Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego po nowelizacji. Sukces czy porażka?

W dniu 25 października 2018 roku w siedzibie Business Centre Club odbyła się konferencja, poświęcona dyskusji na temat nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

W konferencji udział wzięli Pan Zbigniew Żurek – Wiceprezes BCC, przewodniczący Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS, Pani Edyta Doboszyńka – Dyrektor Generalny ZRP oraz Pan Andrzej Radzikowski – Wiceprzewodniczący OPZZ.

19 lipca 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Zarekomendowane zmiany zostały zaakceptowane przez wszystkie strony Rady Dialogu Społecznego. Nowe regulacje zakładają poszerzenie katalogu kompetencji Rady, udoskonalenie rozwiązań organizacyjnych oraz wzmocnie roli Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

Nowela ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Sukces czy Porażka? 

Uczestnicy konferencji jednomyślnie poparli potrzebę dalszych prac nad rozwojem dialogu społecznego w Polsce oraz konieczność dalszych zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego.

Zdaniem Zbigniewa Żurka, Wiceprezesa BCC wprowadzone zmiany są dużym sukcesem. Istotnie rozszerzono katalog uprawnień zastrzeżonych do realizacji w ramach dialogu autonomicznego strony pracowników i strony pracodawców Rady o opiniowanie projektów strategii, projektów programów oraz projektów innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów oraz jej członków, przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej członków. Wzmocniono Radę organizacyjnie, udało się także przekonać rząd do znacznego podniesienia środków finansowych przeznaczanych na funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Dzięki temu nastąpi wzmocnienie i usprawnienie prowadzenia dialogu zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym.

Andrzej Radzikowski, Wiceprzewodniczący OPZZ  powiedział, że idea nowelizacji jest krokiem w dobrą stronę, a proponowane zmiany zostały wypracowane w konsensusie.  Ostatnio trudno jednak mówić o właściwym wypełnianiu podstawowej roli Rady Dialogu Społecznego jaką jest przyczynianie się do rozładowywania napięć społecznych celem uniknięcia konfliktów poprzez prowadzenie dialogu i negocjacji. Podkreślił, że współpraca ze stroną rządową ogranicza się głównie do przekazywania informacji.

Edyta Doboszyńska, Dyrektor Generalny ZRP stwierdziła, że zmiany w ustawie wypełniają większość postulatów partnerów społecznych. Dodała, że obserwowany jest rozwój dialogu regionalnego i otwarcie na kontekst europejski. Należy teraz zadbać o praktyczne wykorzystanie wprowadzonych regulacji.