Nowe świadczenie dla rodzin

Dnia 24 maja br. na posiedzeniu Zespołu budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS omówiono rządowy program „Dobry start”.

Projekt ma na celu ustanowienie zapowiedzianego przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego nowego świadczenia dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, które ma stanowić wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to wynosić będzie 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie będzie przyznawane raz w roku, do końca września. Wnioski będą mogły być składane od 1 lipca 2018 r. Gminy będą odpowiadać za wypłatę i przyjmowanie wniosków. Jeśli chodzi o koszty administracyjne to za jedną wypłatę przewiduje się 10 zł tj. 3% całej kwoty wypłaconego świadczenia z tego 80% powinno trafić bezpośrednio do osób bezpośrednio zajmujących się obsługą świadczenia.

Następnie rozpoczęto dyskusję dot. propozycji weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.), z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, oraz kwoty zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092).

Propozycje podlegających ustawowej weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych

1. Wysokość kryterium dochodowego
Proponuje się, aby wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku
rodzinnego pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiły:
– kryterium dochodowe ogólne – 674 zł,
– kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.
Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym
jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku
opiekuńczego.
Proponuje się, aby wartość kryterium dochodowego uprawniającego do jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka pozostała na obecnie obowiązującym poziomie
i od 1 listopada 2018 r. wynosiła 1 922 zł.

2. Kwoty świadczeń rodzinnych
Proponuje się, aby kwoty następujących świadczeń rodzinnych podlegających ustawowej
weryfikacji uległy podwyższeniu i od 1 listopada 2018 r. wynosiły:
– zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł),
– specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 100 zł).

Proponuje się, aby kwoty następujących świadczeń rodzinnych podlegających ustawowej
weryfikacji pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiły:
– zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia – 95 zł,
– zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia
– 124 zł,
– zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia
– 135 zł,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego – 400 zł,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł nie więcej
niż 386 zł/273 zł nie więcej niż 546 zł1,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego:
– do 5. roku życia – 90 zł,
– powyżej 5. roku życia do ukończenia 24 roku życia – 110 zł,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania:
– na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się
szkoła – 113 zł,
– na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się
szkoła – 69 zł,
– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000 zł,
– świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł.

Proponuje się, aby kwota zasiłku pielęgnacyjnego podlegającego ustawowej weryfikacji
uległa podwyższeniu i od 1 listopada 2019 r. wynosiła 215,84 zł (wzrost o 31,42 zł).

II. Propozycja podlegającej ustawowej weryfikacji kwoty zasiłku dla opiekuna
Proponuje się, aby kwota zasiłku dla opiekuna uległa podwyższeniu i od 1 listopada 2018 r.
wynosiła 620 zł (wzrost o 100 zł).