzyskania odpowiedzi na wiele, nurtujących pytań.

Jakie oczekiwania mają młodzi ludzie od rynku pracy? Czy długotrwałe bezrobocie komplikuje życie młodym? Czy praca młodych rodziców wpływa na ich życie rodzinne?

Zapraszamy do twórczego dialogu w gronie przedstawicieli partnerów społecznych, świata nauki, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Prosimy o potwierdzenie udziału w debacie do dnia 12 listopada 2019 r. na adres e-mail: a.skladanowska@cpsdialog.gov.pl

Konferencja „Świat (bez) pracy”

Konferencja „Świat (bez) pracy” odbyła się 18 października 2019 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wydarzenie rozpoczęło krótkie wystąpienia dr hab. Piotra Wachowiaka prof. SGH, prof. dr hab. Wojciecha Morawskiego (SGH) oraz prof. dr hab. Jerzego Hausnera (UEK). Mówili oni o potrzebie dialogu pomiędzy instytucjami, w celu wypracowania wspólnej strategii radzenia sobie z obecnymi problemami wynikającymi ze zmian na rynku pracy jak i przygotowań do możliwych wyzwaniach i zagrożeń związanych z rozwojem technologii i zmian w gospodarce. Część wstępną krótkim przemówieniem zakończyła Dorota Gardias, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego i Forum Związków Zawodowych.

Uczestnikami paneli, oprócz reprezentantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, byli przedstawiciele organizacji reprezentatywnych partnerów społecznych z Rady Dialogu Społecznego: Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Business Centre Club, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Związku Rzemiosła Polskiego, Konfederacji Lewiatan NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych.

Pierwszy panel prowadzony przez dr Jana Czarzastego (SGH) wywiązał ciekawą dyskusję na temat cyfryzacji gospodarki oraz zmian związanych z nowymi formami zatrudnienia wynikającymi z nowych możliwości technologicznych. Debata dotyczyła również potrzeb reform oraz zmian w szkolnictwie jak i edukacji aby te były dostosowana do obecnych i przyszłych wyzwań rynku pracy. W dyskusję włączyło się również sporo słuchaczy konferencji.

Drugi panel, którego moderatorem był prof. dr hab. Andrzej Zybała (SGH), tematycznie nawiązywał do wcześniej poruszanych zagadnień. Paneliści podjęli próbę analizy obecnej sytuacji systemu oświaty i szkolnictwa, zadając sobie pytanie czy ten wspiera zdolność młodzieży do podejmowania adekwatnych wyborów zawodowych w sytuacji dynamicznych zmian na rynku pracy. Szczególny nacisk został położony na opis priorytetowych kompetencji zawodowych.

Trzeci i ostatni panel moderowany przez dr Macieja Frączka (UEK) dotyczył działań w ramach polityk publicznych prowadzonych na rzecz pracy ukierunkowanych na wyzwania współczesności. Dyskutowane były w nim wyzwania stojące przed polityką rynku pracy. Podkreślana była tutaj m.in. potrzeba mocniejszego oddziaływania na organy prawodawcze w celu przeprowadzenia reform, gdyż – jak zgodnie stwierdzili wszyscy paneliści – istnieje bardzo silna potrzeba zmian prawnych w zakresie elastyczności rynku pracy (rodzaje umów, wymiar czasu pracy). Omawiano także kwestie związane z wynagrodzeniami, wiekiem emerytalnym, migracjami oraz funkcjonowaniem dialogu społecznego w Polsce.

Konferencję zakończyło krótkie przemówienie prof. dr hab. Jerzego Hausnera oraz podsumowanie wydarzenia wygłoszone przez prof. dr hab.  Juliusza Gardawskiego (SGH). Zauważono potrzebę dalszej dyskusji, wymiany myśli oraz proponowania rozwiązań. Zaproponowano także kolejne ścieżki możliwej debaty społecznej na temat przyszłości rynku pracy.

Materiał organizatora

Kształtowanie wysokości wynagrodzeń nauczycieli w perspektywie roku 2020

Dyskusja na temat kształtowania wynagrodzeń nauczycieli była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS w dniu 29 października 2019 roku. Stronę rządową reprezentował Pan Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej

Andrzej Malinowski Przewodniczącym RDS

Uprzejmie informujemy, że w kolejnym roku przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego objęła strona pracodawców, która jako organizacje przewodniczącą wskazała Pracodawców RP.

Funkcje przewodniczącego Rady pełnić będzie Pan Andrzej Malinowski Prezydent Pracodawców RP.

Ustawa o radzie dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, art. 32 stanowi, że Przewodniczącym Rady jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników i strony pracodawców, wskazany przez daną stronę i będący członkiem Rady, oraz strony rządowej, wskazany przez Prezesa Rady Ministrów spośród członków Rady Ministrów będących w składzie Rady. Wybór kolejności przewodniczenia Radzie uzgadniają strony Rady.

Najważniejsze kierunki działań na rzecz poprawy konkurencyjności branży hutniczej

W dniu 14 października 2019 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Zostało ono poświęcone omówieniu propozycji stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Zespołu w sprawie działań na rzecz poprawy konkurencyjności krajowej branży hutniczej.

Podczas spotkania Andrzej Malinowski Przewodniczący Zespołu przedstawił założenia projektu stanowiska. Odniósł się również do omawianych poprzednio czynników krajowych oraz europejskich wpływających na sytuację przemysłu ciężkiego.

W czasie debaty partnerzy społeczni zarekomendowali między innymi włączenie do stanowiska kwestii takich jak: dostosowanie unijnych narzędzi ochrony handlu przed nieuczciwą konkurencją w przemyśle ciężkim spoza UE, obniżenie stawek za przesył i dystrybucję energii elektrycznej dla odbiorców energochłonnych, prowadzenie działań służących obniżeniu hurtowych cen energii elektrycznej, zwiększenie wsparcia finansowego dla pracodawców oraz wprowadzenie zachęt finansowych dla samorządów w celu rozwoju szkolnictwa zawodowego, w tym w zawodach technicznych.

Po wskazaniu przez stronę pracodawców i stronę pracowników swoich uwag, partnerzy społeczni zdecydowali o korespondencyjnym głosowaniu nad omówionym stanowiskiem.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support