Postulaty do noweli ustawy o RDS

W dniu 18 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Spotkaniu przewodniczył Zbigniew Żurek, Business Centre Club. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie dyskusji nad założeniami do nowelizacji (nowej) ustawy o Radzie Dialogu Społecznego oraz wypracowanie procedur i sposobu obradowania na forum Zespołu. 

Podjęcie prac nad założeniami do nowelizacji ustawy wypełnia zobowiązanie wynikające z programu prac Rady na 2019 rok, w którym założono „Ocenę i perspektywy funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce – wypracowanie zmian, w tym Ustawy o RDS – wzmacniających mechanizmy dialogu społecznego i udział partnerów społecznych w procesie legislacyjnym”. Prezydium Rady Dialogu Społecznego zdecydowało, iż realizacja punktu będzie odbywać się na forum Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu Społecznego.

W trakcie dyskusji wskazywano m.in. na potrzebę wykorzystania potencjału partnerów społecznych w zakresie konsultacji aktów prawnych oraz zasygnalizowano, które z problemów utrudniają efektywne prowadzenie dialogu. Uzgodniono, iż przedstawione stanowiska zostaną zebrane w zbiorczy dokument, który ma być punktem wyjścia do dalszych prac.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano nad propozycjami do planu pracy Zespołu na 2019 roku. Wśród wymienionych oprócz przygotowania założeń do noweli ustawy o Radzie Dialogu Społecznego znalazła się m.in. kwestia współpracy Rady Dialogu Społecznego z Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego, Trójstronnymi Zespołami Branżowymi i innymi uczestnikami dialogu obywatelskiego i społecznego oraz samorządami publicznymi w Polsce. Moderatorzy Grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego wnioskowali o uwzględnienie w planie pracy roli partnerów społecznych w Semestrze Europejskim, kwestii zasad współpracy Rady Dialogu Społecznego z przedstawicielami polskich partnerów społecznych w agendach i komitetach działających na szczeblu Unii Europejskiej oraz monitorowania wdrażania europejskich porozumień ramowych.