Posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS

W dniu 8 września 2017 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego (RDS) pod przewodnictwem Henryka Nakoniecznego, NSZZ „Solidarność”.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Zespołu, zaproszeni eksperci oraz Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Teresa Czerwińska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Porządek obrad obejmował dyskusję na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2018 r. W wyniku dyskusji nie udało się wypracować propozycji stanowiska strony pracowników     i strony pracodawców Rady w sprawie wstępnego projektu budżetu państwa na rok 2018, w myśl art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego  i innych instytucjach dialogu społecznego, a tym samym Zespół nie rekomenduje Radzie Dialogu Społecznego zajęcia wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w przedmiotowej sprawie. W toku dyskusji partnerzy społeczni zwrócili uwagę m.in. na potrzebę zmiany podejścia w sprawie funkcjonowania, Funduszu Pracy w tym Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Uzgodniono, rozpoczęcie prac nad projektem stanowiska w tej sprawie.

Założenia Makroekonomiczne:

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które determinują prognozę dochodów na rok 2018 to:

 • wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.),
 • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3 proc.),
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (6,3 proc.),
 • wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.).

Dochody i wydatki:

Projekt budżetu państwa na rok 2018, przewiduje:

 • dochody budżetu państwa:355,7 mld zł,
 • wydatki budżetu państwa:397,2 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż:41,5 mld zł.
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 2,7% PKB

Podstawowe wielkości budżetu środków europejskich na rok 2018 wynoszą:

 • dochody budżetu środków europejskich: 64,8 mld zł,
 • wydatki budżetu środków europejskich: 80,2 mld zł,
 • deficyt budżetu środków europejskich: 15,5 mld zł.