Ministerstwo Finansów na RDS o projekcie założeń budżetu państwa na rok 2019

W dniu 28 czerwca 2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej podczas, którego Przedstawiciele Ministerstwa Finansów przedstawili m.in. informację dotyczącą założeń projektu budżetu państwa oraz kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019.

Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów omówił główne elementy założeń projektu budżetu państwa, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 8 czerwca 2018 r. Powiedział, że wzrost PKB w latach 2018-2019 powinien wynosić 3,8 %, podstawowym czynnikiem wzrostu będzie popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych, a także wzrost udziału inwestycji w tworzeniu PKB. Przewiduje się, że w 2018 roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się o 1,7 %, a w roku 2019 o 0.5%, co pozwoli na dalsze systematyczne zmniejszanie stopy bezrobocia. Przewiduje się, że na koniec roku 2018 stopa bezrobocia spadnie do 6,2 %, natomiast na koniec 2019 rok do 5,6 %. Dobra sytuacja będzie sprzyjać wzrostowi wynagrodzeń w 2019 roku nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 5,6%. Oczekuje się, że w 2018 i 2019 roku kontynuowane będą pozytywne zmiany w zakresie dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, do czego przyczynia się również Program 500+. Dodał, że wskaźnik inflacja w 2018 i 2019 roku powinien ukształtować się na poziomie 2,3% rocznie. Podkreślił, że przyjęte założenia wynikają z obecnej sytuacji gospodarczej.

Minister Finansów odniósł się do kwestii kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019. Kwota bazowa w sferze budżetowej nie wzrośnie, jednak nastąpi wzrost z funduszu wynagrodzeń o 2,3%.

Partnerzy społeczni w przebiegu dyskusji zwrócili uwagę m.in. na kwestie związane z dynamiką inwestycji, brakiem obniżania stawek VAT. Strona pracodawców oceniła, że przedstawione wskaźniki makroekonomiczne wydają się realistyczne. Strona pracowników wskazała na narastający niepokój i niezadowolenia z sytuacji płacowej pracowników zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej.

Następnie Członkowie Rady Dialogu Społecznego przeprowadzili dyskusję na temat zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2019 r.

Henryk Nakonieczny NSZZ „Solidarność” poinformował, że strona społeczna nie uzgodniła wspólnego stanowiska pomimo wnikliwej i pogłębionej debaty podczas wspólnego posiedzenia zespołu ds. ubezpieczeń społecznych i zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych dotyczącego ww. kwestii. Wskazywano, że strona społeczna nie ma realnego wpływu na wysokość wskaźnika podawanego przez rząd.

Przewodnicząca Rady Elżbieta Rafalska wskazała, że „koszt waloryzacji wyniesie ponad 6 mld 860 mln zł.”

Minister Marcin Zieleniecki powiedział, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent z FUS nie jest instrumentem, który służy zwiększaniu tych świadczeń, to mechanizm, który ma dostosować wysokość rent i emerytur do zmienionego otoczenia ekonomicznego.

W kolejnej części posiedzenia Minister Zdrowia Łukasz Szumowski omówił obecną sytuację w ochronie zdrowia. Zaznaczył, że nakłady na ochronę zdrowia w II połowie roku wzrosną o 1,5 mld zł.

Partnerzy społeczni podczas debaty zwrócili uwagę na m.in. kwestię finansowania zmian w ochronie zdrowia, problem długich kolejek pacjentów, weryfikację sieci szpitali.

Minister Zdrowia podkreślił, że realna dyskusja na temat funkcjonowania sieci szpitali będzie możliwa dopiero jesienią tego roku. Powiedział, że „działania długofalowe są słabo dostrzegalne wśród przeciętnych Polaków.” Zwrócił uwagę, że zadania Ministerstwa Zdrowia powinny być nastawione na zmniejszenie kolejek, poprawę dostępu do świadczeń i informacji.

Prezes NFZ Andrzej Jacyna odniósł się do kwestii zmian w POZ, które mają wejść od 1 lipca 2018 r. i powiedział, że rozmowy z pracodawcami były trudne i nie ustalono zasad finansowania świadczeń do końca tego roku.