Projekt ustawy budżetowej i problemy przemysłu ciężkiego na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego

Dnia 18 Września 2019 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Doroty Gardias. Podczas posiedzenia odbyła się debata na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2020, omówiono długoterminowe wyzwania dla hutnictwa i przemysłu ciężkiego oraz przeprowadzono dyskusję o projekcie rządowego dokumentu „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem prac zainicjowanych w roku 2018)”.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Dialogu Społecznego oraz zaproszeni goście.

Debatę zapoczątkował Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, przedstawiając prezentację na temat wyzwań dla hutnictwa i przemysłu ciężkiego. Jako główne problemy sektora wymienił: rosnące ceny emisji CO2, konkurencyjne ceny surowców spoza Unii Europejskiej oraz rosnące ceny energii elektrycznej. Zgodnie z ustaleniami Rady, kwestia problemów hutnictwa i przemysłu ciężkiego została skierowana do Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

W kolejnej części spotkania Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za budżet przedstawił projekt Ustawy budżetowej na rok 2020. Zgodnie z przekazanymi informacjami, przyszłoroczny budżet ma być zrównoważony. Wiceminister finansów zwrócił uwagę na działania państwa ukierunkowane na uszczelnienie systemu podatkowego, malejące bezrobocie oraz rosnące transfery socjalne. Henryk Nakonieczny Przewodniczący Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego poinformował, że stronie społecznej nie udało się wypracować wspólnego stanowiska do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok. Najważniejsze kwestie poruszane przez partnerów społecznych w tym temacie to: wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2,6 tys. zł oraz wzrost stawki godzinowej do 17 zł za godzinę, koszty realizacji programów społecznych.

W trakcie rozmów dotyczących planowanych finansów poruszano także sprawę górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wskazano, że zniesienie górnego limitu składek może przyczynić się do spowolnienia wzrostu inwestycji w kraju, z uwagi na znaczny wzrost kosztów utrzymania pracowników. Zwrócono także uwagę na zwiększenie deficytu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jako konsekwencję naliczania wysokich emerytur, nieproporcjonalnych do przychodów Funduszu.

Ostatnia część sesji plenarnej objęła dyskusję na temat kierunków polityki państwa wobec pielęgniarstwa i położnictwa. Założenia projektu dokumentu rządowego dotyczącego wskazanego tematu omówiła Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Podczas posiedzenia przyjęte zostały trzy uchwały: Uchwała nr 35 Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wpisu mediatorów na listę ustaloną przez ministra właściwego do spraw pracy w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi i organizacjami pracodawców reprezentatywnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, Uchwała nr 73 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia  18 września 2019 r. w sprawie utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji, Uchwała nr 83 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego
z dnia 18 września 2019 r. w sprawie rekomendacji rozpoczęcia prac nad zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.