Strona społeczna negatywnie o systemie wynagradzania nauczycieli.

Partnerzy społeczni negatywnie ocenili rozporządzenie Minister Edukacji Narodowej o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z dnia 26 marca br. Domagają się rzeczywistych negocjacji wynagrodzeń z udziałem Premiera Morawieckiego oraz spełnienia deklaracji Minister Anny Zalewskiej dotyczących wzrostu płac nauczycieli w latach 2019-2020.

W dniu 11 kwietnia br. na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej informował o założeniach rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Środki na podwyżki dla nauczycieli w roku 2018 zostały zagwarantowane w ustawie budżetowej, w powiększeniu subwencji oświatowej i jednocześnie poprzez ustalenie kwoty bazowej. Przewidywany 5% wzrost wynagrodzeń został powiększony o kwotę wynikającą z likwidacji dodatku mieszkaniowego tworząc ostatecznie wartość 5,35%. W kolejnych latach również nastąpi 5% wzrost płac co oznacza całkowity wzrost o ok. 15,8 % do 2020 roku zgodnie ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Minister podkreślił, że wzrost subwencji oświatowej nastąpił z uwzględnieniem różnych współczynników w tym niżu demograficznego. Dodał, że 15% wzrost wynagrodzeń w ciągu 3 kolejnych lat spełnia postulaty społeczne i obietnice rządu.

Uwagi partnerów społecznych dotyczyły m.in.: wzrostu wynagrodzeń nauczycieli rozłożonego w czasie, terminu wdrożenia i realnego wzrostu podwyżek oraz wydłużenia awansu zawodowego nauczycieli. Strona społeczna wskazuje, iż zmiany płacowe od kwietnia br. oznaczają w praktyce wzrost wynagrodzeń o 3,75% w 2018 roku i 14,4% w latach 2018-2020. Ponadto podkreślono, iż wzrost subwencji oświatowej nie pokrywa deklarowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

Partnerzy społeczni domagają się rozmów z udziałem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej na temat wypracowania rzeczywistych podwyżek płac nauczycieli w roku 2019, powiązania płacy ze wzrostem gospodarki i zwiększenia udziału płacy zasadniczej w wynagrodzeniu łącznym.

Zdecydowano, iż wnioski z posiedzenia zostaną skierowane do Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.