Europejski wymiar dialogu społecznego

W dniach 18 do 19 września 2019 r. w Gdańsku odbyło się Seminarium współorganizowane przez Radę Dialogu Społecznego oraz Eurofound. Tematem Seminarium było wsparcie budowania zaangażowania oraz udziału partnerów społecznych w trójstronnym kształtowaniu polityki publicznej.

Eurofound jest agencją trójstronną UE zapewniająca wiedzę, która pomaga kształtować politykę społeczną, politykę zatrudnienia oraz politykę rynku pracy. Seminarium było częścią projektu, którego celem jest wsparcie pracy partnerów społecznych i strony rządowej w zakresie promowania dialogu społecznego i ich wspólnych starań na rzecz dalszego wzmocnienia dialogu społecznego na poziomie UE i krajowym. Pierwsze Seminarium odbyło się w Rydze w dniach 2-3 lipca 2019 r., debata obejmowała zagadnienia związane z dialogiem branżowym. Kolejne w Gdańsku było poświęcone dialogowi trójstronnemu i kształtowaniu polityki publicznej.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci ze strony pracowników/pracodawców/rządu z Polski, Grecji, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Litawy, Łotwy i Estonii oraz Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Organizacji Pracy, BusinessEurope oraz SMEunited.

Kilka tematów, które były poruszone podczas Seminarium:

– pozytywne i negatywne elementy efektywnego dialogu na poziomie krajowym, oraz próba wypracowania rekomendacji dla państw członkowskich w tym zakresie;

– pozytywne i negatywne elementy związane ze skutecznym zaangażowaniem się w kształtowanie polityki publicznej w tym w Semestr Europejski oraz jakie elementy należy potraktować jako priorytetowe;

– jakie działania mogą podjąć organizacje i instytucje, które uczestniczyły w Seminarium;

– jakie działania powinny zostać podjęte na poziomie krajowym oraz europejskim;

– rola Eurofound we wspieraniu partnerów społecznych.

Rekomendacje wypracowane podczas Seminarium znajdą się w dokumencie opublikowanym przez Eurofound w listopadzie br. Zachęcamy do zapoznania się z dotychczasowymi raportami i analizami, które zostały opracowane przez Eurofound i Międzynarodową Organizację Pracy.