Strategia ,,5G dla Polski” – nowy standard komunikacji bezprzewodowej

W dniu 5 marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Andrzeja Malinowskiego Prezydenta Pracodawców RP z udziałem Pana Marka Zagórskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Członkowie Zespołu dyskutowali na temat projektu Strategii „5G dla Polski” oraz projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Wiceminister Marek Zagórski przedstawił założenia projektu „Strategii 5G dla Polski”, korzyści z niej wynikające oraz narzędzia i planowane działania w tym zakresie. Strategia „5G dla Polski” jest narzędziem umożliwiającym efektywne wdrażanie sieci 5G w Polsce, zapewniając obywatelom dostęp do nowym technologii, a przedsiębiorcom, działającym na naszym rynku, skuteczną przewagę konkurencyjną. Projekt wpisuje się w strukturę krajowych dokumentów strategicznych. Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej nowej generacji na rzecz osiągnięcia celów jednolitego rynku cyfrowego oraz realizującym cele zawarte w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Strategia 5G dla Polski obejmuje okres do 2025 r. i jest dokumentem wpisującym się w sektorową Strategię Sprawne Państwo. Jej celem jest również wypełnienie inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej stworzenia planu działań w procesie wdrażania i uruchamiania sieci 5G na terenie Unii Europejskiej.

Ministerstwo Cyfryzacji po przeprowadzeniu konsultacji zadeklarowało przekazanie członkom Zespołu ostatecznej wersji dokumentu wobec, której partnerzy społeczni podejmą próbę wypracowania wspólnego stanowiska.

W kolejnej części spotkania przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przedstawili założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Strona społeczna została poproszona o wyrażenie zdania wobec propozycji zniesienia opłaty targowej. Uzgodniono, że poszczególne organizacje przedstawią swoje opinie do projektu i na ich podstawie zostanie przygotowany wspólny projekt stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Zespołu.