Ostatnia faza dyskusji nad budżetem państwa na kolejny rok.

Na posiedzeniu Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS o ustawie okołobudżetowej, zwolnieniach z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących; przeglądzie systemów kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Ustawa okołobudżetowa- niezachowane ustawowe terminy.

Na posiedzeniu Zespołu rozpatrzono tzw. „ustawę okołobudżetową”. Strona społeczna zwróciła mi.in. uwagę na fakt, że Rada Ministrów nie zachowała terminu i przyjęła projekt przed wydaniem opinii przez RDS, więc naruszyła zasadę konsultacji aktów prawnych. Strona społeczna wskazała również na wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem środków z Funduszu Pracy (FP) i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Ministerstwo Finansów wskazało, że „ustawa okołobudżetowa” została przyjęta przez Radę Ministrów i skierowana do Sejmu, jednak nie zamyka to drogi do wprowadzania poprawek w trybie parlamentarnym- sytuacja była wyjątkowa, która wynikała z harmonogramu prac parlamentarnych, aby przyjęcie tej ustawy nastąpiło do końca roku. Jednocześnie wskazali, że środki zgromadzone w FGŚP i FP są środkami publicznymi i nie ma racjonalnych przesłanek, aby te środki nie były wykorzystywane w pewnym zakresie na inne zadania.

Flisacy pienińscy zwolnieni z obowiązku prowadzenia kas rejestrujących.

Następnie rozpatrzono rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Generalnie zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zostanie przedłużony na okres 3 lat (2019-2021) przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie kryterium wysokości obrotu, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji). W zakresie zwolnień przedmiotowych, zaproponowano likwidację zwolnienia dla m.in. następujących czynności: transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta; usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich; usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni. Partnerzy społeczni zwrócili uwagę na niedbałość proceduralną, braki w OSR dot. podmiotów, które będzie obejmowała regulacja oraz brak danych dot. kwestii wykorzystywania kas rejestrujących w innych krajach członkowskich UE.

Wynagrodzenia w budżetówce.

Ministerstwo Finansów skierowało do Zespołu raport z „Przeglądu wydatków publicznych w obszarze kształtowania wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej (psb) – I etap: członkowie korpusu służby cywilnej”. System kształtowania wynagrodzeń obejmuje szeroki zakres podmiotowy i przedmiotowy. Istotą jest, aby w sposób analityczny oraz koncepcyjny stworzyć oceny i rekomendacje. Zespół będzie kontynuował prace nad przeglądem w listopadzie.