Podsumowanie prac Rady Dialogu Społecznego za okres przewodniczenia Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej

Informacja Przewodniczącej RDS

Objęcie przewodnictwa w Radzie Dialogu Społecznego – w imieniu strony rządowej – pod koniec października 2017 r. traktowałam jako honor i ogromną odpowiedzialność. Mając świadomość, że ustrojowy charakter dialogu społecznego przyznany przez Konstytucję szczególnie mnie zobowiązuje, starałam się wykorzystać prowadzony na forum Rady dialog społeczny do efektywnego realizowania programu rządu tak, by istotne zmiany kierunków polityk państwa były objęte merytoryczną pracą Rady. Prowadząc aktywną politykę społeczną wiedziałam, że będzie to czas mojej intensywnej pracy. Mojej, i partnerów społecznych.

Cieszę się, że w czasie, gdy miałam zaszczyt przewodniczyć Radzie Dialogu Społecznego, udało się wyposażyć ją w dodatkowe kompetencje tak, by jako najważniejsza instytucja dialogu społecznego w Polsce mogła efektywniej realizować cele, do jakich została powołana. Przy akceptacji partnerów społecznych i strony rządowej, 19 lipca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, dzięki której Rada zyska dodatkowe, silne uprawnienia – do opiniowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, projektów strategii, programów oraz projektów innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów. Na mocy noweli Rada będzie także miała prawo do występowania do Sejmu i Senatu RP o umożliwienie przedstawienia informacji dotyczącej spraw o istotnym znaczeniu społeczno-gospodarczym.

Uczynienie partycypacji partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa jeszcze szerszą stanowi niewątpliwy dowód uznania przez stronę rządową roli partnerów społecznych w drodze do zwiększania sprawności struktur państwa. Jest czytelną deklaracją chęci pogłębionej współpracy z partnerami społecznymi w kreowaniu jasnej, przejrzystej polityki państwa. Inicjatywę tę należy ocenić jako akt demokratyzacji i uspołecznienia życia publicznego.

Dowodzi to również, że dialog społeczny w Polsce jest na stałe wpisany w program prac rządu i traktowany jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi w tworzeniu skutecznych polityk publicznych państwa. To przekonanie towarzyszy mi przez cały okres mojego przewodnictwa w Radzie.

Partnerom społecznym chciałabym podziękować za zaangażowaną i rzetelną pracę w Radzie, za wspólnie poniesiony na jej forum wysiłek na rzecz kreowania możliwie najlepszych dla kraju rozwiązań o doniosłym znaczeniu społecznym i gospodarczym.
Życzę wszystkim uczestnikom dialogu społecznego dalszej satysfakcjonującej, efektywnej współpracy, tak, by forum Rady Dialogu Społecznego niezmiennie pozostało miejscem konstruktywnej debaty o najważniejszych dla kraju sprawach, prowadzonej w celu osiągania porozumień sprzyjających harmonijnemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu Polski.

Elżbieta Rafalska
Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego

Całość informacji znajduje się tutaj: Informacja Przewodniczącej RDS