Przewodnicząca RDS na posiedzeniu Senatu.

Senat rozpatrzył  sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2017 rok i informację o działalności Przewodniczącej RDS.

Zgodnie z art. 32 ustawy o RDS Przewodniczący Rady przedstawia Sejmowi i Senatowi corocznie, nie później niż do dnia:

1) 15 października – informację o działalności Rady za okres swojej kadencji;

2) 31 maja – sprawozdanie z działalności Rady w roku poprzednim.

Dnia 24 października 2018 r. Przewodnicząca RDS Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła na posiedzeniu plenarnym Senatu powyższe dokumenty.

Przewodnicząca obejmując pod koniec października 2017 r. przewodnictwo, traktowała to jako ogromne zobowiązanie prowadząc prace rady tak, aby mogła ona w pełni realizować cele, do których została powołana i aby zmiana kierunków czy priorytetów w działaniach rządu nie wpływały na redefinicję istoty dialogu społecznego, który niezmiennie pozostaje osią polityki społeczno-gospodarczej państwa. Podkreśliła, że wszystkie strony Rady Dialogu Społecznego starały się rzetelnie wykonywać swoje obowiązki w ramach dialogu społecznego nie tylko poprzez aktywną obecność na posiedzeniach, ale także poprzez merytoryczne przygotowanie, co stanowiło gwarancję konstruktywnych dyskusji.

W 2017 r. odbyło się ogółem 148 spotkań Rady Dialogu Społecznego, w tym było 9 posiedzeń plenarnych i 14 posiedzeń prezydium, 95 spotkań zespołów problemowych Rady, 21 posiedzeń grup roboczych. W okresie od 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego, a więc do 31 grudnia 2017 r., Rada podjęła 5 uchwał, a strona pracowników i pracodawców podjęła 34 uchwały. Wiele z nich było odpowiedzią na przekazywanie Radzie do konsultacji projektów aktów prawnych, których partnerzy otrzymali aż 571, z czego 426 projektów ustaw to były propozycje, przedłożenia rządowe.

W wyniku prac Rady zostały przyjęte m.in. uchwały stron pracowników i pracodawców w następujących sprawach:

 • w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
 • w sprawie rządowego projektu zmiany ustawy – Ordynacja podatkowa;
 • w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej;
 • w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – to ten publiczny rejestr podatników VAT;
 • w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego czy w sprawie projektu ustawy z dnia 11 października o zasadach wspierania nowych inwestycji.

Niezmiernie ważną formą działalności Rady jest przygotowywanie stanowisk w ramach eksperckich posiedzeń zespołów problemowych. To tam, w wyniku wielogodzinnych dyskusji, wypracowywane są wspólne stanowiska, które następnie przyjmowane są podczas posiedzeń plenarnych jako uchwały strony społecznej rady. Do takich najistotniejszych, należy zaliczyć:

 • uchwałę nr 28 w sprawie kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia,
 • uchwałę nr 34 w sprawie rekomendacji zmian w Krajowym Funduszu Szkoleniowym,
 • uchwałę nr 37 w sprawie emigracji zarobkowej pracowników wykonujących zawody medyczne,
 • uchwałę nr 47 w sprawie konieczności opracowania we współpracy ze stroną społeczną dokumentu „Polityka lekowa państwa”,
 • uchwałę nr 48 w sprawie rekomendacji zmian w systemie edukacji w obszarze kształcenia zawodowego,
 • uchwałę nr 52 w sprawie powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
 • uchwałę nr 53 w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych.

O czy dodatkowo była mowa?

 • Realizacja programu prac Rady na 2017 r. i 2018 r.
 • Prace nad nowelizacją ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego.
 • Współpraca z Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego.
 • Obecna sytuacja na rynku pracy, rozwiązywanie konfliktów społecznych.