Temat Polityki Lekowej Państwa na lata 2018-2022 i projektu ustawy Prawo Oświatowe na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS

W dniu 7 sierpnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów.

Pierwszą część posiedzenia zdominował temat Polityki Lekowej Państwa na lata 2018-2022.
10 lipca br. resort zdrowia skierował do konsultacji dokument Polityka Lekowa Państwa, który określa priorytety działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018-2022. Strategiczne cele dokumentu przedstawił na posiedzeniu Wiceminister Zdrowia Marcin Czech, odpowiedzialny w resorcie za politykę lekową i farmację. Polityka lekowa państwa ma za zadanie zapewnienie pacjentom szerokiego dostępu do skutecznych i bezpiecznych leków oraz przejrzystego i racjonalnie działającego systemu refundacji leków, który jednocześnie wspiera aktywności inwestycyjne na terenie Polski oraz rozwój polskiej gospodarki – wyjaśniał Minister Czech. Dodał, iż cele strategiczne dokumentu wpisują się w dążenia Światowej Organizacji Zdrowia w odniesieniu do polityk lekowych.

Główne cele i filary polityki lekowej wg WHO

Cele:

  1. Dostępność – równość w dostępie i przystępność najpotrzebniejszych leków.
  2. Jakość – jakość, bezpieczeństwo i skuteczność wszystkich leków.
  3. Racjonalne stosowanie wszystkich leków – promowanie efektywnego kosztowo użycia leków przez pracowników służby zdrowia i pacjentów.

Główne Filary: Dostępność leków, finansowanie, system dystrybucji, uregulowania prawne, racjonalne stosowanie leków, badania leków, edukacja uczestników systemu, monitorowanie i ocena polityki lekowej.

Strategiczne cele, które wynikają bezpośrednio z Polityki Lekowej Państwa na lata 2018-2022:

  1. Profilaktyka pierwotna zakłada rozszerzenie dostępu do szczepień ochronnych w celu zmniejszenia zapadalności na choroby zakaźne. Poszerzenie listy refundacyjnej o szczepienia przeciwko grypie dla populacji powyżej 65 r.ż.
  2. Dostępność rynkowa – celem jest zapewnienie bezpiecznych i skutecznych leków dostępnych w odpowiednim miejscu i czasie.
  3. Dostępność refundacyjna – systematyczne poprawianie stanu zdrowia populacji dzięki optymalizacji wydatków publicznych.
  4. Przemysł farmaceutyczny – wzmacnianie i sukcesywny rozwój potencjału sektora farmaceutycznego w Polsce.
  5. Lekarze, pielęgniarki i farmaceuci – uzyskanie jak najlepszego efektu zdrowotnego poprzez racjonalizację leczenia farmakologicznego, skuteczny nadzór oraz efektowna współpraca lekarzy i farmaceutów.
  6. Systemy informacyjne – wykorzystanie systemów informacyjnych do podnoszenia efektywności systemu ochrony zdrowia.

Minister zapewnił, iż dokument posiada formalne poparcie ze strony rządu.

W drugiej części spotkania partnerzy podjęli próbę wypracowania materiału dotyczącego działań rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa. Rekomendacje Zespołu zostaną zaprezentowane na najbliższym posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego. Zdecydowano, iż punktem odniesienia do dalszej dyskusji będą rekomendacje wypracowane przez Grupę roboczą ds. europejskiego dialogu społecznego dotyczące porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych w zakresie aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego z dnia 8 marca 2017 r. Organizacje zobowiązały się by w terminie do 20 sierpnia br. przekazać uwagi w tym zakresie.

Ostatnim punktem porządku obrad był temat projektu zmiany ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, podczas którego przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej omówili główne elementy założeń projektowanej ustawy. Dokument z 26 czerwca br. zakłada m.in. zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych, praktycznej nauce zawodu w tym kształceniu młodocianych, we współpracy szkół z pracodawcami, egzaminach zawodowych, awansie zawodowym uwzględniającym nauczycieli polonijnych.

Uzgodniono, iż temat nowelizacji ustawy będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS w dniu 30 sierpnia br.