Posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS

W dniu 26 września 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego (RDS) pod przewodnictwem Janka Klimka, ZRP.

W pierwszej części posiedzenia przeprowadzono dyskusję na temat ustawy o  zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Temat został zreferowany przez Pana Marcina Zielenieckiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt został opracowany w związku z analizami dotyczącymi tzw. przeżywalności firm, które były przeprowadzane przez Ministerstwo Finansów oraz ZUS. Z analiz wynikało, że spora rzesza przedsiębiorców (głównie osoby fizyczne rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej) po upływie dwóch lat od rozpoczęcia działalności, zaprzestaje jej prowadzenia. Jednym z powodów tego zjawiska uznano regulację obecnie obowiązującą (2-letni okres korzystania, przez osoby rozpoczynające powadzenie działalności gospodarczej z preferencyjnej podstawy wymiaru składki na poziomie 30% minimalnego wynagrodzenia)- jest to zjawisko niekorzystne z punktu widzenia przedsiębiorców oraz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W projekcie zakłada się, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosiłaby 60% minimalnego wynagrodzenia w trzecim roku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Dopiero po tym okresie osoby prowadzące pozarolniczą działalność zaczną opłacać składkę na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej co najmniej 60% przeciętnego wynagrodzenia (obecnie po 2 latach). Ministerstwo wskazuje, że proponowane rozwiązanie wpłynie na wzrost liczby osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności i zwiększy wskaźnik tzw. przeżywalności przedsiębiorstw.

W drugiej części posiedzenia kontynuowano dyskusję na temat analizy obecnie obowiązującej formuły waloryzacji rent i emerytur.