Wspólne posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS i doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS.

W dniu 12 września 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się wspólne posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS oraz doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych RDS pod przewodnictwem Lubomira Jurczaka, BCC i Marka Kowalskiego, Konfederacja Lewiatan.

W spotkaniu uczestniczyli Pan Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz reprezentanci Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Najwyższej Izby Kontroli i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na posiedzeniu kontynuowano dyskusję na temat kryteriów pozacenowych w zamówieniach na zakup leków oraz zmian ustawy o działalności leczniczej w zakresie art. 54. Referującymi w tej części posiedzenia były dwie organizacje: Pracodawcy RP oraz Konfederacja Lewiatan.

W dalszej części spotkania poruszono kwestię polityki lekowej w ujęciu jakości w ochronie zdrowia.

Następnie odbyła się dyskusja w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS oraz Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Stanowisko zostanie sporządzone w formie zapytania kierowanego przez Radę Dialogu Społecznego do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła. Ponadto wspólnie uzgodniono wypracowanie roboczej wersji dobrych praktyk w zakresie pozacenowych kryteriów na zakup leków.

Po wspólnym posiedzeniu połączonych Zespołów odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS, w którym wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju. Celem dyskusji było omówienie projektu stanowiska w sprawie nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw.