Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS

W dniu 28 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Pan Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pan Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Agnieszka Lenartowicz – Łysik – przedstawiciel Prezydenta RP w Radzie Dialogu Społecznego.

Reforma Szkolnictwa Branżowego
Od 1 września 2019 r. wejdą w życie zmiany w szkolnictwie branżowym.
Na wniosek Forum Związków Zawodowych Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło na posiedzeniu Zespołu główne założenia reformy kształcenia zawodowego, które dotyczą przede wszystkim wzmocnienia udziału pracodawców w kształceniu, prowadzenia cyklicznej prognozy zapotrzebowania na zawody, wprowadzenia stażu uczniowskiego i obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego, zmian w egzaminie zawodowym oraz w organizacji szkół i placówek.

W trakcie dyskusji partnerzy społeczni zgłosili uwagi, które odnosiły się m.in. do: zasad zawierania umów z pracownikami młodocianymi, podstawy programowej i arkuszu organizacyjnego szkoły, funkcjonowania Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej i centrów kształcenia praktycznego, uzupełniania kompetencji przez nauczycieli i źródła finansowania szkoleń, kumulacji roczników i naboru do szkół, subwencji dla klas wielozawodowych oraz wsparcia dla pracodawców współpracujących ze szkołami.

W dalszej części posiedzenia ostatecznie doprecyzowano tekst Uchwały nr 81 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie przedłużającego się kryzysu społecznego w związku z sytuacją w oświacie. Uzgodniono, że zaakceptowany projekt zostanie skierowany pod obrady najbliższego Prezydium RDS.

Termin kolejnego spotkania Zespołu zostanie wyznaczony po posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego.