Posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS.

W dniu 26 października 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS. Spotkaniu przewodniczył Jan Klimek, Związek Rzemiosła Polskiego.

W pierwszej części posiedzenia Pan Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawił informację na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 października 2017 roku. Projekt zakłada zniesienie limitu składek emerytalnych. Od 2018 roku składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają być odprowadzane od całości przychodu, dotychczas górny limit wynosił 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

W dalszej części posiedzenia kontynuowano dyskusję w zakresie emerytur pomostowych Zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych osoby, które przepracowały w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze chociaż jeden dzień przed 1998 rokiem mogą ubiegać się o emeryturę pomostową, ci zaś którzy zaczęli pracę po 31 grudnia 1998 roku nigdy tego prawa nie nabędą.

Strona związkowa podtrzymała stanowisko w sprawie uchylenia wygaszania emerytur pomostowych. Zgłoszone uwagi dotyczyły także definicji pracy w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.