Postulaty do nowej ustawy Pzp

Dnia 9 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego. W posiedzeniu wziął udział Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Małgorzata Stręciwilk Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

MPIT pracuje nad założeniami do ustawy

Minister Mariusz Haładyj poinformował, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPIT) kończy pracę nad koncepcją, quasi założeniami do nowej ustawy Prawo Zamówienia Publiczne. Następnie, zaakceptowane przez Minister Jadwigę Emilewicz, założenia zostaną przekazane do konsultacji publicznych w tym do Rady Dialogu Społecznego. Prace w ramach doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego, zostały zaplanowane na maj 2018 r. Jednocześnie poinformowano, że ostateczna debata nad kształtem Nowych regulacji w zamówieniach publicznych odbędzie się na posiedzeniu plenarnym RDS 14 czerwca 2018 r., zgodnie z programem prac Rady Dialogu Społecznego na 2018

Postulaty strony społecznej wypracowane

Podczas dalszej części posiedzenia wypracowano ostateczny kształt postulatów strony pracodawców i strony pracowników doraźnego Zespołu problemowego ds. Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego do nowej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych w zakresie tzw. zamówień klasycznych.

W związku z rozpoczęciem wstępnych prac nad nową ustawą regulującą udzielanie zamówień publicznych oraz mając na względzie dotychczasową praktykę stosowania procedur udzielania zamówień, w tym krótki okres funkcjonowania ustawy po jej nowelizacji w lipcu 2016, strona pracowników i strona pracodawców doraźnego Zespołu Problemowego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego dostrzegła następujące obszary wymagające wprowadzenia zmian systemowych:

  • wzmocnienie pozycji wykonawców w ramach procedur udzielania zamówień publicznych i ich realizacji;
  • rozszerzenie zastosowania przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych;
  • zwiększenie przejrzystości w realizacji zadań przez podmioty publiczne, w tym stworzenie nowych regulacji dotyczących udzielania zamówień poniżej progu 30 000 Euro oraz poniżej progów unijnych;
  • rozszerzenie obowiązku przestrzegania prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych na wszystkie zamówienia realizowane ze środków publicznych;
  • profesjonalizacja udzielania zamówień publicznych;
  • zwiększenia udziału sektora MŚP w rynku zamówień publicznych.

Jednocześnie zwrócono uwagę, że wypracowane postulaty odnoszą się wyłącznie do problematyki tzw. zamówień klasycznych opartych o rozwiązania wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 65), zwanej w dalszej części „dyrektywą”. Jednocześnie wskazali, że przed przystąpieniem do tworzenia nowej ustawy wskazane jest dokonanie analizy stosowania art. 29 ust. 3a oraz art. 67 ust. 1 pkt 12-14 PZP. Przeanalizowanie realnego wpływu rozwiązań zawartych w tych artykułach w nowelizacji z 2016 r. na rynek zamówień powinno dostarczyć ważnego materiału do prac nad nową ustawa.