RDS o systemie oświaty

Dnia 8 maja 2019 r. w CPS Dialog w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Pani Doroty Gardias.

Głównym tematem posiedzenia była dyskusja na temat zmian systemowych w oświacie. W trakcie dyskusji podsumowano negocjacje płacowe prowadzone pomiędzy stroną rządową, a nauczycielskimi związkami zawodowymi. Partnerzy społeczni podkreślili, iż konieczne są dalsze rozmowy w ramach Rady Dialogu Społecznego na temat nowych rozwiązań w oświacie, wykraczające poza dyskusję nad postulatem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty. Ostatecznie uzgodniono, że na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego nastąpi doprecyzowanie projektu uchwały strony społecznej RDS w sprawie przedłużającego się kryzysu społecznego w związku z sytuacją w oświacie, która określi koncepcję przebiegu dalszych rozmów. Jednocześnie uzgodniono, że dyskusja na temat Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022 – art. 16 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, odbędzie się na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS dnia 10 maja br.