Posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS

W dniu 6 listopada 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Spotkaniu przewodniczył Zbigniew Żurek, BCC.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Obywatelskiego Forum Legislacji. Celem Forum jest poprawa jakości prawa, transparentności procesu jego stanowienia oraz poszerzenie udziału obywateli w tym procesie. Obywatelskie Forum Legislacji działa przy Fundacji im. Stefana Batorego od 2009 roku, zrzesza przedstawicieli organizacji pozarządowych, kancelarii prawniczych, środowiska akademickiego oraz zarejestrowanych lobbystów.

W pierwszej części posiedzenia Pani Grażyna Kopińska z Obywatelskiego Forum Legislacji przedstawiła ocenę prowadzenia procesu legislacyjnego w Polsce. Obywatelskie Forum Legislacji stoi na stanowisku, iż proces stanowienia prawa powinien być unormowany na poziomie ustawowym, opierać się na przejrzystych zasadach i umożliwiać uczestniczenie w nim każdemu zainteresowanemu podmiotowi.

W toku dyskusji nawiązano do projektu ustawy o Jawności Życia Publicznego przedłożonego przez Ministra Mariusza Kamińskiego. Podjęto decyzję o kontynuowaniu tematu powyższego projektu na kolejnym posiedzeniu Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS.

W dalszej części spotkania odbyła się debata dotycząca relacji pomiędzy Radą Dialogu Społecznego, a Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego.