Okrągły Stół Dialogu Społecznego EFNI 2017

W dniu 29.09.2017 r. podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, odbył się Okrągły Stół Dialogu Społecznego z udziałem partnerów społecznych i strony rządowej.

W spotkaniu uczestniczyli: Henryka Bochniarz, Przewodnicząca RDS, Prezydent Konfederacji Lewiatan; Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wiceprzewodniczący Rady Dialogu: Dorota Gardias, Przewodnicząca FZZ; Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; Wojciech Warski, Przewodniczący Konwentu BCC. Członkowie RDS, Jacek Męcina oraz Jan Klimek.

Jacek Męcina, dokonał wprowadzenia, przypomniał sposób w jaki ewaluował dialog społeczny w Polsce. Postawił tezę, że poszerzenie jego przedmiotu z prawa pracy na ogólne kwestie społeczno-gospodarcze, spowodowało wzrost zaangażowania pracodawców w utrzymywanie stałego dialogu zarówno ze związkami zawodowymi, jak i rządem. RDS w obecnej formule instytucjonalnie dostosował się do konieczności zwiększenia zaangażowania i odpowiedzialności partnerów społecznych (np. poprzez rotacyjne przewodnictwo) a jednocześnie wyrównał szanse na równe traktowanie ze stroną rządową.

Prelegenci wskazywali, że dialog społeczny jest obowiązkowym elementem naszego ustroju, ponieważ wynika z Konstytucji.  Dialog nie toczy się tylko w Radzie, ale tez na szczeblu zakładowym i ponadzakładowym. Wskazano na potrzebę zwiększenia społecznej odpowiedzialność dialogu, poprzez promowanie tego zagadnienia w szkołach oraz wśród szerszej opinii publicznej. Dyskutowano na temat współpracy stron RDS na etapie konsultacji projektów legislacyjnych oraz realizacji przyjętych przez stronę społeczną uchwał.

W trakcie dyskusji odwołano się także do doświadczeń europejskich. Jan Klimek uznał, że doświadczenia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) pokazują, że nawet w zakresie jednej grupy, konsensus jest bardzo trudny do osiągnięcia a co dopiero kiedy rozmawiają ze sobą trzy strony. Jednak, dialog jest dziś potrzebny jak nigdy, bo świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek i powinniśmy się do tych zmian przygotowywać współpracując ze sobą. Musimy wspólnie zarządzać zmianą i dialog jest na to metodą.

 Źródło zdjęcia: Konfederacja Lewiatan