Młodzi o dialogu społecznym

W dniach 11-12 kwietnia 2018 r. odbyła się Konferencja Forum Młodych NSZZ „Solidarność” „Młodzi w dialogu – Dialog o młodych”.

Podczas Forum przeprowadzono szereg dyskusji panelowych, w których wzięli udział młodzi członkowie NSZZ „Solidarność” oraz zaproszeni goście. Wśród tematów znalazły się: rola związków zawodowych we współczesnej gospodarce, możliwości zmian w ruchu związkowym, wizerunek związków zawodowych, współpraca z organizacjami studenckimi, a także o problematyka młodych osób na rynku pracy, możliwe działania na rzecz poprawy tej sytuacji oraz tematyka młodych osób na rynku pracy w pracach Rady Dialogu Społecznego (RDS).

Podczas drugiego dnia konferencji odbyła się dyskusja panelowa:

Dialog społeczny wobec młodych. Czy w dialogu istnieje przestrzeń do dyskusji o problemach młodych osób?

W panelu wzięli udział:

– Agnieszka Lenartowicz-Łysik – Doradca Społeczny Prezydenta RP

– Andrzej Kuchta, członek Zespołu ds. prawa pracy RDS, członek RDS

– Sławomir Adamczyk, członek Zespołu ds. prawa pracy RDS

– Jakub Gontarek ekspert Konfederacji Lewiatan

Dyskusję moderowała Ksenia Ulanowicz- Sienkiel – Sekretarz Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”

O czym dyskutowano ?

  • Słowo dialog jest wymieniane przez wszystkie przypadki, jednak wciąż występuje problem z dookreśleniem jego wymiernych korzyści. Dialog społeczny i jego rola.
  • Młodzi ludzie w dialogu.
  • Główne problemy młodych na rynku pracy.
  • Strategia młodzieżowa.
  • Dialog na poziomie Unii Europejskiej.

„Istnieje przestrzeń do dyskusji o problemach młodych w przestrzeni społeczno-politycznej”

Agnieszka Lenartowicz-Łysik od 22 października 2015 r., bierze udział w Radzie Dialogu Społecznego z głosem doradczym, jako przedstawiciel Prezydenta RP. Odpowiadając na pytanie- Czy istnieje przestrzeń do dyskusji o problemach młodych w przestrzeni społeczno-politycznej?- powiedziała, że TAK, trzeba dać młodym przestrzeń do mówienia. Zachęciła do wzięcia udziału w panelu Kancelarii Prezydenta dot. młodych, który odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. na Stadionie Narodowym.

„Rewolucja 4.0 wyzwaniem na pracowników i pracodawców”

Jakub Gontarek ekspert Konfederacji Lewiatan, przypomniał że w ramach RDS funkcjonują nie tylko dwie strony, ale także strona rządowa, która powinna wsłuchać się w  głos partnerów społecznych. W RDS została przyjęta uchwała rekomendująca rozwiązania w zakresie kształcenia zawodowego i Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które powinny być uwzględnione przez stronę rządową. Zerwijmy ze stereotypem przed 1989 r. teraz problemem jest zmierzenie się z rynkiem pracownika, elastycznymi formami zatrudnienia, szybkimi zmianami pracy, rewolucją 4.0. i przekwalifikowaniem się pracownika. Są to wyzwania zarówno, dla pracowników oraz pracodawców, którzy powinni działać wspólnie, inicjując działania ze szkołami, transfer wiedzy międzypokoleniowej i szybsze wejście młodych na rynek pracy.

 „RDS to dialog młodych a nie o młodych”

Andrzej Kuchta jest członkiem Zespołu prawa pracy RDS w ramach którego pracowano nad tematami dotyczącymi młodocianych pracowników (zmiana definicji pracownika młodocianego, zniżki dla młodocianego na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego). W RDS wypracowano wiele istotnych zmian, które dotyczą młodych pracowników, np. minimalna stawka godzinowa, ozusowanie umów cywilnoprawnych. likwidacja syndromu pierwszej dniówki, zmiany dotyczące pracowników tymczasowych (sytuacja kobiet w ciąży), likwidacja zapisu o minimalnym wynagrodzeniu w pierwszym roku pracy.

„Polityka młodzieżowa- potrzebna od zaraz?”

Uczestnicy debaty wskazali na obecnie realizowany program UE gwarancje dla młodzieży (zobowiązanie wszystkich państw członkowskich do zagwarantowania, by wszyscy młodzi ludzie do 25. roku życia mieli dostęp do: dobrych jakościowo ofert pracy; kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego). Dodatkowo zwrócono uwagę na potrzebę rozpoczęcia prac nad krajową polityką młodzieżową. Wydaje się, że ta pozycja mogłaby zostać zaaprobowana przez wszystkich partnerów społecznych. Jednak to młodzi, powinni być inspiratorami zmian. Może być to proces długotrwały, ale małymi krokami, trzeba budować tą obecność.

 „Dialog na poziomie UE, nic o  nas bez nas”

Sławek Adamczyk członek Zespołu prawa pracy RDS oraz Europejskiego Komitetu Dialogu Społecznego, powiedział, że jako związek zawodowy brali udział od początku w poszerzeniu UE, jednak nie są ślepo zapatrzeni w trendy europejskie, ale także egzekwują pewne założenia, mają wpływ na procesy, które zapadają na poziomie UE. Podkreślił rolę najnowszego porozumienia podpisanego w ramach europejskiego dialogu społecznego dot. aktywnego starzenia- active aging. Mamy pewne wyzwania demograficzne w kwestii całej UE. Chodzi o wykorzystanie potencjału osób, które schodzą z rynku pracy. W ramach RDS będziemy szukać konkretnych rozwiązań, korzystnych dla pracowników i polskiej gospodarki. Powinno się inwestować w młodych pracowników i promować uczenie się przez całe życie. Istnieje potrzeba określenia systemowej strategii inwestowania w ludzi młodych. Kapitał ludzki jest bardzo istotny, wiele kluczowych spraw będzie się rozstrzygać na poziomie europejskim, dlatego trzeba tam reprezentować interesy polskich pracowników.