Nowy system oszczędzania

Oczekiwanym efektem wdrażanych regulacji jest istotne podniesienie bezpieczeństwa finansowego Polaków w okresie emerytalnym.

Projekt ustawy o Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) ma wpłynąć na zwiększenie stopy oszczędności oraz zmniejszenie luki w poziomie dochodów pomiędzy okresem aktywności zawodowej a okresem emerytalnym w gospodarstwach domowych oraz zwiększenie stopy inwestycji. Dodatkowo oczekuje się przyśpieszenia rozwoju lokalnego rynku kapitałowego przy jednoczesnej dużej skali importu inwestycji bezpośrednich i portfelowych z zagranicy.

Projekt zakłada utworzenie PPK dla wszystkich osób, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, jednocześnie umożliwiając osobom zatrudnionym możliwość zawieszenia oszczędzania w PPK. Uczestnicy programu będą mieli możliwość jednorazowego wykorzystania środków zgromadzonych w PPK na sfinansowanie wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub budynku mieszkalnego. Przewodniczono również możliwość wykorzystania części (do 25%) środków zgromadzonych w PPK w związku z trwałą niezdolnością do pracy lub poważnym zachorowaniem, bez obowiązku zwrotu wykorzystanych w tym celu środków. Uregulowano także kwestie związane z dziedziczeniem oraz zasady wypłaty środków zgromadzonych w PPK po osiągnięciu 60 roku życia.

Przewidywana w ustawie wysokość i struktura wpłat (składek) oraz zachęt fiskalnych:

– składka powitalna – 250 złotych, wypłaca na do końca 2020 r.

– składka podstawowa podmiotu zatrudniającego – 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

– składka podstawowa uczestnika – 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

– składka dodatkowa podmiotu zatrudniającego – do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

– składka dodatkowa uczestnika – do 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

– dopłata roczna – 240 złotych rocznie.

Jednym z podstawowych efektów proponowanego rozwiązania powinien być wzrost stopy oszczędności Polaków i zmiana ich struktury, co w pewnym zakresie może także sprzyjać poprawie międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto Polski, a także pośrednio wzrostowi stopy inwestycji i przyspieszeniu tempa wzrostu potencjalnego PKB gospodarki polskiej.

Projekt ustawy jest obecnie rozpatrywany przez Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych RDS.