Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. usług publicznych RDS

W dniu 25 września 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS  pod przewodnictwem Sławomira Broniarza (OPZZ).

W pierwszej części posiedzenia odbyła się dyskusja z udziałem Pana Piotra Dardzińskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju w sprawie rządowego projektu ustawy o sieci badawczej: Łukasiewicz, pierwotnie ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym. Wiceminister Piotr Dardziński zaprezentował zmienioną koncepcję, która zakłada zbudowanie sieci badawczej w celu właściwego wykorzystania potencjału Instytutów Badawczych przy zachowaniu ich osobowości prawnej. W nowym kształcie ustawy założono również stworzenie Centrum Badań Łukasiewicz, które będzie koordynowało działania zarówno w zakresie agendy badawczej, wykorzystania własności intelektualnej  jak i prac związanych z finansowaniem Instytutów.

Następnie omówiono rządowy projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Projekt zakłada powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności w miejsce istniejących dotąd instytucji nadzorujących żywność m.in.: Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz przejęcie części kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS odbędzie się 12 października 2017 r. Podczas posiedzenia zaplanowano m.in. kontynuację dyskusji w zakresie rządowego projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.