RDS o Konwencji klimatycznej w Katowicach – COP24

W dniu 25 kwietnia 2018 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z gościnnym udziałem Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka poświęcone 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24), której gospodarzem jest Polska. Posiedzenie w imieniu Przewodniczącej Rady Pani Minister Elżbiety Rafalskiej poprowadził Pan Piotr Duda Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Rozpoczynając dyskusję Pan Andrzej Malinowski Wiceprzewodniczący Rady Przewodniczący Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS poinformował o podjęciu prac zmierzających do wypracowania wspólnego stanowiska rządu i strony społecznej w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej w związku z konferencją COP24 w Katowicach. Zaapelował do strony rządowej o pilne podjęcie działań w tym zakresie. Wyraził nadzieję, że COP24 będzie dla Polski wizerunkowym wsparciem na arenie międzynarodowej, a Polska, jako wspólnota narodowa skoncentruje się na realizacji wspólnych międzynarodowych celów. Wyraził oczekiwanie, że Polska zostanie ukazana, jako kraj o szerokich doświadczeniach transformacji ustrojowej i gospodarczej, o dużej wrażliwości klimatycznej. Ponadto zostaną przedstawione Polskie doświadczenia w prowadzeniu dialogu społecznego. Natomiast dopełnieniem przedstawionych oczekiwań ma być wspólne stanowisko Rady Dialogu Społecznego w tej sprawie.

Pan Minister Henryk Kowalczyk powiedział, że najważniejszym celem tegorocznej Konferencji w Katowicach jest przyjęcie pełnego pakietu implementującego Porozumienie paryskie z 2015 r.. Pakiet implementacyjny to zestaw procedur i wytycznych niezbędnych do praktycznego wdrożenia mechanizmów przewidzianych w Porozumieniu paryskim. Rolą Prezydencji COP24 będzie przewodniczenie obradom plenarnym Konferencji Stron, a także pełnienie roli pośrednika w przypadku rozbieżnych stanowisk Stron konwencji. COP24 będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń dotyczących procesu transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej, aby pomóc w szybszym zbudowaniu w krajach rozwijających się instytucji wspierających realizację w nich własnych polityk zrównoważonego rozwoju.

Pan Minister Henryk Kowalczyk podkreślił, że niezbędny jest aktywny udział parterów społecznych w COP24, w szczególności w wydarzeniach związanych ze zrównoważoną transformacją; informowania o tym wydarzeniu i priorytetach polskiej prezydencji na forach właściwych organizacji międzynarodowych; przekazywania do prezydencji informacji o oczekiwaniach, potencjalnych pomysłach i inicjatywach przedmiotowych organizacji. Pan Minister powiedział, że „liczy na współpracę partnerów społecznych również przy tworzeniu wspólnego stanowiska, które ma szansę być zatwierdzone podczas Konferencji.”

Partnerzy społeczni zadeklarowali gotowość do prac nad wypracowaniem wspólnych rozwiązań. Zwrócono uwagę, że wyznaczone przez stronę rządową ramy powinny być elastycznie i powinny uwzględniać przedstawione przez stronę społeczną postulaty.

W kolejnej części posiedzenia Pan Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przedstawił działania Ministerstwa w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Podkreślił, że wydatki z budżetu państwa na świadczenia w 2017 r. wynosiły ponad 16 mld zł. Natomiast pomoc udzielana jest w różnej formie m.in. zasiłków, świadczeń, rent, dotacji, miejsc opieki dziennej i całodobowej oraz zajęć skierowanych do tej grupy osób. Omówił postulaty podpisanego porozumienia strony rządowej oraz przedstawicieli środowiska osób niepełnosprawnych w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych.

Uzgodniono, że przedstawiciele Prezydium strony społecznej Rady skierują wspólny apel w powyższej sprawie.

Podczas posiedzenia Rada przyjęła następujące Uchwały:

  • Uchwałę nr 58 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Postulatów do nowej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych w zakresie tzw. zamówień klasycznych;
  • Uchwałę nr 59 wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania trójstronnego zespołu do spraw prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich