Zmniejszenie zatrudnienia w sferze budżetowej

W dniu 21 września 2020 r. Zespół problemowy ds. usług publicznych RDS dyskutował nad rozwiązaniami związanymi ze zmniejszeniem zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz urzędach obsługujących członków Rady Ministrów. W spotkaniu stronę rządową reprezentowali: Pan Paweł Szrot- Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Iwona Michałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Możliwość przeprowadzenia redukcji zatrudnienia oraz możliwość zmiany warunków pracy pracowników administracji rządowej została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695). Mechanizm, o którym mowa w tarczy antykryzysowej został uruchomiony Uchwałą Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia br. w sprawie wypracowania rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym wywołanym COVID-19. 

Wedle treści przyjętej Uchwały „Rząd zobowiązał Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do uzgodnienia z właściwymi członkami Rady Ministrów rozwiązań związanych ze zmniejszeniem zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz urzędach obsługujących członków Rady Ministrów. Działania dotyczące zmniejszenia zatrudnienia wiążą się z negatywnymi skutkami gospodarczymi wywołanymi przez pandemię COVID-19, które wpływają na wzrost deficytu budżetu państwa”. Podstawę do przygotowania kierunkowego rozporządzenia stanowić mają potrzeby budżetu państwa oraz konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania administracji rządowej.

Na poniedziałkowym posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS Pan Paweł Szrot, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawił informację na temat stanu wykonania przedmiotowej Uchwały. Od 26 sierpnia br. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prowadzi w Ministerstwach wspólny przegląd merytoryczny zatrudnienia w celu optymalizacji i zwiększenia efektywności działania z przedstawicielami właściwych resortów i instytucji. Celem przeglądu jest określenie maksymalnych oszczędności dla budżetu państwa przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej ochrony miejsc pracy dla zatrudnionych w urzędach administracji rządowej. Według przyjętych założeń redukcja zatrudnienia ma zostać ograniczona do pracowników 21 Ministerstw oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ma obejmować przede wszystkim osoby, które nabyły już prawa emerytalne. Zapowiedziano również likwidację dostępnych wakatów. Zwalnianym pracownikom będzie przysługiwać 9-miesięczna odprawa wynikająca zarówno z przepisów tarczy, jak i Kodeksu Pracy. Warunkiem wypłaty tak wysokich odpraw jest co najmniej 20 letni staż w administracji. Efektem zakończonych działań będzie kompleksowa strategia określająca termin zrealizowania obowiązku zmniejszenia zatrudnienia oraz termin przedstawienia informacji o realizacji Uchwały Prezesowi Rady Ministrów. Koniec prac nad rozporządzeniem przewidziano na październik 2020 r.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele związków zawodowych wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec pominięcia partnerów społecznych przy pracach nad rozporządzeniem, wskazując jednocześnie, że reforma zatrudnienia powinna być poprzedzona wnikliwą analizą rzeczywistego zapotrzebowania na kadrę w porozumieniu ze wszystkimi stronami dialogu.

W wyniku dyskusji strona społeczna zdecydowała o wypracowaniu wspólnego stanowiska w sprawie redukcji zatrudnienia w administracji rządowej oraz możliwości wprowadzenia ograniczeń skutkujących mniej korzystnymi warunkami zatrudnienia pracowników niż wynikające z podstawy nawiązania stosunków pracy.