Posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS

W dniu 16 listopada 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS  pod przewodnictwem Jana Klimka, ZRP.

Podczas posiedzenia Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 18 października 2017 r.

Podstawowym elementem projektu jest zniesienie ograniczenia maksymalnej rocznej podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe obowiązującego jeszcze obecnie na poziomie trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Z wyliczeń, które zostały zawarte w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu wynika, że z ograniczenia maksymalnej rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w Polsce obecnie korzysta około 350 tys. osób tj. około 2% ubezpieczonych.

Po przeprowadzonej dyskusji wypracowano stanowisko strony pracodawców i strony pracowników Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – znoszącego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Strona pracodawców oraz strona pracowników zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS zauważają, co następuje:

  • projekt, o zasadniczym znaczeniu społeczno-gospodarczym, procedowany jest z naruszeniem regulacji, podstawowych standardów konsultacji z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i związków zawodowych;
  • reprezentatywne organizacje związków zawodowych i pracodawców nie miały możliwości rzeczowego zaopiniowania projektu. Przekazanie projektu do zaopiniowania na ostatnim etapie prac Rady Ministrów i oczekiwanie na przedstawienie opinii w trakcie prac w Sejmie RP, wskazuje na pozorny charakter działań strony rządowej;
  • tempo i sposób procedowania projektu podważa podstawowe zasady zaufania do państwa prawa i jego instytucji.

Mając powyższe na uwadze strona pracodawców i strona pracowników zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego wyrażają stanowczy sprzeciw odnośnie do sposobu procedowania przedmiotowego projektu przez stronę rządową. Jednocześnie strony apelują o wstrzymanie prac nad projektem i przeprowadzenie rzeczowej dyskusji nad zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych.