Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS.

W dniu 12 października 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS pod przewodnictwem Sławomira Broniarza, OPZZ.

W spotkaniu wzięli udział Pan Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Aleksander Bobko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W pierwszej części posiedzenia kontynuowano dyskusję w temacie projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Jednym z celów rządu jest integracja nadzoru nad bezpieczeństwem żywności poprzez konsolidację systemu, zadanie to zostało uwzględnione w programie działań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym założeniem reformy jest utworzenie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności poprzez połączenie Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji handlowej Artykułów Rono-Spożywczych, Inspekcji Handlowej. Projekt zakłada także przejęcie części zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczących nadzoru nad żywnością pochodzenia roślinnego oraz nadzoru nad żywnością w handlu detalicznym. Minister Krzysztof Jurgiel zapewnił, iż reforma nie dotyczy nadzoru nad żywieniem i w żaden sposób nie ingeruje w kwestie badania wpływu żywności na organizm człowieka. Nadzór nad żywieniem pozostanie w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności rozpocznie działalność 1 stycznia 2018 roku.

W dalszej kolejności omówiono projekt ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wprowadzenia do dyskusji dokonał Pan Aleksander Bobko- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt konsoliduje pięć podstawowych ustaw z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Jednym z celów projektowanej ustawy jest poprawa jakości oraz konkurencyjności najlepszych polskich ośrodków naukowych w przestrzeni międzynarodowej. Zakończenie konsultacji publicznych projektu przewidziano na 19 października 2017 r.

W ostatniej części posiedzenia powrócono do debaty na temat sytuacji pracowników pedagogicznych zatrudnionych  w domach dziecka i pogotowiach opiekuńczych po wejściu w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – art. 237.