Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS

W dniu 15 listopada 2017 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS z udziałem Pani Józefy Szczurek – Żelazko – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pana Leszka Skiby – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Pana Pawła Cybulskiego – Podsekretarza Stanu, Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów,  Pani Agnieszki Lenartowicz – Łysik – Doradcy Prezydenta RP. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Porozumienia Zawodów Medycznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów i Konwentu Marszałków Województw RP. Spotkaniu przewodniczył Sławomir Broniarz, OPZZ.

Zasadniczym celem spotkania było kontynuowanie dyskusji na temat rozwiązań służących poprawie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Zespołu, które miało miejsce 24 października 2017 roku partnerzy społeczni ze strony związkowej przekazali Ministerstwu Zdrowia swoje propozycje rozwiązań w zakresie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wśród proponowanych rozwiązań wskazano m.in.: poszerzenie zakresu podmiotowego ustawy o pracowników niemedycznych, wprowadzenie minimalnej gwarantowanej relacji najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych w stosunku do powszechnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmianę regulacji w zakresie czasu dochodzenia do docelowych wysokości najniższego zasadniczego wynagrodzenia czyli „odmrożenie” kwoty bazowej, służącej do ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego do 31 grudnia 2019 roku.

Następnie strona Pracodawców reprezentowana przez Business Centre Club, Pracodawców RP i Konfederację Lewiatan przedstawiła wspólne stanowisko, w którym postulowano uzależnienie wynagrodzenia od kwalifikacji wykorzystywanych u danego pracodawcy z dodatkowym zastrzeżeniem, że nabyte kwalifikacje powinny w znaczący sposób podnosić jakość i/lub efektywność opieki nad pacjentem. Kierunek rozwoju kwalifikacji powinien być uzgodniony z pracodawcą.

Józefa Szczurek -Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia przypomniała o piśmie resortu zdrowia, które zostało przygotowane w odpowiedzi na postulaty strony związkowej. Zaproponowała by Zespół problemowy ds. usług publicznych wypracował konkretne stanowisko w danym obszarze, które ułatwi przygotowanie szczegółowej oceny skutków regulacji.

Kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS zaplanowano na 29 listopada 2017 roku. Do 24 listopada Ministerstwo Zdrowia przedstawi oficjalne stanowisko, które zostanie uprzednio skonsultowane z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.