Posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS

W dniu 29 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS. Spotkaniu przewodniczył Pan Henryk Nakonieczny, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentował Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Posiedzenie poświęcono dyskusji nad wnioskiem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uregulowania w powszechnych przepisach prawa pracy możliwości wykonywania pracy w formie pracy zdalnej oraz omówieniu przepisów senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji zgodnie z drukiem senackim nr 177.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało roboczy projekt wpisania formy pracy zdalnej do Kodeksu Pracy. Obecne regulacje dotyczące pracy zdalnej zostały zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W oparciu o wrześniową nowelizację przedłużono obowiązywanie aktualnych przepisów na okres trwania pandemii z adnotacją, że to rozwiązanie może być kontynuowane 3 miesiące po jej ustaniu.

W przedstawionym projekcie Ministerstwo zaproponowało wpisanie pracy zdalnej na stałe do Kodeksu Pracy w miejsce dzisiejszych rozwiązań dotyczących telepracy. Według MRPiPS praca zdalna powinna być zawierana na zasadzie porozumienia pomiędzy pracodawcami a organizacjami związkowymi bądź uregulowana w umowie o pracę. Ministerstwo dopuszcza możliwość wykonywania pracy zdalnej w sposób stały lub częściowy, przejście na pracę zdalną ma mieć charakter dobrowolny. Przez wzgląd na szczególne okoliczności skorzystać z tej formy pracy będzie mógł zarówno pracodawca, jak i pracownik. Przy okazji wpisania pracy zdalnej do KP konieczne będzie uregulowanie kwestii BHP oraz odpłatności za wykorzystywanie własności pracownika do wykonania pracy. Projekt ma wejść w życie w I kwartale 2021 roku.

Partnerzy społeczni zdecydowanie poparli potrzebę uregulowania kwestii pracy zdalnej w Kodeksie Pracy. Jednak wyrazili zastrzeżenia wobec usunięcia z KP zapisów dotyczących telepracy, które stanowią implementację I autonomicznego porozumienia polskich partnerów społecznych zawartego przez reprezentatywne organizacje partnerów społecznych w 2005 roku. Zdaniem partnerów społecznych praca zdalna powinna mieć charakter czasowy a nie stały. Pod dyskusję poddano również zagadnienie rotacyjności pracy zdalnej. Strona społeczna zwróciła uwagę na kwestię  podziału odpowiedzialności, która ciąży na pracodawcy i pracowniku przy wykonywaniu pracy zdalnej. Dalsza dyskusja w tym zakresie będzie kontynuowana na kolejnych posiedzeniach Zespołu.

W dalszej części posiedzenia członkowie Zespołu dyskutowali na temat senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Zdecydowano o przygotowaniu wspólnego stanowiska w tej sprawie.

Z uwagi na kwestie organizacyjne punkt 3 dotyczący projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki został zdjęty z porządku obrad posiedzenia. Opinie do projektu rozporządzenia organizacje przedstawią we własnym zakresie.