Rozpoczęcie debaty o reformie onkologii

Ministerstwo Zdrowia uruchamia pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej

Od stycznia 2019 roku w województwie świętokrzyskim i dolnośląskim rusza pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej. W ramach pilotażu ma zostać przetestowana jakość i efektywność nowego modelu organizacji opieki onkologicznej.

W dniu 8 stycznia 2019 roku odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS poświęcone w całości pilotażowi opieki nad pacjentem w ramach sieci onkologicznej. W spotkaniu wziął udział Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Dr. hab. n. med. Adam Maciejczyk -Przewodniczący zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Punktem wyjścia do dyskusji było przedstawienie stanowiska strony społecznej Podzespołu z dnia 13 listopada 2018 roku, w którym wnioskowano o:

  • zmianę założeń projektu i skonstruowanie go w sposób zapewniający miarodajność oraz obiektywizm w ocenie rezultatów;
  •  uwzględnienie standardu postępowania klinicznego w oparciu o evidence based medicine;
  • oraz przedstawienie uzasadnienia dla kosztów oraz transparentne finansowanie pilotażu.

Partnerzy społeczni dodali, iż w ostatecznej wersji rozporządzenia z grudnia 2018 roku, które dało podstawę do uruchomienia pilotażu nie rozstrzygnięto m.in. jakie będzie źródło finansowania pilotażu i jakie będą rodzaje świadczeń ujętych w planie finansowym NFZ, jaki jest harmonogram – kolejność i termin realizacji istotnych dla pilotażu zdarzeń oraz jak zapewniony zostanie obiektywizm i miarodajność oceny wyników pilotażu.

Minister Sławomir Gadomski podkreślał, że celem pilotażu jest przede wszystkim obserwacja czy polski model organizacyjny systemu ochrony zdrowia umożliwi skuteczne wdrożenie nowych procedur w ramach sieci onkologicznej.

Uzgodniono kontynuację dyskusji na kolejnym posiedzeniu Podzespołu.