Podsumowanie programu prac Rady Dialogu Społecznego Za okres przewodniczenia Henryki Bochniarz

Podsumowanie programu prac Rady Dialogu Społecznego Za okres przewodniczenia Henryki Bochniarz

Mija rok wyjątkowo ciężkiej pracy. Podsumowanie każdego roku działania w obszarze budowania i rozwijania dialogu społecznego, można by rozpocząć podobnym zdaniem. Sądzę jednak, że rok przewodnictwa strony pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego okazał się ze wszech miar wyjątkowy.

Jako przewodnicząca Rady odwiedziłam wszystkie Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego, rozmawiałam z uczestnikami dialogu na każdym szczeblu. Odbyłam setki spotkań, aby poznać najlepsze praktyki, potrzeby i wyznaczyć obszary wymagające zmian. Spotkałam wspaniałych ludzi, zarówno ze strony pracodawców, związków zawodowych, jak i administracji. W wielu województwa strony w WRDS-ach potrafiły wypracować standardy działania, których moglibyśmy się uczyć także na szczeblu centralnym. Rady te potrzebują jednak zbudowania solidnych podstaw organizacyjnych, w tym finansowych. Uzyskanie środków na bieżące działanie czy rozwijanie ekspertyzy jest niezbędne dla dalszego rozwoju dialogu w województwach.

Rada Dialogu Społecznego funkcjonuje zaledwie drugi rok. Jej działanie formuje się, a z szeregiem wyzwań spotykamy się po raz pierwszy. Wielokrotnie stawaliśmy więc w obliczu ważnych decyzji kierunkowych, które budowały pozycję RDS w procesie decyzyjnym i dyskursie publicznym. Tylko silna Rada będzie bowiem ośrodkiem rzeczywistej współpracy stron dialogu. Dlatego angażowaliśmy się w spór nad budżetem państwa i strajk środowisk medycznych, organizowaliśmy debaty w sprawach edukacji i zdrowia, o kluczowych tematach rozmawialiśmy z prezydentem, panią premier i członkami Rady Ministrów. Cieszę się, że prezydent Andrzej Duda otworzył Pałac Prezydencki dla stron dialogu i zadeklarował wsparcie dla naszego gremium. Również Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z minister Elżbietą Rafalską na czele, wielokrotnie okazywało swoje szczególne zaangażowanie w prace Rady.

Rozwój Rady wymaga nowelizacji ustawy o RDS. Cieszę się, że przez ten rok udało się wypracować kierunki zmian potrzebnych do budowania jeszcze solidniejszych ram dialogu społecznego w naszym kraju. Pan prezydent przedstawi inicjatywę legislacyjną nowelizującą ustawę o RDS, której założenia wypracowali wspólnie wszyscy członkowie Rady. Mam nadzieję, że zostaną one w najbliższej przyszłości uchwalone.

Dużą satysfakcją jest także dobre zorganizowanie pracy w RDS. Zespoły problemowe pracują niemal codziennie, a owocem ich pracy są setki zmian w prawie. Sprawne procedowanie spraw, które podejmuje Rada, to zasługa osób zasiadających w poszczególnych zespołach oraz niewielkiego zespołu Biura RDS. Tym ludziom należy się szczególne uznanie.

Przed nami kolejny rok pracy nad rozwijaniem dialogu społecznego. To zadanie trudne, ale konieczne, bo dialog jest wartością samą w sobie. Bez rozmowy nie ma szans na porozumienie. Przejęcie przewodnictwa przez rząd będzie prawdziwym testem na podejście rządzących do dialogu. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że dialog w Radzie prowadzony jest dzięki aktywności partnerów społecznych. Przez ten rok wypracowaliśmy łącznie 32 uchwały, z czego 28 miało charakter dwustronny – uchwał strony pracowników i pracodawców RDS. Jedynie 4 uchwały zostały przyjęte wspólnie z rządem. Dlatego dobrze, że przewodniczenie w RDS obejmuje pani minister Elżbieta Rafalska, która zawsze rozumiała dialog i się w niego angażowała. Mam nadzieję, że to przewodnictwo sprawi, że dobra praktyka, którą widzimy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeniesie się na cały rząd. Tego nam wszystkim życzę, bo dialog to nasze wspólne zobowiązanie.

 Dr Henryka Bochniarz

Podsumowanie programu prac Rady Dialogu Społecznego Za okres przewodniczenia Henryki Bochniarz

Podsumowanie spotkań Przewodniczącej Henryki Bochniarz z Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego