Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Rząd chce zapobiegać nadużyciom w zatrudnianiu cudzoziemców na podstawie oświadczeń. W marcu 2017 roku przyjęto projekt ustawy  o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, która począwszy od 1 stycznia 2018 roku zmienia zasady zatrudniania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej. Celem reformy jest kontrolowanie przepływu pracowników z zagranicy.

Na posiedzeniu doraźnego Zespołu Problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Podzespołu ds. reformy polityki rynku pracy Rady Dialogu Społecznego w dniu 21 lutego 2018 roku dyskutowano o bieżącej sytuacji w obszarze zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawił informację dotyczącą imigracji zarobkowej. Według danych w Polsce od lat systematycznie rośnie zatrudnienie cudzoziemców, w ostatnich czterech latach można zaobserwować znaczący wzrost napływu pracowników z zagranicy. Na koniec 2017 r. zostało wydanych 234 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców ze wszystkich państw trzecich (spoza UE). Popularna była zwłaszcza uproszczona procedura, która umożliwia obywatelom 6 państw (Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy) podejmowanie krótkoterminowego zatrudnienia (6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) w związku z oświadczeniem o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy. Liczba zezwoleń w roku 2017 w stosunku do roku poprzedzającego wzrosła o ok. 85%, natomiast oświadczeń o ok. 40%, a w całym 2017 roku zarejestrowano 1,8 mln oświadczeń dla ok. 1,1 mln cudzoziemców. Dominującą grupę w strukturze zatrudnianych cudzoziemców stanowią obywatele Ukrainy,  w 2017 roku wydano dla nich najwięcej zezwoleń na pracę  ok. 82% i zarejestrowano 94% oświadczeń. Na kolejnych miejscach w strukturze wydawanych zezwoleń na pracę znaleźli się się obywatele Białorusi, Nepalu, Indii, Mołdawii i Bangladeszu. Ogółem zatrudnienie cudzoziemców w Polsce wynosi prawdopodobnie pomiędzy 2,5 %, a 5%. Podkreślono, iż z uwagi na zmniejszanie się liczby osób w wieku produkcyjnym, utrzymujące się najniższe bezrobocie w historii, wzrost gospodarczy oraz wyjazdy Polaków, należy przewidywać, że zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców będzie rosnąć przez najbliższe lata.

Postulaty partnerów społecznych

W dalszej części posiedzenia omówiono potrzeby polskiego rynku w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Partnerzy społeczni ocenili skutki wdrożonej w dniu 1 stycznia br. reformy oraz przedstawili postulaty zmian w przepisach, które mają ułatwić zatrudnianie cudzoziemców oraz wypracowanie założeń długofalowej polityki imigracyjnej. Organizacja Pracodawców RP zaprezentowała propozycje zmian wśród, których znalazło się m.in poszerzenie listy krajów objętych uproszczoną procedurą świadczeniową czy rezygnacja z limitów na zatrudnianie cudzoziemców.  Pracodawcy RP apelowali także o jak najszybsze otwarcie możliwości łatwiejszego sprowadzania cudzoziemców o potrzebnych w Polsce kwalifikacjach. Nowe przepisy dają bowiem możliwość Ministrowi Rodziny ustalenie listy zawodów, których przedstawicieli można sprowadzać do pracy na uproszczonych zasadach.

Kolejne posiedzenie połączonych Zespołów zaplanowano w czerwcu br. Na spotkaniu będzie kontynuowana dyskusja w zakresie zatrudniania cudzoziemców na polskim rynku pracy.