Tempo wzrostu gospodarczego wolniejsze

Dnia 7 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego. Głównym tematem posiedzenia było omówienie wstępnej prognozy wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 r.

Dnia 26 kwietnia 2018 r., zgodnie z art. 16 ust.. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 2015, poz. 1240 z późn. zm.) strona rządowa przedstawiła Radzie wstępną prognozę wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę prac nad projektem ustawy budżetowej na rok następny.

W 2017 r. tempo wzrostu PKB przyśpieszyło do 4,6%, co oznacza, że było najwyższe od 2011r. Głównym czynnikiem wzrostu pozostał popyt krajów, a jego dynamika była wyraźnie wyższa niż rok wcześniej. Poprawie dynamiki aktywności gospodarczej w 2017 r. towarzyszyła dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy. Liczba pracujących wzrosła o 1,4%. Przyrost wynikał ze wzrostu liczb pracowników najemnych przy niewielkim spadku liczby pracodawców i pracujących na własny rachunek. Stopa bezrobocia obniżyła się do 4,9% z 6,2% z 2016 r. i była niższa niż średnia UE (7,6%). Tempo wzrostu spożycia prywatnego  wynosiło 4,7%, pozytywny wkład we wzrost miały inwestycje sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Polska należy do krajów UE, w których zjawisko starzenie się ludności będzie się nasilać. Prognozy wskazują, że w okresie następnych pięćdziesięciu lat wskaźnik obciążenia demograficznego w Polsce  mierzony jako relacja osób powyżej 64 lat do ludności w wieku produkcyjnym niemal się potroi. Do 2021 r. w Polsce oczekiwany jest minimalny wzrost poziomu ludności (średnio 0,05%). Przewiduje się, że w 2018r. liczba osób pracujących w gospodarce polskiej wzrośnie przeciętnie o 0,7%. Jednocześnie oczekiwane jest dalsze systematyczne zmniejszania się stopy bezrobocia. Kontynuacja poprawy sytuacji a rynku pracy będzie sprzyjać wzrostowi wynagrodzeń w sektorze rynkowym, nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 5,7%. Realny wzrost wynagrodzeń w horyzoncie prognozy będzie bliski oczekiwanym zmianom w długookresowym trendzie produktywności pracy i utrzyma się średnio na poziomie 3,1%.

Tempo wzrostu

  2018 r. 2019 r.
Realny PKB (mld PLN) 3,8 3,8
Nominalny PKB (mld PLN) 6,2 6,1
CPI 2,3 2,3
Pracujący 0,7 1,4
Stopa bezrobocia 4,9 4,2
Wydajność pracy 3,2 3,1
Koszty pracy 7,9 6,7