Posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS

W dniu 7 listopada 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan.

W pierwszej części posiedzenia strona społeczna Zespołu przekazała stronie rządowej projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, projekt dotyczy rozwiązań mających na celu zwiększenie dostępności pozapłacowych świadczeń pracowniczych, które służą poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia pracowników.

Następnie odbyła się dyskusja dot. poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu wykonywania pracy w placówkach handlowych. Projekt został zreferowany przez przedstawiciela wnioskodawców, Panią poseł Paulina Hennig-Kloska. Strona rządowa poinformowała, że nie ma obecnie stanowiska rządu w sprawie projektu ustawy. Ze względu na brak jednomyślności strona społeczna, nie wypracowała projektu wspólnego stanowiska.

W dalszej kolejności Przewodniczący Jacek Męcina przedstawił projekt art. 18 ustawy o sporach zbiorowych dot. kolegium arbitrażu społecznego. Arbitraż ma być traktowany jako alternatywa dla akcji strajkowych, które obarczone są znacznymi kosztami i opierać się na profesjonalnym kolegium arbitrażu społecznego. Instytucja powinna zostać usytuowana przy Radzie Dialogu Społecznego, stawiając na profesjonalizację na wyższym poziomie niż w przypadku mediatorów. W dalszej kolejności, dając ewentualnie możliwość tworzenia kolegiów na poziomie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Przewodniczący zaznaczył, że na etapie dalszych prac należy określić: wymogi jakie ma spełniać arbiter, sposób jego wyboru oraz aspekty dotyczące finansowania arbitrażu.

Poseł Paulina Hennig-Kloska, referuje projekt ustawy o ograniczeniu wykonywania pracy w placówkach handlowych.